Lagar och regler

Buller och avgaser

Ett motordrivet fordon skall behandlas så att det inte bullrar onödigt mycket och inte släpper ut avgaser i en sådan mängd att de orsakar olägenhet. (4 kap 7 § trafikförordningen)

Okynneskörning
Vid bostadsbebyggelse skall färdväg, hastighet och färdsätt anpassas så att andra inte blir störda. Körning som är onödig och störande får inte förekomma där. Bestämmelserna gäller alla motordrivna fordon, alltså även mopeder. (4 kap 8 § trafikförordningen