Elsparkcykel

Elsparkcyklar, även kallad elscooter, är vanliga i städer, där de hyrs ut på gatan via företagens appar. De används för transporter, ofta istället för att gå eller cykla, och kan även vara en hjälp för personer med nedsatt fysisk kapacitet.  Givetvis kan man själv köpa en egen elsparkcykel, och kanske använda den i kombination med pendling med tåg eller buss.

Hur du väljer och använder en elsparkcykel/elscooter

Vilka regler gäller?

Elsparkcykeln klassas som cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och inte har en kraftigare motor än 250 watt. Den omfattas av samma trafikbestämmelser som vanliga cyklar, vilket innebär att: 

 • Elsparkcykeln ska vara utrustad med broms och ringklocka. Vid färd i mörker ska fordonet ha reflexer framtill, baktill och på sidorna samt belysning fram och bak.
 • Barn under 15 år måste använda hjälm. NTF rekommenderar att alla som kör elsparkcykel använder hjälm.
 • Det är inte heller tillåtet att skjutsa någon på en elsparkcykel.
 • Elsparkcykeln ska köras på cykelbana, inte på gångbana eller trottoar. Finns ingen cykelbana är det vägbanan som gäller och då på vänster sida.
 • Det är inte tillåtet att köra en elsparkcykel på en trottoar eller gångbana.
 • Det är inte tillåtet att parkera en elsparkcykel på en gång- eller cykelbana om det inte finns en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar.
 • Det är inte tillåtet att framföra en elsparkcykel om du är för trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller andra ämnen för att kunna cykla på ett betryggande sätt.

Det finns varianter som går fortare än 20 km/tim och/eller har en kraftigare motor än 250 watt. Det är oklart vad som gäller för dessa fordon. Troligtvis definieras de som "övriga fordon" och får då inte köras i trafiken, utan enbart på ”inhägnat område”. De skulle möjligtvis kunna definieras som moped klass II istället, men då ska de leva upp till de krav på till exempel bromsar som finns på moped klass II.  I en utredning av Transportstyrelsen från år 2021 föreslås att begränsningen av motoreffekten på elsparkcyklar ska tas bort för att inte hindra teknikutvecklingen mot trafiksäkrare, hållbarare och mer ändamålsenliga fordon.  

 

Informationsfilmer som visar hur man använder en elsparkcykel på ett säkert sätt. Filmerna riktar sig till barn, ungdomar, vuxna och till dig som förälder.

Säkerhet på Elsparkcykel. (Barn)

Säkerhet på Elsparkcykel. (Unga vuxna)

Säkerhet på Elsparkcykel. (För dig som förälder)

Förarens ansvar

Det är alltid du som förare som ansvarar för att fordonet du kör uppfyller ställda krav. Skulle du köra en eldriven sparkcykel med högre hastighet eller starkare motor skulle det kunna räknas som olovlig körning. Det finns många företag som erbjuder elsparkcyklar att hyra. Transportstyrelsen rekommenderar att du kontaktar respektive företag om du är osäker på vad som gäller just för deras elsparkcyklar.

 

Var får man köra?

Förutsatt att fordonet klassas som en cykel kan du köra på cykelbanor, men du får även köra på väg om cykelbana saknas. När du kör på väg ska vägrenen användas. Om du är över 15 år får du välja att köra på körbanan även om det finns cykelbana om hastighetsbegränsningen på vägen är max 50 km/tim. Om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge får alla köra på körbanan även om det finns cykelbana. Fordonet ska ledas eller köras i gångfart (5-7 km/tim) på gågata och gångfartsområde. Det är inte tillåtet att köra på gångbanor och trottoarer. Undantag från regeln är barn, till och med det år som de fyller åtta år, som har rätt att köra elsparkcykel på gångbana om cykelbana saknas. Detsamma gäller personer med rörelsehinder som använder olika fordon som hjälpmedel. Det är inte heller tillåtet att parkera elsparkcykeln på gång- och cykelbanor eller trottoarer.

 

Hur säker är elsparkcykeln?

Eftersom dessa fordon kan komma upp i ganska höga hastigheter finns förstås en risk att olyckor inträffar, särskilt om de körs där andra trafikanter vistas och om man inte är van vid att framföra fordonet. Ju högre hastighet fordonet håller desto allvarligare kan skadorna bli vid ett fall eller kollision med till exempel en bil, cyklist eller gående. I Transportstyrelsens utredning från år 2021 konstateras att en olycka kan bero på många olika orsaker. Den största andelen av olyckorna är förarrelaterade händelser. Detta kan vara orsaker som att föraren har tappat balansen, inte följt gällande trafikregler, bristande förmåga att framföra fordonet, påverkan av alkohol, mörker/tidpunkt på dygnet med mera. Infrastrukturrelaterade händelser är också en stor andel, detta kan vara exempelvis halka, rullgrus, löv, kantstenar och så vidare. Under år 2021 omkom två personer på elsparkcykel och 2022 omkom fyra personer.

Enligt Folksams studie över olyckor under framför allt 2019 var 83 % av olyckorna singelolyckor, men i 13 % av fallen skadades en annan trafikant antingen av att en elsparkcyklist körde på dem, eller av elsparkcyklar som låg i vägen och därmed orsakade en olycka. Nära hälften av olyckorna inträffade nattetid och ofta under helger. Av de inrapporterade skadorna var 44 % huvudskador. Det var ytterst få (13%) som uppgav att de burit hjälm vid olyckstillfället. En stor del av huvudskadorna var rena ansiktsskador där 18 % hade skadat sina tänder.

Även VTI har studerat olyckor med elsparkcyklar och resultaten visar att 62 % av alla skadade var män och att en majoritet var i åldern 15–34 år. 87% av elsparkcyklisterna skadades i singelolyckor. Skador var vanligt på övre extremiteter (axel, arm, hand), nedre extremiteter (höft, ben, fot) och hud. Bland de som skadats mycket allvarligt var det också vanligt med skador på ansikte och huvud.

 

För barn?

Det här är inte ett fordon som är byggt för barn. Den höga hastigheten och fordonets tyngd gör det svårt för ett barn att manövrera elsparkcykeln. Fordonet klassas dock som en cykel och det finns ingen lagstadgad åldersgräns för när man får köra det. Uthyrare i Sverige har ofta en 18-årsgräns. Många andra länder i Europa, som till exempel Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland, har en åldersgräns runt 16 år för när det är tillåtet att köra elscooter och/eller segway. Det är svårt att rekommendera en exakt ålder för när ungdomar är mogna att köra elsparkcykel i trafik. Dels för att unga utvecklas olika, men framför allt för att trafikmiljön ser så olika ut. Följ alltid uthyrarens regler. Om du som förälder överväger att låta din tonåring köra elsparkcykel är det viktigt att du försäkrar dig om att hen vet vilka regler som gäller, kan manövrera fordonet och använder hjälm.  Om barn under 15 år kör fordonet är det lag på att de ska använda hjälm.

 

Tänk på att:

 • Lära känna fordonet innan du ger dig ut i trafik.
 • Öva särskilt på att gasa och bromsa. Anpassa hastigheten efter trafikmiljön, exempelvis kurvor, underlag och sikt.
 • Det inte är tillåtet att köra på trottoar eller gångbana.
 • Sänka hastigheten och hålla avstånd när du passerar medtrafikanter. 
 • Använda hjälm.
 • Kontrollera att fordonet du köper eller hyr är CE-märkt och att maxhastighet och motorstyrka inte överskrider 20 km/tim och 250 watt.
 • Det inte är tillåtet att parkera en elsparkcykel på en gång-, cykelbana eller trottoar, om det inte finns en uppställningsplats eller parkeringsplats för cyklar. Parkera så att elsparkcykeln inte är i vägen för andra trafikanter, särskilt äldre, barn, personer med rörelsehinder eller personer med synnedsättning.
 • Åka ensam på elsparkcykeln, och inte ha någon passagerare med dig.
 • Det inte är tillåtet att köra elsparkcykel om du är för trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller andra droger så att du inte kan köra på ett betryggande sätt.

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.