A-traktor

A-traktor är en ombyggd bil, även kallad EPA, som får framföras i högst 30 km/tim. För många unga är A-traktorn inte bara ett transportmedel utan även ett intresse och ett sätt att umgås. Fordonet är vanligast på landsbygden och i mindre kommuner, men har ökat i städer. De flesta som kör A-traktor är ungdomar i 15–17 årsåldern och fordonet har ofta en betydligt lägre hastighet än övrig trafik så det är extra viktigt att du som medtrafikant visar hänsyn.

När du möter en A-traktor eller mopedbil i trafiken

Vad gäller för en A-traktor?

EPA-traktor är en ombyggd bil som kunde registreras fram till 1 april 1975. Därefter registreras den här typen av fordon som A-traktor. A-traktorns konstruktiva hastighet får vara högst 30 km/tim på plan väg. Den är inte avsedd för person- eller godsbefordran, det får dock vara en eller två passagerarplatser bredvid förarplatsen. En A-traktor får inte köras på motortrafikled eller motorväg.

A-traktorns registreringsskylt ska vara monterad framtill och baktill ska den vara utrustad med en LGF-skylt, som talar om att den är ett långsamtgående fordon. A-traktorn ska besiktas, första gången senast 48 månader efter den månad då den togs i bruk för första gången, därefter senast 24 månader efter den månad då den föregående godkända kontrollbesiktningen utfördes. A-traktorn ska vara trafikförsäkrad och fordonsskatt ska betalas. Personbilar av årsmodell 1970 eller senare ska vara utrustade med bilbälten i framsätet.

 

Informationsfilmer för dig som ska köra A-traktor...

Filmerna är ett bra komplement till din AM-körkortsutbildning och tar upp viktiga ämnen så som användning av säkerhetsbälte, risken med distraktion, hastighet och trimning, samt alkohol.

Att köra A-traktor (Bälte, hastighet och stoppsträcka)

Att köra A-traktor (Placering på väg och distraktion)

Att köra A-traktor (Grupptryck, trimning och alkohol)

Nya regler

Från och med den 31 augusti 2023 är Trafikförordningen ändrad, vilket innebär att passagerare ska färdas på en plats som är avsedd för passagerare, att endast en passagerare får sitta per sådan plats, och att alla som färdas i en A-traktor ska använda bälte. Högsta tillåtna hastighet 30 km/tim kompletterar regeln om konstruktiv hastighet och gör det lättare för polisen att övervaka hastighetsöverträdelser med A-traktor.

Krav på vinterdäck för A-traktorer från den 1 december 2023. De nya reglerna innebär att en A-traktor vid färd på väg ska vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december-31 mars när vinterväglag råder.

Den 15 juli 2020 ändrade Transportstyrelsen kraven för A traktorer så att kravet på att ”A-traktorns hastighet på lägsta växeln skall vara högst 10 km/h vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal” togs bort. Genom att kravet togs bort blev det lättare att registreringsbesikta automatväxlade A-traktorer och manuellt växlade A-traktorer behövde inte konstrueras med dubbla växellådor. Ändringen medförde att det blev enklare att reglera hastigheten elektroniskt vilket skulle göra det möjligt att bygga om modernare fordon till A-traktorer och därmed få en minskad miljöpåverkan. Ändringen har gjort att det blivit enklare att bygga om olika fordon till A-traktorer och är en bidragande orsak till de senaste årens stora ökning av A-traktorer. Tyvärr har ändringen också gjort att det blivit enklare att manipulera A-traktorer till högre hastigheter än 30 km/tim samt att det blivit mycket svårare för polis och bilinspektörer att hitta manipulationen och att kunna bevisa den.

 

Olyckor och säkerhet

Antalet A-traktorer har ökat kraftigt särskilt sedan de nya reglerna trädde i kraft 2020. Från 2019 till 2020 ökade antalet med över 30 procent till 33 209 A-traktorer. I slutet av 2021 fanns 44 788 registrerade A-traktorer, en ökning med 35 procent jämfört med året innan, och i slutet av 2022 fanns det 52 711 registrerade A-traktorer.

För att få köra A-traktor måste föraren ha fyllt 15 år och ha ett körkort med behörighet AM eller högre behörighet. En A-traktor kan även köras med ett traktorkort från 16 års ålder. Dagens AM-utbildning är dock endast anpassad för tvåhjulig moped. Utbildningen består av minst 12 timmar, varav minst åtta timmar teori och minst fyra timmar praktiska moment med övningskörning på två hjul. Man får inte övningsköra privat. Utbildningens utformning och restriktioner gör att det bland många A-traktor förare saknas både praktiska färdigheter och en djupare förståelse för de risker som är kopplade till att framföra ett fyrhjuligt fordon i trafiken.

I takt med allt fler A-traktorer på vägarna har även antalet olyckor ökat. Olycksutvecklingen har ökat i samma takt som antalet fordon, men mellan 2020 och 2021 ökade antalet olyckor med A-traktor från 214 till 368. I olycksstatistiken framgår att det är flest män som skadas. Ungefär tre av fyra omkomna eller skadade i olyckor med A-traktor var i åldersgruppen 0–17 år. Merparten av olyckorna har inträffat på vägar med hastighetsgräns upp till 50 km/tim, men många inträffar också på vägar skyltade 70 km/tim. Knappt hälften av olyckorna var singelolyckor.

 

Tips till ungdomar och föräldrar:

  • Det är inte tillåtet att manipulera en A-traktor för att fordonet ska gå fortare än 30 km/tim. Vid högre hastigheter utsätter man både sig själv, sina passagerare och andra trafikanter för stor fara. Föraren saknar tillräcklig utbildning för högre hastigheter och fordonet är inte anpassat för att framföras säkert vid högre hastigheter.
  • Den som kör en A-traktor vars konstruktiva hastighet är ändrad, riskerar att dömas för olovlig körning med böter och få körkortet återkallat. Under vissa förutsättningar kan även föräldrar dömas för tillåtande av olovlig körning.
  • Den som kör ansvarar för sina passagerare. Använd alltid bilbälte och se till att andra gör det också.
  • Om ni ska använda fordonet vintertid bör A-traktorn utrustas med vinterdäck. (Nya regler från 1 december 2023)
  • Håll så långt till höger som möjligt om du ser att någon vill köra om. Om körbanan är smal, krokig eller har mötande trafik ska du underlätta omkörning genom att sänka farten eller köra åt sidan så snart det blir möjligt.
  • Du som förälder bör provköra fordonet med jämna mellanrum för att försäkra dig om att det är säkert. Testa bromsar, belysning och kontrollera att det inte går att köra fortare än 30 km/tim.
  • Man får inte övningsköra innan man tagit AM-körkortet men det är klokt att du som förälder åker med några gånger efter att körkortet är taget. Det finns mycket att öva på. Kontrollera att barnet verkligen förstår riskerna och vet hur fordonet fungerar. Notera hur hon eller han beter sig mot andra trafikanter, planerar sin körning, håller avstånd och placerar sig på vägen.

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.