Lagar och regler

Skyldigheter vid trafikolycka

I trafikförordningen anges vilka skyldigheter du som trafikant har om du ”med eller utan egen skuld haft del i en trafikolycka”. Uttrycket ”haft del i trafikolycka” är tillämpligt på alla inblandade, främst den förare som med sitt fordon kört på ett annat fordon och det påkörda fordonets förare. Men också en gångtrafikant kan genom att uppträda ovarsamt orsaka en kollision eller påkörning. Likaså kan den som cyklar eller leder en cykel komma för nära och skada ett parkerat fordon. (2 kap 8 § trafikförordningen)

Om du som trafikant har haft del i en trafikolycka är du i första hand skyldig att stanna kvar på platsen och så gott du kan hjälpa eventuellt skadade personer. Du skall inte annat än i nödfall flytta en skadad. Bara om det finns risk för brand, explosion eller påkörning eller om den skadade på annat sätt är utsatt för livshotande fara bör du flytta en skadad person. Transport till sjukhus bör ske i ambulans.
När du haft del i en trafikolycka skall du också ”medverka till de åtgärder som olyckan skäligen föranleder”. Det innefattar bl a att varna andra fordonsförare, och att i övrigt försöka trygga trafiksäkerheten på platsen.

Har du – med eller utan egen skuld – blivit inblandad i en trafikolycka måste du också på uppmaning av annan person som haft del i olyckan eller vars egendom skadats lämna uppgifter om ditt namn och adress samt upplysningar om händelsen. När egendom skadats och det inte finns någon som kan ta emot uppgifterna eller upplysningarna skall du så snart som möjligt underrätta ägaren eller polisen.

Om en person genom olyckan har fått mer än obetydliga skador skall du snarast underrätta polisen.

Smitning
Om en vägtrafikant avlägsnar sig från platsen för en trafikolycka som han haft del i utan att ha fullgjort de skyldigheter som ålegat honom, kan han dömas enligt trafikbrottslagen för det brott som i dagligt tal kallas ”smitning”. Detta gäller alla vägtrafikanter, även gående. (5 § trafikbrottslagen)

För den som kör ett motordrivet fordon gäller bestämmelsen även om trafikolyckan har inträffat på annan plats än på väg, t ex i terräng eller i ett parkeringshus.
Gäller det t ex en parkeringsskada kan uppgiftsskyldigheten fullgöras genom att du sätter ett meddelande på det skadade fordonet med ditt namn, adress och telefonnummer. Parkeringsskador hör till de vanligaste smitningsfallen.