NTF Anser...

Nya svenskar i trafiken

Sverige har kommit långt i sitt trafiksäkerhetsarbete och har under lång tid uppmärksammat vikten av trafiksäkerhet. Säkerhetskulturen är hög, jämfört med i många andra länder, och de flesta trafikanterna använder bilbälte, använder skyddsutrustning för barnen i bilen och kör nyktra.

Ökad olycksrisk bland utlandsfödda
Ungefär en femtedel av Sveriges befolkning är född utomlands. Olycksrisken bland utlandsfödda i Sverige är i många fall, beroende på ursprungsland, betydligt högre än för svenskfödda.

Studier har genomförts av utlandsföddas trafiksäkerhet, och gäller personer som är folkbokförda i Sverige och finns i svenska register. Studierna av olycksinblandade personbilsförare år 2003 relaterat till innehavare av svenska körkort visar på en förhöjd risk för inblandning i polisrapporterade vägtrafikolyckor med personskada bland alla grupper av utlandsfödda jämfört med svenskfödda. Högst relativ risk (omkring 4 gånger högre) finns bland personbilsförare från Mellanöstern och Afrika. Men även bland den utlandsfödda befolkningen generellt (inte bara förare) finns en förhöjd risk i olika grupper, där Mellanöstern och Nordafrika har en fördubblad risk för olycksinblandning jämfört med svenskfödda.

Behov av utbildning i trafik och trafiksäkerhet bland nya svenskar
Många har kommit hit som vuxna och en del av dem kan ha tagit med sig en annan syn på trafiksäkerhet än den som råder i Sverige. Man får köra bil med sitt körkort från ursprungslandet ett år efter att man fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförd i Sverige, innan man måste genomgå svensk körkortsutbildning, alternativ byta ett körkort utfärdat i en EES-stat, Japan eller Schweiz till svenskt körkort. Numera finns många barn och unga som kommit hit ensamma och de behöver erhålla kunskap om trafik genom skolan eller på annat sätt.

I en enkätundersökning bland sfi-studerande (svenska för invandrare) om deras mobilitet och resvanor angav 8 av 10 nyanlända att de behövde lära sig mer om vad man får göra i trafiken, det vill säga trafikregler och beteende i olika situationer. Man föredrog information på svenska, men detta svar är eventuellt präglat av att de var svenskstuderande. Sådan information kan inte vänta till de eventuellt går på trafikskola.

Trafiksäkert beteende hos nya svenskar?
I en enkätundersökning bland utlandsfödda och svenskfödda personer folkbokförda i Sverige, kunde konstateras att svenskfödda och personer födda i Västvärlden var mera benägna att i framtiden bryta mot hastighetsbestämmelserna och att de som var födda i Sydeuropa och Mellanöstern inklusive Nordafrika var mera benägna att köra bil utan att använda bilbälte. På frågor om obältat barn i bil var personer födda i Mellanöstern och Nordafrika mera benägna att låta barnet sitta i knäet på en vuxen i framsätet och låta ett barn sitta obältat i baksätet. Studien visade att om personen kört på ett visst sätt tidigare och umgicks med andra som körde på samma sätt, så var sannolikheten större att de själva skulle göra så.

Kunskap till asylsökande och nya svenskar
Sedan 2016 har NTF arbetat med att ge asylsökande och nya svenskar en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Detta görs i samverkan med lärare och skolor som bedriver sfi-utbildning (svenska för invandrare) samt studieförbund, samhällskommunikatörer, integrationscenter med mera.  

NTF Anser…
För att nya svenskar ska kunna röra sig säkert i trafiken anser NTF att asylsökandes och nya svenskars trafiksäkerhet är ett gemensamt ansvar mellan trafikanten och olika systemutformare.

När det gäller systemutformares ansvar anser NTF att…

  • Kunskaperna om nya svenskars situation i Sverige och deras trafikkultur och olyckssituation i sina ursprungsländer måste finnas bland de som planerar eller genomför pedagogiska åtgärder, till exempel hos relevanta myndigheter, skollärare, trafiklärare och informatörer i ideella organisationer.
  • Riktade insatser behövs till grupper av nya svenskar där användningen av bilbälte och bilbarnskydd är lägre och där rattfylleri är vanligare.
  • Det finns ett stort utrymme för att öka cyklingen i många grupper av nya svenskar (i några grupper även att lära sig att cykla) och att informera om säker cykling.
  • Trafikverket ska, med hjälp av andra aktörer, se till att information om trafik och trafiksäkerhet till asylsökande och nya svenskar finns på olika språk och på lätt svenska samt att den sprids effektivt.
  • Migrationsverket ska ge alla asylsökande en introduktion i trafik och trafiksäkerhet så att de får möjlighet att röra sig i trafiksystemet utan ökad olycks- och skaderisk.
  • Kunskap om trafik och trafiksäkerhet ska ingå i den samhällsorientering som erbjuds till nyanlända vid etableringen i en kommun.
  • Skolverket och kommunerna ska se till att undervisning om trafiksäkerhet ingår i skolarbetet, något som är speciellt viktigt i mångkulturella områden.

När det gäller trafikantens ansvar anser NTF att…

  • De asylsökande och nya svenskarna ska ges bättre förutsättningar att involveras i trafiksäkerhetsarbete och att ta sin del av ansvaret för trafiksäkerheten. Det handlar om att de ska få betydelsefull utbildning i trafiksäkerhet och trafikregler när de kommer till Sverige samt även när de fått uppehållstillstånd. Utbildningen ska ge insikter och förståelse för risker i den svenska trafiken och vara lätt att förstå och omsätta i praktiken.