Vår kompetens

Alltid lika viktigt – evigt utmanande! Intresset för trafiksäkerhet är stort i Sverige, Europa och hela världen. Samhället, näringslivet och medborgarna har alla behov av en ökad trafiksäkerhet. Vi har utbildat, påverkat och förändrat svensk trafiksäkerhet sedan 1934 och säkerställer alltid trafiksäkerhetsnyttan i alla våra projekt.

Nationellt samordnar vi verksamhet och utför uppdrag åt myndigheter och andra intresserade aktörer. Till vår hjälp är vi en lokalt förankrad organisation med trafiksäkerhetskompetens sprid över hela landet. Tillsammans med våra länsförbund, medlemsorganisationer och frivilliga driver vi omfattande projekt i alla län och utför uppdrag i olika omfattning i Sveriges samtliga kommuner. Vi informerar, ökar riskmedvetenheten och skapar insikt. Allt för att förändra beteendet hos trafikanter som medvetet eller omedvetet utsätter sig själv och andra för risker i trafiken.

Lokalt erbjuder vi utbildningstjänster så som t ex informationstillfällen på BVC mottagningar, trafiksäker och sparsam körning, bilen som säker arbetsplats och fortbildning för yrkeskompetensbevis riktade mot företag och anställda. Vi erbjuder även konsulttjänster för att hjälpa våra kunder att utvecklas som förebildsföretag inom trafiksäkerhet. I sådana projekt levererar vi kunskapsunderlag, mätningar, benchmarking-studier, bidrag till utveckling av ledningsstödssystem och utvecklingsstöd i kundernas förändringsprocesser.

Välkommen att ta kontakt med oss nationellt eller lokalt!

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar har rätt till en säker, hälsosam och stimulerande utemiljö. Barn ska kunna röra sig fritt i sin närmiljö utan risk för att dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Ungdomar ska i...

Trafikanter

NTF arbetar för alla trafikanters säkerhet i enlighet med Nollvisionen. Även om trafikanten begår ett misstag ska ingen behöva straffas med död eller allvarlig skada. Därför måste både systemutform...

Trafikmiljö

Utgångspunkten i Nollvisionen är att trafikmiljö och fordon ska vara utformade så att ett misstag av trafikanten inte leder till död eller allvarlig skada. Det innebär ett stort ansvar för väghålla...