Cyklar

Eldrivna enpersonsfordon

Elscooter, hoverboard, segway, airwheel, el-skateboard - det finns en mängd eldrivna enpersonsfordon och det kommer ständigt nya varianter, oftast namngivna efter ett varumärke. De används för nöje och rekreation och som transportmedel kortare sträckor. De kan också fungera som mobilitetshjälpmedel för personer med nedsatt fysisk kapacitet.

 

Vilka regler gäller?

Fordonen klassas som cykel (Lag om vägtrafikdefinitioner, 2001:559) vilket innebär att samma trafikbestämmelser gäller som för vanliga cyklar. De ska vara utrustade med broms och ringklocka (ringklockan går bra att ha i handen). Vid färd i mörker ska fordonet ha reflexer framtill, baktill och på sidorna och belysning fram och bak. Barn under 15 år måste använda hjälm.

För att klassas som cykel ska fordonet sakna vev och trampanordning, vara konstruerat för att i huvudsak framföra en person och framföras av den åkande. Fordonet ska ha en maxhastighet på 20 km/tim och motorns effekt får inte överstiga 250 W (kontinuerlig märkeffekt).

Det finns varianter på marknaden som går fortare än 20 km/tim och/ eller har en kraftigare motor. De definieras då som "övriga fordon" och får inte köras i trafik. Fordon med sits, som till exempel sparkcyklar med sadel, faller sannolikt istället under definitionen moped och ska följa de regler som gäller för moped.

Om du köper ett fordon via nätleverantörer med direktimport är de i regel inte CE-märkta och det är svårt att veta vilken kvalitet du får. Fordonet är inte heller anpassat efter det svenska regelverket, så du behöver vara särskilt uppmärksam på att det inte överskrider gränsen för maxhastighet och maxeffekt.

Hoverboard

 

Var får man köra?

Eldrivna enpersonsfordon är avsedda för cykelbana, men får även köras på väg om cykelbana saknas. När du kör på vägen ska vägrenen användas. Om du är över 15 år får du välja att köra på körbanan även om det finns cykelbana om hastighetsbegränsningen på vägen är max 50 km/tim. Om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge får alla köra på körbanan även om det finns cykelbana.

Fordonen ska ledas eller köras i gångfart (5-7 km/tim) på gångbana/trottoar. (1 kap. 4 § Trafikförordningen)

 

Hur säkra är fordonen?

Eftersom fordonen kan komma upp i ganska höga hastigheter finns en risk för att olyckor inträffar, särskilt om de körs där andra trafikanter vistas och om man inte är van att köra fordonet. Ju högre hastighet fordonet håller desto allvarligare kan skadorna bli vid ett fall eller kollision med till exempel en bil, cyklist eller gående.

En analys över olyckor i Sverige 2012-2017 visar att de flesta olyckorna med eldrivna enpersonsfordon är singelolyckor och sker på fritiden. Under perioden skedde merparten av olyckorna på självbalanserade fordon som t.ex. hoverboard och segway, vilket sannolikt beror på att den typen av fordon var vanligast. Totalt skadades 358 personer. Av dem var 108 barn i åldern 6-12 år på hoverboard. Bland vuxna är olyckor med segway vanligast. Vid olyckor blir det oftast skador på handled och armbåge. 

Olyckor med icke självbalanserande fordon som elsparkcykel/ elscooter och elektrisk skateboard var mindre vanliga under perioden, endast 24 olyckor har rapporterats in varav 20 på elsparkcykel/ elscooter. Olyckorna kan förväntas öka i takt med att fordonen blir vanligare. Här ser skadorna lite annorlunda ut, vanligast är skador på armbåge, knä, ansikte, axel och huvud.

Eftersom fordonen är relativt nya och saknar en egen klassning kan man anta att alla olyckor där dessa fordon är inblandade inte finns med i statistiken. I länder där till exempel elscootrar blivit vanliga, som i Kina och i Singapore, har de medfört trafiksäkerhetsproblem och ett ökat antal allvarligt skadade.

Flera användare vittnar om att batteriet stängs av under färd, vilket är särskilt farligt för självbalanserade fordon då det innebär att gyrotekniken som håller föraren upprätt stängs av.

 

Tänk på att

  • Lära känna fordonet innan du ger dig ut i trafik. Öva särskilt på att gasa och bromsa.
  • Andra trafikanter kan missbedöma din hastighet.
  • Använda hjälm, knä- och armskydd.
  • Kontrollera att fordonet är CE-märkt och att maxhastighet och motorstyrka inte överskrider 20 km/tim och 250 W.
  • Inte parkera fordonet så att det blockerar trottoaren och hindrar framkomligheten för personer med synnedsättning, rullstol med flera.

 

Läs mer i rapporten Eldrivna enpersonsfordon - En kunskapsöversikt om deras plats i trafiken (Koucky & Partners AB, 2018)

 

Foto: Elsparkcyklar - Robert Pastryk, Pixabay, Hoverboard - Shutterstock