Alkolås

De flesta alkolås består av en handenhet och en centralenhet. Handenheten fungerar som en ren alkomätare och känner av förarens promillehalt. Har den som blåser en högre promillehalt än vad alkolåset tillåter sänder handenheten en signal till centralenheten att inte ge klartecken för start. Det vanligaste är att centralenheten bryter strömmen till startmotorn, men även strömmen till bränslepumpen eller tändningen kan brytas. För att mäta alkoholhalten i utandningsluften krävs en viss volym av luften från lungorna. Desto djupare från lungorna luften kommer, desto mer exakt blir utslaget i alkolåset.

När och hur använder du alkolås på rätt sätt

Det finns idag olika typer av alkolås på marknaden - för privatpersoner, för rehabilitering och för yrkestrafik. Vissa alkolås sparar all information, till exempel om när man blåst i låset och startat eller stannat fordonet. Informationen lagras i handenheten eller i centralenheten. Att utrustningen är lätt att använda är dock viktigt, och om användaren inte hanterar utrustningen korrekt ska alkolåset meddela detta. De flesta alkolås kräver en viss uppvärmningstid innan de kan användas. En viss temperatur på alkolåset är dessutom en förutsättning för att instrumenten ska ge ett så tillförlitligt värde som möjligt. För alkolås som använder sig av bränslecellstekniken är den optimala temperaturen 34°C.

Rehabilitering – RP (Rehabilitation Programme)
Alkolås för rehabilitering används av personer som fått körkortet återkallat på grund av rattfylleri eller av personer med dokumenterade alkoholproblem. Låset ställer därför höga krav på mätsäkerheten. En loggbok lagrar alla händelser och ibland kan föraren tvingas att blåsa igen under färdens gång. Låset reagerar inte på några andra ämnen än alkohol. 

Yrkestrafik – TQ (Transport Quality)
Alkolås för yrkestrafik är ett kvalitetsinstrument som används främst i företagsbilar. Låset stoppar vid 0,2 promille. Det kan vara en enkel produkt utan loggbok och utan att vara alkoholspecifik. Om alkolåset kopplas till företagens alkohol- och drogpolicy ställs dock oftast krav på både loggbok och att alkolåset är alkoholspecifikt. Dessutom kan vissa upphandlare ställa krav på att låsen ska kunna lagra information för att kunna följa upp transporten.

Privat – PV (Private Vehicle)
Det privata alkolåset används av personer som frivilligt vill installera det. Detta alkolås stoppar vid en alkoholhalt över 0.2 promille.

 

Alkolås efter rattfylleri

Den som ska få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri har möjlighet att ansöka om körkort med alkolåsvillkor i stället för att vara utan körkort. Villkorstiden är ett eller två år. Den längre villkorstiden gäller för den som dömts för grovt rattfylleri, den som återfallit i rattfylleri under de fem senaste åren och den som har diagnosen missbruk eller beroende. I villkoret ingår regelbundna läkarkontroller med provtagning samt kontroller och service av alkolåset och dess logg. Om villkorskraven inte uppfylls får man inte längre delta och det villkorade körkortet dras in. Användaren står själv för alla kostnader. I Sverige har vi en promillegräns på 0,2 promille för rattfylleri. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0 promille.

 

Olika typer av mätteknik

Det finns i huvudsak fyra olika metoder för att mäta alkoholkoncentrationen i utandningsluften – kemisk mätning, bränslecellsteknik, halvledarcellsteknik och infraröd teknik. Bränslecellstekniken är den vanligaste tekniken när det gäller tillförlitliga mätinstrument och alkolås.

Den kemiska mätningen är den teknik som tidigare användes vid poliskontroller när man blåste i ballong. Tekniken lämpar sig inte när det gäller alkolås.

Halvledarcellstekniken används främst i billiga alkomätare av den typ som säljs på postorder eller på bensinstationer. Vissa enklare alkolås använder också halvledarcellstekniken. Den reagerar på allt som innehåller någon form av kolväten, som till exempel cigarettrök, och kan användas i ett alkolås som bara kräver en blåsning och en ren startspärr. Om låset reagerar på rökning är det bara att ta ett djup andetag och blåsa en gång till. Ett allvarligare problem med tekniken är dock att kalibreringsvärdena i cellen påverkas ganska lätt. Därför riskerar mätresultatet att inte stämma om man till exempel blåser med snus, om luftfuktigheten är hög eller om det är väldigt varmt eller kallt. 

Bränslecellstekniken används i polisens sållningsinstrument, i alkolås för rehabilitering, samt då det ställs krav på alkolås som enbart reagerar på alkohol. Bränslecellen är uppbyggd av ett poröst lager som innehåller en elektrolyt (acidic electolyte solution). Lagret omges av två platinaplattor som gas kan passera igenom. Det packas in i ett plasthölje som också inkluderar en gas som gör det möjligt att mäta alkoholen i utandningsluften. När man blåser i instrumentet sker en kemisk reaktion inne i bränslecellen och alkoholen förvandlas till ättiksyra.

Den infraröda tekniken är den mest exakta metoden och används på polisstationer vid misstanke om rattfylleri. IR-tekniken är helt alkoholspecifik vilket innebär att inga störande ämnen kan påverka resultatet. Analysen sker genom att man blåser i ett rör som går genom instrumentet. Inuti instrumentet skickas en IR-stråle från en kvartslampa genom utandningsluften. Alkoholen absorberar en viss våglängd. En lins fokuserar sedan ljuset genom ett IR-filter. Ljuset fångas upp av en fotodetektor som omvandlar signalen till en elektrisk puls. En mikroprocessor tolkar pulsen och räknar ut koncentrationen av alkohol.

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.