NTF Anser...

Motorcyklister

Motorcyklars trafikarbete har legat på ungefär samma nivå de senaste åren, runt 700 miljoner fordonskilometer. Antalet motorcyklar i trafik ökar dock varje år och har gjort så under en längre tid. Mellan 2016 och 2017 ökade antalet motorcyklar i trafik från cirka 317 000 till cirka 320 000.

Körkortsbehörighet och utbildning för motorcykel
För att få köra motorcykel krävs att man har körkort med någon av A-behörigheterna. Det finns tre A-behörigheter (lätt motorcykel A1, mellanstor motorcykel A2 och tung motorcykel A) som skiljer sig åt när det gäller vilken typ av motorcykel man får köra, åldersgräns m.m.  

Under 2009 infördes en obligatorisk riskutbildning (teoretisk och praktisk del) för behörighet A och A1 för att öka motorcyklisters riskmedvetenhet. Utvärderingar har genomförts 2010 och 2017. Resultaten visar att det i många fall skett en positiv förändring i synen på riskfyllt beteende som motorcykelförare. Trots detta finns det fortfarande en förbättringspotential vad gäller säkerhetsmedvetandet, främst i synen på hastighetsöverträdelser men också trötthet och den egna körförmågan som kan anses vara övervärderad. Utvärderingen visar att utbildningarna rent allmänt fokuserade för mycket på ren kunskapsöverföring och att undervisningen istället borde vara elevcentrerad, det vill säga utgå ifrån elevens tidigare erfarenheter och utmana elevens redan etablerade föreställningar.

Motorcyklister i olyckor
Under år 2019 omkom 29 personer på motorcykel, att jämföra med 47 personer år 2018 och 39 personer år 2017. Det var 196 motorcyklister som skadades allvarligt och 23 som skadades mycket allvarligt under 2019.

Rätt användning av motorcykel
För en motorcyklist är risken att dödas eller skadas vid en olycka mycket hög. Inom målstyrningsarbetet mot 2020 finns en indikator om ökad regelefterlevnad bland motorcyklister. Inga mål är dock satta. Indikatorn handlar främst om rätt användning, som i dagsläget bedöms ännu viktigare för motorcyklister än för andra trafikantkategorier. Motorcyklister är oskyddade trafikanter som färdas i lika hög hastighet som skyddade trafikanter och det finns idag inga färdiga strategier för att anpassa vägtransportsystemet till ett säkert system för motorcykel med avseende på skaderisken.

Med rätt användning menas att motorcykeln framförs med förare som har hjälm, är nykter, har giltigt körkort för motorcykel, kör inom gällande hastighetsgräns och inte framför motorcykeln på ett olämpligt sätt. Syftet med indikatorn i målstyrningsarbetet är att fokusera på grova medvetna felhandlingar, inte enklare mänskliga misstag.

I dagsläget är Trafikverkets djupstudier den enda källa som kan användas för att bedöma rätt användning bland motorcyklister. I samband med dödsolyckor bedöms föraren ha använt motorcykeln rätt i omkring 25 procent av fallen. Drygt hälften (55 %) av dödsolyckorna med motorcykel är förknippade med minst en grov felhandling och 28 procent med minst två kombinationer av grova felhandlingar. Som grov felhandling räknas avsaknad av hjälm, rattfylleri, drogpåverkan, avsaknad av rätt behörighet och hastigheter minst 30 km/tim över gällande hastighetsgräns. Totalt var det under 2010–2019 (355 omkomna motorcyklister) 30 procent som körde minst 30 km/tim över hastighetsgräns, 31 procent körde onyktra, 28 procent utan motorcykelkörkort och 5 procent utan hjälm. I endast 1 procent av fallen skedde alla dessa felhandlingar samtidigt, det motsvarar knappt en dödsolycka vartannat år. I ytterligare 15 procent av fallen var hastighet på minst 30 km/tim över gällande hastighetsgräns den enda medvetna felhandlingen, och två tredjedelar av dessa fall var med en supersportmotorcykel. Hastighetsmätningar 2019 visar att andelen motorcyklister i trafik som körde inom hastighetsgränsen på statliga vägar var 43 procent och motsvarande andel för biltrafik var drygt 48 procent. Cirka 7 procent av trafikarbetet med motorcykel på statliga vägar låg år 2019 mer än 30 km/tim över hastighetsgränsen.

ABS-bromsar reducerar skaderisken
Sedan 2016–2017 är det inom EU lagkrav på låsningsfria bromsar (ABS) på nya motorcyklar med en motorvolym över 125 cc. ABS-bromsar på motorcyklar reducerar risken att bli dödad eller svårt skadad i en olycka med cirka 50 procent. För enbart korsningsolyckor minskar risken med cirka 70 procent. På ABS-motorcyklar med boxermotorer halveras risken för benskador som leder till bestående besvär, förutsatt att allt annat är lika, samtidigt som skadorna på överkroppen inte ökar med boxermotorn.

NTF Anser…
När det gäller trafiksäkerhet för motorcyklister anser NTF att det är viktigt med en systemsyn så att både trafikmiljö, fordon och trafikant inkluderas i de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna.

När det gäller trafikmiljö anser NTF att…

 • Vägarnas förlåtande egenskaper i möjligaste mån ska anpassas till motorcyklar, vilket bland annat innebär att de väg‐ och broräcken som används ska innebära minsta möjliga skaderisk på motorcyklister och andra trafikanter som kör in i dem.
 • Släta räcken utan oskyddade stolpar ska användas på alla platser där det är möjligt för att minska skaderisken för motorcyklister.
 • Säkra sidoområden ska användas i större utsträckning istället för sidoräcken, för att minska motorcyklisters skaderisk.
 • Vägarna ska vara underhållna så att risker för motorcyklisterna i form av potthål, kraftiga sättningar i vägbanan och lösgrus med mera inte förekommer.
 • Åtgärder ska vidtas för att göra det möjligt att övervaka även motorcyklisters hastighetsefterlevnad och lagföra överträdelser med hjälp av Automatisk trafiksäkerhetskontroll, ATK.
 • Ägaransvar vid hastighetsöverträdelser ska införas. Fordonet måste kunna identifieras och en avgift ska utgå vid hastighetsöverskridande upp till 20 km/tim
 • Fler manuella kontroller behövs för att öka även motorcyklisters regelefterlevnad.

När det gäller fordon anser NTF att…

 • Det ska införas krav på en teknisk lösning så att motorcyklisters hastigheter kan registreras i ATK.
 • Motorcykeltillverkare ska erbjuda tekniska stödsystem för ökad säkerhet.
 • Alkolås för nya motorcyklar ska, liksom för andra fordon, bli obligatoriskt så snart teknikutvecklingen gör det möjligt.
 • Nya och effektiva skyddssystem för motorcyklister, t.ex. olika typer av krockkuddar behöver utvecklas i snabbare takt.
 • Belysning på motorcyklar ska utvecklas så att deras synbarhet för andra trafikanter ökas.
 • Tillverkare och säljare i branschen ska ta ansvar för säkerhetsinformation om fordon och försäljning av säkerhetsutrustningar.

När det gäller trafikant anser NTF att…

 • Möjligheten att införa elektroniska körkort ska utredas. Sådana körkort är en förutsättning för att kunna starta fordonet. Eftersom så många motorcyklister omkommer utan att ha körkort är det lämpligt att börja med körkorten för motorcykel.
 • Åtgärder ska vidtas för att öka motorcyklisternas synbarhet, till exempel genom information om reflexmaterial och fluorescerande färger på kläder och motorcykel.
 • Bilister och andra trafikanter ska i större utsträckning upplysas om svårigheterna att upptäcka motorcyklister.
 • Nya körkortsinnehavare ska, ett tag efter att körkortet tagits, genomgå en kompletterande riskutbildning. Körkortsinnehavaren har då fått en viss erfarenhet och en större möjlighet att reflektera över olika risker i trafiken.
 • Någon form av pricksystem ska införas under körkortets två-åriga prövotid, och eventuellt även därefter.
 • Utbildning om risker i trafiken ska vara tvingande vid trafikbrott av en viss grad.
 • Motorcyklisternas personliga skyddsutrustning; hjälm, jacka, byxa, handskar, stövlar, bröstskydd, ryggskydd, nackskydd, ska utvecklas för att ge bättre skydd i händelse av olyckor.
 • Omfattningen av alkohol- och/eller drogpåverkade personer som kör motorcykel ska minska genom att polisen utför fler kontroller.
 • Omfattningen av körkortslösa förare på motorcykel ska minska genom att polisen utför fler körkortskontroller.
 • Information om hur man kan förebygga dödsolyckor i samband med gruppkörning ska sprids till motorcyklister.
 • Motorcyklister ska erbjudas trafiksäkerhetsutbildning av organisationer med denna specialitet. Lämpliga övningsområden behöver finnas för denna verksamhet.
 • Speciell dialog ska föras med de grupper som har ett trafikfarligt beteende.