Lagar och regler

Omkörning

När du skall köra om ett fordon skall det ske till vänster. Omkörning till höger är tillåten när föraren i det framförvarande fordonet svänger till vänster eller tydligt förbereder en vänstersväng.

Om det med hänsyn till den fortsatta färden är lämpligt är det också tillåtet att köra om till höger där körbanan har två körfält i samma riktning som anges med vägmarkering men bara där den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/tim.
Cyklande och mopedförare får köra om annat fordon än cykel och moped till höger. (3 kap 31 § trafikförordningen)

 • Innan du börjar köra om ett annat fordon – även cykel och moped – bör du uppmärksamma dess förare på det. Ge signal om det behövs.
 • Kontrollera att ingen är på väg att köra om dig.
 • Titta i backspeglarna och snett bakåt för att se efter om du har någon bakom eller vid sidan av dig.
 • Kontrollera siktsträckan och övertyga dig om att du inte får ett möte innan du hunnit avsluta omkörningen.
 • Kör tillbaka till höger körfält så snart det kan ske utan fara eller olägenhet.

Du behöver inte köra tillbaka till högra körfältet om du omedelbart eller strax efter omkörningen tänker köra om ytterligare fordon.

Du är skyldig att lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan ditt fordon och det som du kör om. Kör du ett skrymmande fordon, kan det vinddrag du åstadkommer vid omkörningen innebära ett extra faromoment i synnerhet för cyklister och mopedister.

Det anses inte som omkörning när fordon i ett körfält passerar fordon i ett annat körfält,

 • om körbanan har två eller flera körfält för trafik i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfälten,
 • om körbanan är indelad i körfält för olika färdmål som är utmärkta med körfältsvägvisare,
 • om fordon har placerats i skilda körfält i anslutning till en vägkorsning. (3 kap 41 § trafikförordningen)

Omkörning förbjuden

 • när den framförvarande gett tecken som visar att han tänker köra om annat fordon eller av annat skäl föra sitt fordon åt vänster,
 • när förare av ett bakomvarande fordon har börjat köra om,
 • när du saknar möjlighet att efter omkörningen köra tillbaka till högra delen av körbanan utan fara för andra trafikanter,
 • när det körfält som skall användas vid omkörningen inte på en tillräckligt lång sträcka är fritt från mötande trafik eller något annat hinder, vilket innebär att det är förbjudet att köra om på sådant sätt att mötande trafik tvingas ut på vägrenen,
 • när det vid köbildning kan vara svårt att köra tillbaka till höger.

Det hör till god trafikkultur att inte köra om i tät trafik som håller jämn hastighet. Sådana omkörningar ger upphov till många onödiga olyckor.

Omkörning av fordon eller spårvagn får inte ske strax före eller på ett obevakat övergångsställe, en obevakad cykelpassage eller en obevakad cykelöverfart. (3 kap 40 § trafikförordningen)

Omkörning av andra fordon än tvåhjulingar får inte ske strax före eller i vägkorsning, 

 • om inte omkörningen skall ske till höger,
 • om inte trafiken i korsningen regleras av polisman eller genom trafiksignal,
 • om inte det av vägmärke eller annat förhållande framgår att förare på korsande väg har väjningsplikt,
 • strax före eller i plankorsning,
 • om inte korsningen är försedd med bommar eller en vanlig trafiksignalanläggning,
 • där sikten vid backkrön eller i kurva är skymd,
 • om inte körbanan i färdriktningen har minst två körfält i vilka det inte får finnas mötande trafik. (3 kap 39 § trafikförordningen)

Förbudsmärket innebär att det är förbjudet att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder eller motorcyklar utan sidvagn. Det betyder att du inte heller får köra om traktorer och motorredskap såvida det inte finns en tilläggstavla som anger att det är tillåtet.

Förbudsmärket anger att omkörningsförbudet gäller med lastbil, som har en totalvikt överstigande 3,5 ton. Annan totalviktsgräns kan anges på tilläggstavla.

Märkena anger att omkörningsförbudet upphör.

Om du kör i höger körfält:
Stigningsfält och 2+1-väg
Stigningsfält inrättas för att underlätta omkörning av tunga eller långsamtgående fordon i långa eller branta uppförsbackar. Väg med stigningsfält är så utformad att den som närmar sig stigningen leds till det genomgående körfältet, som är beläget längst till höger i färdriktningen. Normalt använder man det högra körfältet. Det vänstra körfältet skall bara användas av den som vill göra omkörning.

På så kallade 2+1-väg med vajerräcke eller annan typ av mittbarriär gäller samma regler som för stigningsfält.

Innan stigningsfältet eller de dubbla körfälten på 2+1-vägen slutar finns en körfältsförändringstavla samt vägmarkering ”Anvisning om körfältsbyte” som visar att det vänstra körfältet upphör.

 • Fortsätt i det högra körfältet utan att ge tecken men ge akt på om någon håller på att köra om dig.
  Om du kör i vänster körfält:
 • Avsluta eller avbryt omkörningen. Ge tecken åt höger och byt körfält men tänk på att du har väjningsplikt mot fordon i det högra körfältet.

Hindra inte omkörning
När du märker att någon vill köra om dig skall du hålla så långt till höger som möjligt på körbanan. Du får inte öka hastigheten eller försvåra omkörningen på annat sätt. Även om den omkörande håller otillåtet hög hastighet får du inte hindra omkörningen. Du vet inte orsaken till den höga hastigheten. Underlätta i stället omkörningen.

Har en annan förare för avsikt att köra in i ditt körfält skall du anpassa hastigheten så att inkörningen underlättas. (3 kap 43 § trafikförordningen)

Du är också skyldig att hålla ett sådant avstånd till framförvarande fordon att omkörningar underlättas. (3 kap 2 § trafikförordningen)

Om det behövs för att underlätta framkomligheten för annan trafik får du köra ut på vägrenen.