Säkra passager

Varje år omkommer 10-20 personer på gång-, cykel- och mopedpassager (GCM-passager) i tätort. En säker trafikmiljö förutsätter därför säkra passager. En GCM-passage definieras som säker om den är planskild (bro eller tunnel) eller om 85 procent av bilisterna passerar i max 30 km/tim.

Det senare åstadkoms mest effektivt genom att ha någon form av fysiskt farthinder i anslutning till övergångsstället. Vanligast är gupp av olika slag, att hela passagen är upphöjd eller avsmalning så att bara ett fordon kan passera åt gången.

Ett av de mål som satts upp för det svenska trafiksäkerhetsarbetet är andelen säkra gcm-passager på statligt och kommunalt huvudvägnät för bil, där målet är att 35 procent av gcm-passagerna ska vara säkra år 2020. NTF har under många år arbetat för att andelen säkra gcm-passager ska öka, genom att inventera säkerheten på befintliga passager och genomföra dialoger med ansvariga tjänstemän på kommuner och Trafikverksregioner.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Kan NTF påverka utformning av hastighetsdämpande åtgärder?

Vi har idag en hastighetsbegränsning på 10 km/h samt ett antal små väggupp. Varken guppen eller hastighetsbegränsningen fungerar dock tillfredsställande. Vad anser ni kan göras? Vem kontaktar man?

Vad är en gångpassage och varför byggs vissa övergångsställen om?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.