Lagar och regler

Trafikregler för cyklister och mopedister

Cyklar och mopeder är fordon. Det innebär att cyklister och mopedister skall följa de trafikregler som gäller fordonsförare. Det finns också regler som gäller enbart cykel- och mopedtrafik.

Bestämmelserna om trafik med fordon gäller i tillämpliga delar även den som rider eller som leder eller driver kreatur. (1 kap 4 § trafikförordningen)

Cyklande och mopedförare skall hålla minst en hand på styret. Mopedförare skall hålla båda fötterna på pedalerna eller fotstöden. 6 kap. 2 § trafikförordningen

Den som leder cykel eller moped anses som gående. Du får därför leda cykeln eller mopeden där fordonstrafik eller trafik med cykel och moped är förbjuden. Gäller förbudet ledande av cykel och moped anges det alltid på tilläggstavla.

Plats på vägen
Cyklister och förare av moped klass II ska vanligtvis använda cykelbana, om sådan finns. Om det inte är tillåtet att köra moped där, anges detta på tilläggstavla.

Cyklister över 15 år får välja att cykla på körbanan om hastighetsbegränsningen är max 50 km/tim. Om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge får alla cyklister cykla eller köra moped på körbanan även om det finns cykelbana. Cyklar med fler än två hjul, eller som drar en cykelkärra, får använda körbana om det är lämpligare med hänsyn till fordonets bredd.

När cyklandet sker på vägen ska vägrenen användas. Finns varken cykelbana eller vägren får man använda körbanan. Skyldigheten att använda vägrenen gäller endast om vägrenen är tillräckligt bred och i övrigt lämplig att använda.

Små barn får cykla på trottoaren
Om cykelbana saknas får cyklisten, till och med det år hen fyller 8 år, cykla på trottoaren eller gångbanan.

Cyklister och mopedister får använda markerade kollektivkörfält. Då är det viktigt att hålla noga uppsikt bakåt vid omkörning av t ex en stillastående buss liksom att lämna bussen företräde då den körs ut från en hållplats.

Gemensamma banor
De banor som cyklister och förare av moped klass II skall använda kan utmärkas på olika sätt beroende på vilka som får använda banan.

Cykelfält
Cykelfältslinjen skiljer cykelfält från andra körfält. På de ställen där cykelfält markerats med sådan linje och med vägmärket ”Anvisning om föreskriven färdväg för cyklister och mopedförare” måste du följa markeringarna. I vissa fall används spärrlinje i stället för cykelfältslinje.

Påbudsmärke för cykel- och mopedbana.

Påbudsmärke för gemensam gång-, cykel- och mopedbana.

Påbudsmärke för en gångbana och en cykel- och mopedbana. I det här fallet ligger gångbanan till vänster om cykel- och mopedbanan. Det kan också vara tvärtom.

Påbudsmärke för en gemensam bana men bara för gående och cyklister. Mopedister får alltså inte köra här, vilket framgår av tilläggstavlan.

Påbudsmärke som utmärker gångbana. Där får man inte cykla eller köra moped men man får leda cykeln eller mopeden om detta inte är förbjudet enligt tilläggstavla.

Här är det förbjudet att cykla och köra moped. Om det också är förbjudet att leda cykeln eller mopeden anges detta på tilläggstavla.

Här är trafik med moped (både klass I och klass II) förbjuden, men man får cykla. Om förbudet också gäller ledande av moped skall detta anges på tilläggstavla.

Detta är en gemensam gång-, cykel- och mopedbana. De som går ska om möjligt använda vänster sida och de som cyklar eller kör moped skall använda höger sida i färdriktningen.

Körning i vägkorsning
Alla fordonsförare skall vara särskilt försiktiga där korsande trafik förekommer. Korsningar är riskfyllda platser speciellt för de oskyddade trafikanterna. Det är viktigt att du tar ögonkontakt med övriga förare och att du visar hur du tänker köra.

Särskilda körregler i vägkorsningar
Skall du köra rakt fram i korsningen skall du hålla till höger i körfältet om det bara finns ett körfält i din färdriktning. Finns det två körfält kan du köra på samma sätt i det högra körfältet. Finns det tre körfält i din färdriktning är det bäst att du kör i det mittersta. På det sättet markerar du för andra att du skall åka rakt fram.

Om höger körfält är avsett för enbart högersvängande trafik får du inte använda det om du skall köra rakt fram. (3 kap 28 § trafikförordningen)

Högersväng 

  • Ge tecken i god tid före svängen.
  • Se åt båda håll på den korsande vägen.
  • Sväng och håll båda händerna på styret.
  • Fortsätt i den nya färdriktningen och håll så långt till höger som möjligt.

Vänstersväng ”stora svängen”
Du håller till höger på vägen och fortsätter genom korsningen till motsatta sidan. Där svänger du till vänster när vägen är fri. Är det en stor och besvärlig korsning kan det vara säkrast att leda cykeln eller mopeden.

I en del korsningar kan det finnas vägmärken och markeringar som anger hur cyklister och mopedister skall köra.

Det säkraste sättet att ta sig till vänster i en korsning är naturligtvis att leda cykeln eller mopeden i den. Följ då trafikreglerna för gående. Finns det övergångsställe – gå där och led cykeln eller mopeden bredvid övergångsstället.

Vänstersväng ”lilla svängen”
Eftersom den lilla vänstersvängen
kan vara mycket riskfylld, rekommenderas den endast för erfarna cyklister och
mopedförare.

Den lilla svängen innebär att du följer grundregeln om val av körfält strax före och i korsning. Du använder därför det körfält som är avsett för vänstersväng. Innan du byter körfält eller börjar svänga måste du noga kontrollera att du kan göra det utan fara. (3 kap 26 § trafikförordningen)

Alt. 1. Den lilla svängen innebär att cyklisten eller mopedisten kör i högra delen av det vänstra körfältet och gör en vanlig vänstersväng.

Alt. 2. Finns inga körfält markerade på körbanan kör man ändå efter samma princip.

Cirkulationsplats
När du kör in i en cirkulationsplats måste du lämna företräde för all trafik som redan finns där.

Varje sväng ut från cirkulationsplatsen är i princip att betrakta som högersväng. Därför skall den normalt göras från högra körfältet.

Cykelöverfart
Här ska bilisterna väja för cyklisterna, på samma sätt som vid övergångsställe. Cyklisterna har samma krav på försiktighet. En cykelöverfart kräver hastighetsdämpande åtgärder, målade "hajtänder" och särskild skylt. 

Väjningsplikten vid korsande av körbana gäller alltså ej för cyklister eller förare av moped klass II då en cykelöverfart används. Däremot gäller hänsyn och ögonkontakt.
"Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelöverfart ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten." (6 kap 6 § trafikförordningen)

Cykelpassage
Cykelpassage anordnas ofta i anslutning till övergångsställe för gående. Vid obevakade cykelpassager är det normalt cyklisten som har väjningsplikt mot fordonen. Dock ska motorfordonen också visa hänsyn och har t ex väjningsplikt för cyklisterna på en cykelpassage efter cirkulationsplats.

"Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelpassage ska sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara." (6 kap 6 § trafikförordningen)

Omkörning med cykel
Omkörning av fordon skall normalt ske till vänster.

Cyklister och förare av moped klass II får dock köra om eller köra förbi andra fordon än cyklar och mopeder även till höger.

Detta är ganska vanligt i exempelvis fordonsköer, men bör ske med försiktighet. Innan du kör om – förvissa dig noga om att den du tänker köra om inte ämnar svänga!

Breddåkning
Huvudregeln är att cyklister och mopedister skall färdas efter varandra. Den regeln gäller inte bara på körbanan utan också på vägrenen och cykelbanan. Finns det tillräckligt med utrymme, får man dock köra i bredd, om det kan ske utan fara eller olägenhet. (6 kap 1 § trafikförordningen)

Skjutsning
Det är inte tillåtet att färdas fler på en cykel eller en moped än vad fordonet är byggt för.

När cykeln eller moped klass II har lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna får man dock skjutsa ett barn under 10 år om man fyllt 15 år och två barn under 6 år om man fyllt 18 år. (6 kap 3 § trafikförordningen)

Kom ihåg att föraren är ansvarig för att barn som skjutsas använder cykelhjälm.

Last
Vid cykling och mopedåkning får du inte transportera gods med sådan vikt eller sådant omfång att du inte kan manövrera cykeln eller mopeden säkert. Lasta alltså aldrig så att du får svårt att hålla balansen eller så att sikten blir skymd. Du får inte heller lasta så att du hindrar annan trafik. (6 kap 4 § trafikförordningen)

Tillkopplat fordon – Sidvagn – Bogsering
Det är tillåtet att koppla en cykelkärra till såväl cykel som moped.

Till cykel får man även koppla en sidvagn och till moped klass I en släpvagn. Om cykelkärra kopplas till mopeden skall den ha reflexer, som återkastar rött ljus bakåt. Finns inte reflexer skall baklykta med rött ljus finnas vid färd under mörker.

På cykel och moped får du aldrig låta dig dras eller bogseras av annat fordon. Du får inte heller med mopeden dra något annat fordon eller skjuta det framför dig. Det är alltså inte tillåtet att ge cyklande kamrater lift. (6 kap 5 § trafikförordningen)

Hänsyn och skyldigheter
Alla fordonsförare – också cyklister och mopedister – har särskilda skyldigheter mot utsatta grupper av trafikanter.

Du skall därför visa särskild hänsyn mot barn, gamla och funktionshindrade. Även mot s k skolpatruller skall du vara extra hänsynsfull. (2 kap 1 § trafikförordningen)
När du möter eller kör om gående, skall du ge dem tid att vika åt sidan. Du måste också lämna tillräckligt utrymme.

När du korsar en gångbana, kör ut från en fastighet, parkeringsplats eller när du kör på en gågata och i ett gångfartsområde, måste du alltid lämna de gående företräde. Hastigheten får inte överskrida gångfart. (8 kap 1 § trafikförordningen)

Om du tänker köra förbi till höger om spårvagn eller buss som har stannats vid hållplats som saknar refug, måste du stanna och lämna fri passage åt på- och avstigande passagerare. (3 kap 58 § trafikförordningen)

Om du efter sväng i en korsning skall passera ett bevakat övergångsställe, skall du lämna företräde åt alla gående som på rätt sätt har gått ut på eller just skall gå ut på övergångsstället. (3 kap 60 § trafikförordningen)

Vid obevakade övergångsställen har du väjningsplikt mot gående och skall anpassa hastigheten så att de gående på eller vid övergångsstället inte utsätts för fara. Om det behövs för att låta de gående passera måste du stanna. (3 kap 61 § trafikförordningen)

Samma regler som gäller vid obevakade övergångsställen gäller vid obevakade cykelöverfarter.

Det är förbjudet att köra om fordon eller spårvagn strax före eller på ett obevakat övergångsställe eller obevakad cykelöverfart.