Lagar och regler

Prövotid och återkallelse

Prövotid
För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövotid av två år från dagen för provet. Om körkortshavaren redan har ett giltigt körkort med annan behörighet, ska prövotiden endast omfatta vad som kan återstå av prövotiden för det äldre körkortet. Prövotid gäller inte för körkort med behörigheten AM. (3 kap 18 § körkortslagen)

Skyldighet att medföra körkort
Du är skyldig att alltid ha med dig körkortet och eventuell handling som upptar särskilda villkor för körkortets giltighet, när du kör ett körkortspliktigt fordon. Du måste också visa upp handlingarna på tillsägelse av bilinspektör eller polis. (3 kap 15 § körkortslagen)

Kortet och eventuell handling skall hållas i ett sådant skick att de kan läsas utan svårighet.

Återkallelse av körkort
Det är viktigt för trafiksäkerheten att man följer de regler som finns för trafiken. Om du bryter mot reglerna eller på annat sätt visar att du inte är lämplig att ha körkort kan det återkallas.

Körkortet skall återkallas om man gjort sig skyldig till följande trafikbrott:

 • grov vårdslöshet i trafik
 • rattfylleri
 • grovt rattfylleri
 • smitning
 • upprepade trafikbrott
 • hastighetsöverträdelse, körning mot rött ljus, ej iakttagit stopplikt, omkörning vid övergångsställe eller brott mot annan från trafiksäkerhetssynpunkt väsentlig regel, allt om inte överträdelsen kan anses ringa (5 kap 3 § körkortslagen)


Körkortet skall även återkallas av följande skäl:

 • opålitlighet i nykterhetshänseende
 • annat brott än trafikbrott eller personliga förhållanden i övrigt
 • sjukdom, skada eller dylikt
 • ej följt föreläggande att lämna läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov


Varning
Vid mindre allvarliga förseelser kan ibland varning anses som en tillräcklig åtgärd i stället för återkallelse. Varning kan inte förekomma vid grov vårdslöshet eller rattfylleri om alkoholkoncentrationen uppgått till eller överstigit 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram per liter i utandningsluften. (5 kap 9 § körkortslagen)

Omhändertagande av körkort

Körkort skall omedelbart omhändertas 

 • om föraren vid färd visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne,
 • om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på grund av grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri eller grovt rattfylleri,
 • om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på grund av hastighetsöverträdelse, körning mot rött ljus, ej iakttagit en stopplikt, omkörning vid övergångsställe eller brott mot annan från trafiksäkerhetssynpunkt väsentlig regel,
 • 0,25 milligram per liter i utandningsluften. (5 kap 9 § körkortslagen)
 • om föraren till följd av sjukdom, skada eller dylikt förlorat förmågan att köra på ett trafiksäkert sätt, om körkortet är ogiltigt.


Omhändertagandet beslutas av polis eller åklagare. Vid rattfylleribrott får även Tullverket eller Kustbevakningen besluta att körkortet skall omhändertas. (5 kap 7och 8 §§ körkortslagen)