Cyklar

Eldrivna enpersonsfordon

Elscooter, hoverboard, segway, airwheel, el-skateboard - det finns en mängd eldrivna enpersonsfordon och det kommer ständigt nya varianter, oftast namngivna efter ett varumärke. De används för nöje och rekreation och som transportmedel kortare sträckor. De kan också fungera som mobilitetshjälpmedel för personer med nedsatt fysisk kapacitet.

 

Vilka regler gäller?

En hoverboard, airwheel, motoriserad skateboad och longboard räknas som en cykel, men saknar samtidigt det som krävs för att fordonet ska vara lagligt. NTF rekommenderar därför att hoverboards, airwheels, motoriserade skateboards och longboards tills vidare enbart används inom inhägnade områden.

Fordonen klassas som cykel (Lag om vägtrafikdefinitioner, 2001:559) förutsatt att det saknar vev och trampanordning, är konstruerade för att i huvudsak framföra en person och framförs av den åkande. Fordonet ska ha en maxhastighet på 20 km/tim och motorns effekt får inte överstiga 250 W (kontinuerlig märkeffekt). Alternativt ska det ha en maxhastighet på 20 km/tim och vara självbalanserande.

Om fordonet lever upp till kraven på en cykel innebär det att samma trafikbestämmelser gäller som för vanliga cyklar. De ska vara utrustade med broms och ringklocka. Vid färd i mörker ska fordonet ha reflexer framtill, baktill och på sidorna och belysning fram och bak. Barn under 15 år måste använda hjälm.

Det finns eldrivna enpersonsfordon som går fortare än 20 km/tim och/ eller har en kraftigare motor. Det är oklart vad som gäller för dessa fordon. Troligtvis definieras de som "övriga fordon" och får då inte köras i trafiken, utan enbart på ”inhägnat område”. De skulle möjligtvis kunna definieras som moped klass II istället, men då ska de leva upp till de krav på till exempel bromsar som finns på moped klass II. 

Det är alltid du som förare som ansvarar för att fordonet du kör uppfyller ställda krav. Oavsett om du köper eller hyr ett fordon ska du alltid kontrollera att fordonet är CE-märkt och inte överskrider gränsen för maxhastighet och maxeffekt. Det är inte alltid så lätt att utläsa. Vår rekommendation är att du kontaktar respektive företag om du är osäker på vad som gäller just för deras fordon.

Hoverboard

 

Var får man köra?

Förutsatt att fordonet klassas som en cykel är det också avsett för cykelbana, men det får även köras på väg om cykelbana saknas. När du kör på vägen ska vägrenen användas. Om du är över 15 år får du välja att köra på körbanan även om det finns cykelbana om hastighetsbegränsningen på vägen är max 50 km/tim. Om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge får alla köra på körbanan även om det finns cykelbana.

Fordonen ska ledas eller köras i gångfart (5-7 km/tim) på gågata, gångfartsområde, gångbana/trottoar. (1 kap. 4 § Trafikförordningen) Från och med den 1 september 2022 är det inte längre tillåtet att parkera elsparkcykeln på gång- och cykelbanor eller att köra på gångbanor och trottoarer. Undantag från regeln är barn, till och med det år som de fyller åtta år, som har rätt att köra elsparkcykel på gångbana om cykelbana saknas. Detsamma gäller personer med rörelsehinder som använder olika fordon som hjälpmedel.

 

Hur säkra är fordonen?

Eftersom fordonen kan komma upp i ganska höga hastigheter finns en risk för att olyckor inträffar, särskilt om de körs där andra trafikanter vistas och om man inte är van att köra fordonet. Ju högre hastighet fordonet håller desto allvarligare kan skadorna bli vid ett fall eller kollision med till exempel en bil, cyklist eller gående.

En analys över olyckor i Sverige 2012-2017 visar att de flesta olyckorna med eldrivna enpersonsfordon är singelolyckor och sker på fritiden. Under perioden skedde merparten av olyckorna på självbalanserade fordon som t.ex. hoverboard och segway, vilket sannolikt beror på att den typen av fordon var vanligast. Totalt skadades 358 personer. Av dem var 108 barn i åldern 6-12 år på hoverboard. Bland vuxna är olyckor med segway vanligast. Vid olyckor blir det oftast skador på handled och armbåge. 

Olyckor med icke självbalanserande fordon som elsparkcykel/ elscooter och elektrisk skateboard var mindre vanliga under perioden, endast 24 olyckor har rapporterats in varav 20 på elsparkcykel/ elscooter. Olyckorna kan förväntas öka i takt med att fordonen blir vanligare. Här ser skadorna lite annorlunda ut, vanligast är skador på armbåge, knä, ansikte, axel och huvud.

Eftersom fordonen är relativt nya och saknar en egen klassning kan man anta att alla olyckor där dessa fordon är inblandade inte finns med i statistiken. I länder där till exempel elscootrar blivit vanliga, som i Kina och i Singapore, har de medfört trafiksäkerhetsproblem och ett ökat antal allvarligt skadade.

Flera användare vittnar om att batteriet stängs av under färd, vilket är särskilt farligt för självbalanserade fordon då det innebär att gyrotekniken som håller föraren upprätt stängs av.

 

Tänk på att

  • Lära känna fordonet innan du ger dig ut i trafik. Öva särskilt på att gasa och bromsa.
  • Andra trafikanter kan missbedöma din hastighet.
  • Använda hjälm, knä- och armskydd.
  • Kontrollera att fordonet du köper eller hyr är CE-märkt och att maxhastighet och motorstyrka inte överskrids.
  • Inte parkera fordonet så att det blockerar trottoaren och hindrar framkomligheten för personer med synnedsättning, rullstol med flera.

 

Läs mer i rapporten Eldrivna enpersonsfordon - En kunskapsöversikt om deras plats i trafiken (Koucky & Partners AB, 2018)

 

Foto: Elsparkcyklar - Robert Pastryk, Pixabay, Hoverboard - Shutterstock