Motorväg och motortrafikled

Motorvägar och motortrafikleder är alltid fria från korsningar i samma plan. Motorvägens körbanor är alltid skilda åt av en mittremsa eller på annat sätt. Motortrafikleden har inte alltid skilda körbanor.

Vad gäller på motorväg och motortrafikled?

Motorvägar och motortrafikleder är alltid fria från korsningar i samma plan. Motorvägens körbanor är alltid skilda åt av en mittremsa eller på annat sätt. Motortrafikleden har inte alltid skilda körbanor. (10 kap 7 § Trafikförordningen) Du kan bara köra in på eller ut från en motorväg eller motortrafikled där den börjar respektive slutar eller vid på- och avfartsvägar. På motorväg och motortrafikled och på dess på- och avfartsvägar får endast motorfordon eller motorfordon med tillkopplat fordon som är konstruerade för och får framföras med en hastighet av minst 40 km/tim förekomma. Moped klass I får inte heller köras på dessa vägar. (9 kap 1 § Trafikförordningen) Detta betyder att traktorer, motorredskap, terrängfordon, hästfordon, mopeder och mopedbilar eller cyklar inte får förekomma på sådana vägar.

Speciella regler för motorväg och motortrafikled
På motorväg och motortrafikled är gångtrafik förbjuden. På motorväg och motortrafikled är det inte tillåtet att stanna eller parkera. Om det finns särskilda rastplatser eller parkeringsplatser i anslutning till vägen får dessa givetvis användas. Buss i linjetrafik får stanna vid särskilt anordnade busshållplatser. Det är inte heller tillåtet att backa, vända eller köra på mittremsa eller tvärgående förbindelseväg mellan körbanorna. Vill du vända och köra i motsatt riktning kan det tidigast göras vid första trafikplats i färdriktningen. Detta gäller också på motortrafikled där mittremsa saknas.

Motorvägens vägren är avsedd endast för nödstopp (motorstopp, punktering eller annat missöde) och får inte användas för något annat. Har du råkat ut för ett nödstopp, bör du vara extra försiktig när du återigen ska köra in på körbanan. Använd vägrenen som accelerationssträcka. Väghållningsfordon och fordon som används av polis vid trafikövervakning är undantagna från de särskilda bestämmelser som gäller motorväg och motortrafikled under förutsättning att särskild försiktighet iakttas. Detsamma gäller fordon som används för bärgning av skadat fordon. Ett fordon som stoppats av polis vid trafikövervakning får stannas eller parkeras på motorväg eller motortrafikled. Vad som gäller för motorväg och motortrafikled gäller också för på- och avfartsvägarna.

På- och avfart
Förutom vid vägens början kör du in på motorvägen eller motortrafikleden via påfartsvägar. Oftast slutar påfartsvägen med ett accelerationsfält, som är till för att du ska kunna anpassa din hastighet till trafiken på vägen. Du behöver inte stanna om inte trafikförhållandena eller något av vägmärkena ”Stop” eller ”Väjningsplikt” fordrar det. Kör du själv på motorvägen/motortrafikleden måste du anpassa hastigheten så att du smidigt kan släppa in dem som kommer från en påfart. I vissa fall kan det vara lämpligt att köra över till omkörningskörfältet. 

Ofta börjar avfartsvägen med ett retardationsfält, en parallell körbana, där du kan förbereda avfarten genom att minska hastigheten. Var särskilt försiktig där avfartsvägen är utformad som en skarp kurva, särskilt vid halt väglag. Tänk på att avfarter även kan förekomma på vänster sida.

Hastighetsregler
Motorväg och motortrafikled utmärks med vägmärke när vägen/leden börjar och slutar. Hastigheten kan variera upp till maximalt 120 km/tim och hastigheten markeras på samma sätt som på andra vägar. Varierande hastighet för viss väg anges genom ljusskyltar. Hastigheten ska alltid anpassas till vägen, väglaget, den övriga trafiken och sikten. (9 kap 1 § Trafikförordningen) Gällande hastigheter för olika fordon och fordonskombinationer på motorväg och motortrafikled, se under rubriken Högsta hastighet.

Omkörning
Du får bara köra om till vänster, utom där körbanan har två körfält i samma riktning som anges med vägmarkering och där maxhastigheten är 70 km/tim eller lägre. Om du kör på en körbana med minst två körfält, där det inte får förekomma mötande trafik, behöver du inte omedelbart svänga tillbaka till det högra körfältet om du ska köra om flera fordon. Detta gäller under förutsättning att det inte uppstår någon påtaglig olägenhet för förare som närmar sig bakifrån med högre hastighet än din egen. Ska du köra om flera fordon i följd, kontrollera då att inte någon framför dig byter körfält för att köra om. När någon som kör snabbare närmar sig bakifrån, ska du gå tillbaka till det högra körfältet och släppa förbi denne.

Nödstopp
Om du får något fel på ditt fordon på motorväg eller motortrafikled, håll så långt åt höger du kan och fortsätt, om möjligt, till närmaste avfartsväg. Blir du tvungen att stanna, ska du köra eller rulla ut bilen så långt som möjligt på vägrenen.  När du stannat, sätt ut varningstriangel och låt eventuella passagerare sätta sig i säkerhet vid sidan av vägen. Speciellt gäller det att se till att barnen inte kan komma in på körbanan. Vid en del motorvägar och motortrafikleder finns hjälptelefoner uppsatta från vilka man kan tillkalla hjälp.

Bogsering
Bogsering är förbjuden på motorväg. Fordon som kör på motorväg måste var konstruerade för och få framföras i en hastighet av minst 40 km/h. Högsta tillåtna hastighet vid bogsering med personbil är 30 km/tim. Även om det är förbjudet att stanna på motorväg och motortrafikled får du stanna för att hjälpa en medtrafikant i nöd.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_dynLinks_cshtml.Execute() in C:\inetpub\ntf2019\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\dynLinks.cshtml:line 80
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in C:\inetpub\ntf2019\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\ntf2019\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20