Lagar och regler

Regler om terräng

För att undvika skador på mark, skog, grödor och annan vegetation samt för att skydda djurlivet har trafik i terräng reglerats i trafikförordningen.

Bestämmelser om i vilka fall och inom vilka områden körning i terräng är tillåten finns i terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen.

Dessutom finns regler för reservat och andra skyddade områden i Miljöbalkens andra avdelning.

Terrängkörningslagen förbjuder körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk i hela landet på barmark på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog och på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körning kan ske utan risk för skada på skogen.

Reglerna för terrängkörning är mycket komplicerade med en mängd lokala bestämmelser och undantag. Innan du ger dig ut i terrängen, bör du hos de lokala trafikmyndigheterna eller polisen, ta reda på de aktuella föreskrifterna.

Även i terräng gäller trafikbrottslagens regler om rattfylleri, vårdslöshet i trafik och smitning.

Körning på is
Naturis är att anse som terräng och därför gäller terrängkörningslagen även där, med undantag för s k vintervägar, som är upplogade och anlagda av väghållaren.
Eftersom is inte är att räkna till barmark gäller inte något förbud enligt terrängkörningslagen att köra på is. Däremot kan det ofta finnas lokala trafikbestämmelser som inskränker rätten att köra på isen.

Vill du, för att träna halkkörning eller av annan anledning, ge dig ut på isen utanför anlagda halkbanor eller vintervägar med moped, motorcykel, bil, terrängskoter eller liknande, bör du alltid ta kontakt med de lokala trafikmyndigheterna eller polisen för att höra vilka regler som gäller på platsen.

Riskerna med att köra på is kan vara mycket stora. Kontrollera noga att isen bär. Tänk också på att även om den över lag är tjock, kan det finnas råkar, isrännor, strömdrag m m som gör att isen försvagas på vissa ställen.

Körning på barmark
Som barmark räknas det också om snötäcket är så tunt eller löst att fordonets drivanordningar går igenom och därmed kan skada marken.
Från det i hela landet gällande förbudet, att med såväl terrängmotorfordon som andra motorfordon köra på barmark, finns ett antal generella undantag, huvudsakligen för nyttotrafik.

De flesta av dessa undantag har ett direkt samband med yrkesutövning. Det är därför tillåtet för läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär, polis, tull m fl att i tjänsten köra på barmark. Detsamma gäller exempelvis vid installationsarbeten samt vid räddningstjänst eller brådskande sjuktransport eller andra trängande fall.

Ett annat undantag är att man får köra på barmark i jordbruks eller skogsbruksarbete samt i direkt samband med renskötsel.

Det är också tillåtet att använda motorfordon eller terrängfordon på enskild utfartsled eller annan sådan enskild led i terrängen som är avsedd för motortrafik, inom tomt, järnvägs- eller fabriksområde eller annan arbetsplats samt inom särskilt anordnat tävlings eller övningsområde eller liknande område. (1 § TKF)
Det är inte tillåtet att köra på barmark i samband med jakt eller fiske. Även om jeepar och s k cross countrybilar som sådana kan vara lämpade för terrängkörning är det alltså förbjudet att använda dem för körning i skog och mark annat än på väg. 
Efter tillstånd från militär myndighet får civil trafik ske med terrängfordon och motorfordon inom sådan del av militärt övningsområde som nyttjas för militära övningar med motordrivna fordon.

Råder det i övrigt vinterförhållanden med god snötillgång anses det också tillåtet att med terrängskoter köra över t ex smärre kalblåsta barmarksfläckar i fjällen.

Körning i plant- eller ungskog
Körning på snötäckt skogsmark i plant- eller ungskog är förbjuden om det inte är uppenbart att skogen förblir oskadad. Förbudet gäller inte om skogen uppnått en medelhöjd över snötäcket om minst 2 m.

Förbudet gäller heller inte inom vissa yrkesutövningar eller vid brådskande sjuktransporter eller i andra trängande fall.

Körning i fjällområde
Inom sexton fjällområden i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län råder ständigt förbud mot körning i terräng.

Inom de sexton fjällområdena får dock motordrivet fordon användas i jordbruk eller skogsbruk och av den som är fast bosatt inom sådant område samt i viss yrkesutövning. (6 och 7 §§ terrängkörningsförordningen)

Kartor och närmare beskrivningar av områdena finns tillgängliga hos länsstyrelsen.
Det finns allmänna skoterleder där terrängskoter får föras enligt särskild utmärkning. Om det är förbjudet att köra utanför leden skall det anges med vägmärke om påbjuden led för terrängfordon. (8-9 §§ terrängkörningsförordningen)

Dispenser
Dispenser från terrängkörningslagens förbud mot körning på barmark, i plant- och ungskog och på jordbruksmark kan beviljas av länsstyrelsen om särskilda skäl föreligger.

Parkering utanför väg
Naturvårdsverket anger att parkering utanför väg, d v s i terräng, kan accepteras upp till 5 meter från vägkanten. Förbud mot parkering på sådan plats kan föreskrivas i lokal trafikföreskrift.

I samband med idrottstävlingar, frilufts- och nöjesarrangemang eller liknande kan det vara lämpligt att anordna parkering på åkermark eller betesmark. Sådan parkering får dock inte ske utan länsstyrelsens tillstånd.

Jakt
Terrängkörning i samband med jakt är inte undantaget från barmarksförbudet. Det är alltså inte tillåtet att i barmarkstid t ex transportera jägare med motordrivet fordon.

Däremot är det inte förbjudet att använda motordrivet fordon för att hämta fälld björn, älg, hjort eller fällt vildsvin till lämpligast belägna bilväg.
Enligt 22 § jaktförordningen är det förbjudet att medföra skjutvapen vid färd med motordrivet fordon i terräng. Dispens från detta förbud kan ges av länsstyrelsen.

Motorsport
För motorsport kan länsstyrelsen medge att i organiserad tävlings- eller övningsverksamhet får motorfordon köras på sådan bestående led i terrängen som uppstått i samband med skogs- eller jordbruk genom användning av traktor, motorredskap eller annat motordrivet fordon.

Inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat sådant inhägnat område, gäller inte reglerna för körning i terräng.