Omkörning

När du ska köra om ett fordon ska det ske till vänster. Omkörning till höger är tillåten när föraren i det framförvarande fordonet svänger till vänster eller tydligt förbereder en vänstersväng.

Vad gäller vid omkörning i trafiken?

När du ska köra om ett fordon ska det ske till vänster. Omkörning till höger är tillåten när föraren i det framförvarande fordonet svänger till vänster eller tydligt förbereder en vänstersväng. Om det med hänsyn till den fortsatta färden är lämpligt är det också tillåtet att köra om till höger där körbanan har två körfält i samma riktning som anges med vägmarkering men bara där den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/tim. Cyklande och mopedförare får köra om annat fordon än cykel och moped till höger. (3 kap 31 § Trafikförordningen)

 • Innan du börjar köra om ett annat fordon – även cykel och moped – bör du kontrollera att ingen är på väg att köra om dig.
 • Titta i backspeglarna och snett bakåt för att se efter om du har någon bakom eller vid sidan av dig.
 • Kontrollera siktsträckan och övertyga dig om att du inte får ett möte innan du hunnit avsluta omkörningen.
 • Kör tillbaka till höger körfält så snart det kan ske utan fara eller olägenhet.

Du behöver inte köra tillbaka till högra körfältet om du omedelbart eller strax efter omkörningen tänker köra om ytterligare fordon.

Du är skyldig att lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan ditt fordon och det som du kör om. Kör du ett skrymmande fordon, kan det vinddrag du åstadkommer vid omkörningen innebära ett extra faromoment i synnerhet för cyklister och mopedister.

Det anses inte som omkörning när fordon i ett körfält passerar fordon i ett annat körfält,

 • om körbanan har två eller flera körfält för trafik i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfälten
 • om körbanan är indelad i körfält för olika färdmål som är utmärkta med körfältsvägvisare
 • om fordon har placerats i skilda körfält i anslutning till en vägkorsning.
  (3 kap 41 § Trafikförordningen)

Omkörning är förbjuden

 • när den framförvarande föraren gett tecken som visar att denne tänker köra om annat fordon eller av annat skäl föra sitt fordon åt vänster
 • när förare av ett bakomvarande fordon har börjat köra om
 • när du saknar möjlighet att efter omkörningen köra tillbaka till högra delen av körbanan utan fara för andra trafikanter
 • när det körfält som ska användas vid omkörningen inte på en tillräckligt lång sträcka är fritt från mötande trafik eller något annat hinder. Detta innebär att det är förbjudet att köra om på sådant sätt att mötande trafik tvingas ut på vägrenen
 • när det vid köbildning kan vara svårt att köra tillbaka till höger

Det hör till god trafikkultur att inte köra om i tät trafik som håller jämn hastighet.

Omkörning av fordon eller spårvagn får inte ske strax före eller på ett obevakat övergångsställe, en obevakad cykelpassage eller en cykelöverfart. (3 kap 40 § Trafikförordningen)

 

Omkörning av andra fordon än tvåhjulingar utan sidovagn får inte ske strax före eller i vägkorsning, utom

 • när omkörningen ska ske till höger
 • trafiken i korsningen regleras av polisman eller genom trafiksignal
 • när det framgår av vägmärke eller annat förhållande att förare på den korsande vägen har väjningsplikt eller stopplikt

Omkörning får inte heller ske strax före eller i plankorsning, utom när korsningen är försedd med bommar eller en vanlig trafiksignalanläggning. Omkörning får inte heller ske där sikten vid backkrön eller i kurva är skymd, om inte körbanan i färdriktningen har minst två körfält i vilka det inte får finnas mötande trafik. (3 kap 39 § Trafikförordningen)

Vägmärket Förbud mot omkörning innebär att det är förbjudet att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder eller motorcyklar utan sidvagn. Det betyder att du inte heller får köra om traktorer och motorredskap om det inte finns en tilläggstavla som anger att det är tillåtet. Vägmärket Förbud mot omkörning med tung lastbil anger att omkörningsförbud gäller med lastbil som har en totalvikt överstigande 3,5 ton. Annan totalviktsgräns kan anges på tilläggstavla. Det finns vägmärken som anger att dessa omkörningsförbud upphör.

Stigningsfält och 2+1-väg
Stigningsfält inrättas för att underlätta omkörning av tunga eller långsamtgående fordon i långa eller branta uppförsbackar. Väg med stigningsfält är så utformad att den som närmar sig stigningen leds till det genomgående körfältet, som är beläget längst till höger i färdriktningen. Normalt använder man det högra körfältet. Det vänstra körfältet ska bara användas av den som vill göra en omkörning. På 2+1-väg med vajerräcke eller annan typ av mittbarriär gäller samma regler som för stigningsfält.

Innan stigningsfältet eller de dubbla körfälten på 2+1-vägen slutar finns en körfältsförändringstavla samt vägmarkering ”Anvisning om körfältsbyte” som visar att det vänstra körfältet upphör.

 • Om du kör i höger körfält, så fortsätt i körfältet men var uppmärksam på om någon håller på att köra om dig.
 • Om du kör i vänster körfält, så avsluta eller avbryt omkörningen. Ge tecken åt höger och byt körfält, men tänk på att du har väjningsplikt mot fordon i det högra körfältet.

När du märker att någon vill köra om dig ska du hålla så långt till höger som möjligt på körbanan. Du får inte öka hastigheten eller försvåra omkörningen på annat sätt. Även om den omkörande håller otillåtet hög hastighet får du inte hindra omkörningen. Har en annan förare för avsikt att köra in i ditt körfält ska du anpassa hastigheten så att inkörningen underlättas. (3 kap 43 § Trafikförordningen)

Du är också skyldig att hålla ett sådant avstånd till framförvarande fordon att omkörningar underlättas. (3 kap 2 § Trafikförordningen) Om det behövs för att underlätta framkomligheten för annan trafik får du köra ut på vägrenen.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.