Gående

Gångtrafiken är viktig i ett hållbart transportsystem. Att gå är en fysisk aktivitet som ger ett viktigt bidrag till ökad folkhälsa. För en ökad gångtrafik behövs attraktiva, trygga och säkra miljöer för både vistelse och rörelse. Säkra trafikmiljöer för gångtrafikanter uppnås genom säker utformning av infrastrukturen och genom god drift och underhåll av denna. Men du som gångtrafikant kan öka din säkerhet genom att till exempel använda säkra vinterskor eller halkskydd och såklart reflex vid skymning och mörker. Många av de skador som gångtrafikanter råkar ut för uppkommer i fallolyckor och merparten vid halkolyckor.

Vad kan du göra för att öka din säkerhet som gångtrafikant?

Vad säger lagen?

Gående på väg ska använda gångbanan eller vägrenen. Om det inte finns någon gångbana eller vägren ska gående använda cykelbanan eller körbanan.

Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen. Den som åker rullskidor, rullskridskor eller liknande och som färdas med högre hastighet än gångfart ska dock färdas längst till höger om det är lämpligare.

Gående ska korsa en kör- eller cykelbana på ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe i närheten, ska gående i stället korsa kör- eller cykelbanan tvärs över denna och helst vid en vägkorsning. Kör- eller cykelbanan ska korsas utan onödigt dröjsmål.

Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.

 

Bestämmelserna om gående gäller även den som;

 • åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande,
 • för, leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon eller liknande fordon,
 • leder, skjuter eller drar cykel, moped, motorcykel, barnvagn eller rullstol, eller
 • för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående.

 

Bestämmelserna om gående gäller även den som i gångfart själv för en rullstol, eller ett annat eldrivet fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är att anse som en cykel.

 

Vad anser NTF?

För att gångtrafikanter ska kunna röra sig säkert i trafiken anser NTF att det är viktigt med en systemsyn så att både trafikmiljö, fordon och trafikant inkluderas i de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna.

 

När det gäller trafikmiljö anser NTF att…

 • Det behövs ett etappmål som inkluderar gångtrafikanters singelolyckor (fallolyckor) och därmed indikatorer som styr mot färre fallolyckor i trafikmiljön. Gåendes singelolyckor ska ingå i den offentliga statistiken.
 • Gångtrafikanter har rätt till en säker trafikmiljö både i tätort och på landsbygden utefter det statliga vägnätet. Trafikmiljön ska vara utformad utifrån gångtrafikantens behov och separerad från motorfordonstrafik och cyklister. Bra belysning är viktigt.
 • Säkerheten för gående som är barn, äldre och trafikanter med funktionsnedsättning ska prioriteras.
 • 30 km/tim ska vara högsta hastighet i tätort där gående inte är separerade från biltrafiken.
 • Övergångsställen ska hastighetssäkras exempelvis genom att vara upphöjda.
 • Intervallerna för gående vid trafikljus ska vara längre och anpassas till äldre, trafikanter med funktionsnedsättning och barn.
 • Drift och underhåll av gångbanor ska vara prioriterat året om.

 

När det gäller fordon anser NTF att…

 • Nya personbilar ska vara utrustade med säkerhetssystem/förarstödssystem som hjälper föraren att undvika kollision med gångtrafikant (exempelvis automatiska bromsar, filbytesvarnare, trötthetsvarnare, backkamera) och med förlåtande fronter och externa krockkuddar som mildrar vid en kollision.
 • Tunga fordon ska ha extra backspeglar och teknik som varnar för gångtrafikant i döda vinkeln.

 

När det gäller trafikant anser NTF att…

 • Motorfordonsförare ska ta större hänsyn till gående och andra oskyddade trafikanter.
 • Andelen motorfordonsförare och cyklister som lämnar gågntrafikanter företräde vid obevakade övergångsställen ska öka.
 • Gångtrafikanter ska följa trafikregler och visa ett säkert beteende samt samspela med andra trafikanter, t.ex. vid övergångsställen. Informations- och utbildningsåtgärder behövs.
 • Gångtrafikanter ska använda reflexer och reflexvästar för ökad synbarhet i mörker såväl i tätort som på landsbygd. Informationsåtgärder för ökad användning behövs.
 • Gångtrafikanter ska använda halkskydd och skor med bra sula för ökat skydd vintertid. Informationsåtgärder för ökad användning behövs.

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.