Regler i terräng

För att undvika skador på mark, skog, grödor och annan vegetation samt för att skydda djurlivet har trafik i terräng reglerats i Trafikförordning (1998:1276).

Lär dig mer om regler i terräng

Bestämmelser om i vilka fall och inom vilka områden körning i terräng är tillåten finns i Terrängkörningslag (1975:1313) och Terrängkörningsförordning (1978:594).

Dessutom finns regler för reservat och andra skyddade områden i Miljöbalkens andra avdelning. Terrängkörningslagen förbjuder körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk i hela landet: på barmark, på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, och på snötäckt jordbruksmark. Detta gäller om det inte är uppenbart att körning kan ske utan risk för skada på skogen respektive marken. (1 § Terrängkörningslagen)

Reglerna för terrängkörning är mycket komplicerade med en mängd lokala bestämmelser och undantag. Innan du ger dig ut i terrängen bör du, hos de lokala trafikmyndigheterna eller Polismyndigheten, ta reda på de aktuella föreskrifterna. Även i terräng gäller Trafikbrottslagens regler om rattfylleri, vårdslöshet i trafik och smitning.

Körning på is
Naturis är att anse som terräng och därför gäller Terrängkörningslagen även där, med undantag för så kallade vintervägar, som är upplogade och anlagda av väghållaren. Eftersom is inte är att räkna till barmark gäller inte något förbud enligt Terrängkörningslagen att köra på is. Däremot kan det ofta finnas lokala trafikbestämmelser som inskränker rätten att köra på isen. Vill du, för att träna halkkörning eller av annan anledning, ge dig ut på isen utanför anlagda halkbanor eller vintervägar med moped, motorcykel, bil, terrängskoter eller liknande, bör du alltid ta kontakt med de lokala trafikmyndigheterna eller Polismyndigheten för att höra vilka regler som gäller på platsen. Riskerna med att köra på is kan vara mycket stora. Kontrollera noga att isen bär. Tänk också på att även om den överlag är tjock, kan det finnas råkar, isrännor, strömdrag med mera som gör att isen försvagas på vissa platser.

Körning på barmark
Som barmark räknas det också om snötäcket är så tunt eller löst att fordonets drivanordningar går igenom och därmed kan skada marken. Från det i hela landet gällande förbudet, att med såväl terrängmotorfordon som andra motorfordon köra på barmark, finns ett antal generella undantag, huvudsakligen för nyttotrafik. De flesta av dessa undantag har ett direkt samband med yrkesutövning. Det är därför tillåtet för läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär, polis, tull med flera att i tjänsten köra på barmark. Detsamma gäller exempelvis vid installationsarbeten samt vid räddningstjänst eller brådskande sjuktransport eller andra trängande fall.

Ett annat undantag är att man får köra på barmark i jordbruks- eller skogsbruksarbete samt i direkt samband med renskötsel. Det är också tillåtet att använda motorfordon eller terrängfordon på enskild utfartsled eller annan sådan enskild led i terrängen som är avsedd för motortrafik, och inom tomt, järnvägs- eller fabriksområde eller annan arbetsplats samt inom särskilt anordnat tävlings- eller övningsområde eller liknande område. (1 § Terrängkörningsförordningen)

Det är inte tillåtet att köra på barmark i samband med jakt eller fiske. Även om jeepar och så kallade cross country bilar kan vara lämpade för terrängkörning är det alltså förbjudet att använda dem för körning i skog och mark annat än på väg.  Efter tillstånd från militär myndighet får civil trafik ske med terrängfordon och motorfordon inom sådan del av militärt övningsområde som nyttjas för militära övningar med motordrivna fordon. Råder det i övrigt vinterförhållanden med god snötillgång anses det också tillåtet att med terrängskoter köra över till exempel smärre kalblåsta barmarksfläckar i fjällen.

Körning i plant- eller ungskog
Körning på snötäckt skogsmark i plant- eller ungskog är förbjuden om det inte är uppenbart att skogen förblir oskadad. Förbudet gäller inte om skogen uppnått en medelhöjd över snötäcket om minst 2 meter. Förbudet gäller heller inte inom vissa yrkesutövningar eller vid brådskande sjuktransporter eller i andra trängande fall.

 

Körning i fjällområde
Inom sexton fjällområden i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län råder ständigt förbud mot körning i terräng. Här får dock motordrivet fordon användas i jordbruk eller skogsbruk och av den som är fast bosatt inom sådant område samt i viss yrkesutövning. (6 och 7 §§ Terrängkörningsförordningen) Kartor och närmare beskrivningar av områdena finns tillgängliga hos länsstyrelsen. Det finns allmänna skoterleder där terrängskoter får föras enligt särskild utmärkning. Om det är förbjudet att köra utanför leden ska leden vara utmärkt med vägmärke "Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp". (8-9 §§ Terrängkörningsförordningen)

 

Dispenser
Dispenser från Terrängkörningslagens förbud mot körning på barmark, i plant- och ungskog och på jordbruksmark kan beviljas av länsstyrelsen om särskilda skäl föreligger.

Parkering utanför väg
Naturvårdsverket anger att parkering utanför väg, det vill säga i terräng, kan accepteras upp till 5 meter från vägkanten. Förbud mot parkering på sådan plats kan föreskrivas i lokal trafikföreskrift.

I samband med idrottstävlingar, frilufts- och nöjesarrangemang eller liknande kan det vara lämpligt att anordna parkering på åkermark eller betesmark. Sådan parkering får dock inte ske utan länsstyrelsens tillstånd.

Jakt
Terrängkörning i samband med jakt är inte undantaget från barmarksförbudet. Det är alltså inte tillåtet att i barmarkstid till exempel transportera jägare med motordrivet fordon. Däremot är det inte förbjudet att använda motordrivet fordon för att hämta fälld björn, älg, hjort eller fällt vildsvin till lämpligast belägna bilväg.

Enligt 22 § Jaktförordning (1987:905) är det förbjudet att medföra skjutvapen vid färd med motordrivet fordon i terräng. Dispens från detta förbud kan ges av länsstyrelsen.

Motorsport
För motorsport kan länsstyrelsen medge att i organiserad tävlings- eller övningsverksamhet får motorfordon köras på sådan bestående led i terrängen som uppstått i samband med skogs- eller jordbruk genom användning av traktor, motorredskap eller annat motordrivet fordon.

Inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat sådant inhägnat område, gäller inte reglerna för körning i terräng.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.