Dnr N2017/05531/MRT

Några frågor om alkolås

Remissvar på Promemorian Några frågor om alkolås Dnr N2017/05531/MRT 

Sammanfattning
NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, förstår de lagändringar som måste göras för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (tredje körkortsdirektivet). Vi har därför inget att invända mot de ändringar i körkortslagen (1998:488) som gäller regleringen av körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri. Vi ser också att ändringarna har en positiv bäring på trafiksäkerheten, men vill framföra ett par synpunkter...

 

LADDA NER >>