Om NTF

Nationella trafiksäkerhetsförbundet NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

NTF arbetar för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken NTF utgör en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk. NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa. Genom NTF:s lokala förankring, närheten till människan och medlemsorganisationerna är vi en attraktiv samarbetspartner för trafiksäkerheten i hela Sverige

Nollvisionen är en ledstjärna för NTF:s verksamhet. Riksdagen har fastställt att Nollvisionen ska vara det långsiktiga målet för trafiksäkerheten som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Nollvisionen kan beskrivas som ett kontrakt mellan trafikanter och systemutformare. Trafikanterna har skyldighet att följa vägtrafiksystemets regler och systemutformarna har skyldighet att utforma systemet så säkert att konsekvenserna av en olycka inte leder till död eller svåra skador.

Organisation

NTF är en ideell idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en säker och hållbar trafik. Verksamheten bedrivs nationellt av tio regionala NTF-förbund som arbetar i samverkan. NTF verkar ...

Här återfinner du de dokument som styr NTF:s verksamhet.

Historik

1934 NTF bildades på initiativ av dåvarande kommunikationsminister Henning Leo. Syftet var ”att verka för höjd trafikkultur och ökad trafiksäkerhet i Sverige, främst på gator och vägar…”. I Sverige...

Nationella trafiksäkerhetsförbundet NTF utgörs av tio NTF-förbund som arbetar i samverkan för en säker och hållbar trafik. Det övergripande målet för NTF:s verksamhet är Nollvisionen – att inge...