Eldrivna enpersonsfordon

Elsparkcykel, hoverboard, segway, airwheel, el-skateboard - det finns en mängd eldrivna enpersonsfordon och det kommer ständigt nya varianter, oftast namngivna efter ett varumärke. De används för nöje och rekreation och som transportmedel kortare sträckor. De kan också fungera som mobilitetshjälpmedel för personer med nedsatt fysisk kapacitet.

Hur du väljer och använder eldrivna enpersonsfordon

Vilka regler gäller?

Eldrivna enpersonsfordon utan tramp- och vevanordningar kan vara icke-självbalanserande eller självbalanserande fordon. För icke-självbalanserande fordon bestämmer motorns effekt om det är en cykel eller moped. Fordonet är en cykel om motorns effekt är max 250 watt, en moped klass II om motorns effekt är max 1000 watt och en moped klass I om motorns effekt är upp till 4000 watt. Exempel på icke-självbalanserande eldrivna enpersonsfordon är elsparkcyklar och elektriska skateboards. För att räknas som cykel ska fordonet inte kunna gå fortare än 20 km/tim. När det gäller självbalanserande fordon är hastighetsbegränsningen styrande. Ett självbalanserande fordon ska vara konstruerat för en maximal hastighet på 20 km/tim för att vara en cykel. Moped klass II ska vara konstruerad för 25 km/tim och moped klass I ska vara konstruerad för 45 km/tim. Fordonet kan ha en kraftigare motor än 250 watt och ändå definieras som en cykel. Exempel på självbalanserande fordon är tvåhjuliga ståhjulingar (segway), rullskridskor och monowheel. Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. (Källa TSV 2019-5394, delrapport 1)

Från den 23 december 2023 gäller nya regler i trafikskadelagen som innebär att många elsparkcyklar  måste ha trafikförsäkring när de används i trafiken. Det är du som äger fordonet som tecknar försäkringen. Du ska alltid ha med dig försäkringsbeviset när du framför  fordonet.

Egenskaper hos fordon som måste ha trafikförsäkring:

  • Eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning, om fordonet är konstruerat för att gå snabbare än 20 kilometer i timmen.
  • Eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning, om fordonet är konstruerat för att gå snabbare än 14 kilometer i timmen och väger mer än 25 kilo.

Exempel på fordon med dessa egenskaper är elscooter, elsparkcykel eller självbalanserande fordon. Om du är osäker på vilken typ av eldrivet fordon du har kan du kontakta din återförsäljare.

Fordon klassade som cykel ska vara konstruerade för att i huvudsak framföra en person och framföras av den åkande. Om fordonet lever upp till kraven på en cykel innebär det att samma trafikbestämmelser gäller som för vanliga cyklar. De ska vara utrustade med broms och ringklocka. Vid färd i mörker ska fordonet ha reflexer framtill, baktill och på sidorna och belysning fram och bak. Barn under 15 år måste använda hjälm. Det är alltid du som förare som ansvarar för att fordonet du kör uppfyller ställda krav. Oavsett om du köper eller hyr ett fordon ska du alltid kontrollera att fordonet är CE-märkt och inte överskrider gränsen för maxhastighet och maxeffekt. Det är inte alltid så lätt att utläsa. Vår rekommendation är att du kontaktar respektive företag om du är osäker på vad som gäller just för deras fordon.

 

Var får man köra?

Förutsatt att fordonet klassas som en cykel är det också avsett för cykelbana, men det får även köras på väg om cykelbana saknas. När du kör på vägen ska vägrenen användas. Om du är över 15 år får du välja att köra på körbanan även om det finns cykelbana om hastighetsbegränsningen på vägen är max 50 km/tim. Om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge får alla köra på körbanan även om det finns cykelbana. Fordonen ska ledas eller köras i gångfart (5-7 km/tim) på gågata, gångfartsområde, gångbana/trottoar. (1 kap. 4 § Trafikförordningen) Från och med den 1 september 2022 är det inte längre tillåtet att parkera elsparkcykeln på gång- och cykelbanor och trottoarer eller att köra på gångbanor och trottoarer. Undantag från regeln är barn, till och med det år som de fyller åtta år, som har rätt att köra elsparkcykel på gångbana om cykelbana saknas. Detsamma gäller personer med rörelsehinder som använder olika fordon som hjälpmedel.

 

Hur säkra är fordonen?

Eftersom fordonen kan komma upp i ganska höga hastigheter finns en risk för att olyckor inträffar, särskilt om de körs där andra trafikanter vistas och om man inte är van att köra fordonet. Ju högre hastighet fordonet håller desto allvarligare kan skadorna bli vid ett fall eller kollision med till exempel en bil, cyklist eller gående. En analys över olyckor i Sverige 2012-2017 visar att de flesta olyckorna med eldrivna enpersonsfordon är singelolyckor och sker på fritiden. Under den undersökta perioden skedde merparten av olyckorna på självbalanserade fordon som t.ex. hoverboard och segway, vilket sannolikt beror på att den typen av fordon då var vanligast. Vid olyckor blir det oftast skador på handled och armbåge.  Olyckor med icke självbalanserande fordon som elsparkcykel/elscooter har ökat kraftigt efter 2018. Enligt en studie på VTI har 87 procent skadats i singelolyckor. Skador var vanligt på övre extremiteter (axel, arm, hand), nedre extremiteter (höft, ben, fot) och hud. Bland de som skadats mycket allvarligt var det också vanligt med skador på ansikte och huvud.

 

Tänk på att

  • Lära känna fordonet innan du ger dig ut i trafik. Öva särskilt på att gasa och bromsa.
  • Andra trafikanter kan missbedöma din hastighet.
  • Använda hjälm, knä- och armskydd.
  • Kontrollera att fordonet du köper eller hyr är CE-märkt och att maxhastighet och motorstyrka inte överskrids.
  • Inte parkera hyrfordon så att det blockerar gångbanan eller cykelbanan och hindrar framkomligheten för andra, speciellt personer med synnedsättning, och i rullstol.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Får jag köra på trottoaren med en elscooter?

Finns det någon åldersgräns för elscooter/ elsparkcykel?

Vilka regler gäller för sparkcyklar med motor? Finns det någon åldergräns?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.