Dnr N2017/03040/MRT

Kommunikationsutrustning under färd

Remissvar på Transportstyrelsens rapport Förares användning av kommunikationsutrustning under färd (Dnr N2017/03040/MRT) 

Sammanfattning
NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, har tagit del av Transportstyrelsens rapport Förares användning av kommunikationsutrustning under färd. Rapporten innehåller ett förslag till tillägg i bestämmelsen 4 kap. 10 e § trafikförordningen om att "Föraren får därvid inte använda mobiltelefon på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.". 

NTF ställer sig bakom förslaget. Liksom Transportstyrelsen tror vi dock inte att ändringen i trafikförordningen är tillräcklig utan att det krävs många olika åtgärder för att komma tillrätta med den trafiksäkerhetsfara som distraktion, däribland användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, kan innebära. Vi förutsätter att detta åtgärdsarbete inte stannar av i och med att lagförslaget eventuellt träder i kraft. NTF vill också framhålla vikten av att vidta omfattande informations- och utbildningsinsatser vid kompletteringen av trafikförordningen och att dessa insatser även lyfter fram den nuvarande skrivningen. lnformationsinsatser måste pågå återkommande, helst kontinuerligt, för att ge en önskad effekt, det är inte tillräckligt med kortare kampanjer för att förändra trafikanters beteenden. Vi anser också att andra än myndigheter, exempelvis ideella organisationer som NTF, bör vara med och utforma sådana informationsinsatser.

 

LADDA NER >>