NTF Anser...

Trafikanter med funktionsnedsättning

Människor med funktionsnedsättning[1] kan ha stora problem i vägtrafiken, främst i form av tillgänglighet men även när det gäller trafiksäkerhet.

Olika funktionsnedsättningar
Inom gruppen människor med funktionsnedsättning är det personer med rörelsehinder, utvecklingsstörning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt synskadade som främst har problem i trafiken. En stor del av befolkningen är 65 år eller äldre och med stigande ålder ökar funktionsnedsättningarna i form av försämrad syn, hörsel och rörelseförmåga.

Trafiksäkerhet för personer med funktionsnedsättning
Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt och trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. Kunskapen om trafiksäkerhet för personer med funktionsnedsättning är dock bristfällig, En genomgång av internationella studier inom området visar att ytterst lite forskning har bedrivits. Bland annat har få studier genomförts som belyser rörelsehindrades möjligheter och begränsningar i trafiken. Dessa studier har dock visat att rörelsehindrade personer inte utgör någon större riskgrupp jämfört med icke-funktionshindrade personer. Det har också konstaterats att förare med hörselnedsättning inte betraktas som någon förhöjd risk i trafiken.

Barn med funktionsnedsättning
För barn med funktionsnedsättning finns en bok om trafiksäkerhet och att åka säkert. I boken belyses aspekter som är viktiga att beakta för barn med rörelsehinder, syn- eller hörselskador, utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska diagnoser, och förslag ges till anpassningar av transporter. Delar av boken, exempelvis de som handlar om hur man spänner fast en rullstol, är tillämpliga även för vuxna.

Målsättningar inom handikappolitiken och transportpolitiken
Handikappolitiken har följande nationella mål sedan år 2000:

 • en samhällsgemenskap med mångfald som grund,
 • ett samhälle som utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,
 • jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

När det gäller transportpolitiken så finns de transportpolitiska målen där det under funktionsmålet står: ”Transportsystemet utvecklas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning”. Regeringen skriver att ”Det är en grundläggande demokratisk fråga att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda transportsystemet. Att öka användbarheten i kollektivtrafiken blir allt mer aktuell med en åldrande befolkning. Att göra transportsystemet användbart för personer med funktionsnedsättning gör också ofta att standarden blir bättre för resenärer utan funktionsnedsättning.” Man påpekar också att målformuleringen gäller hela transportsystemet, att det inte räcker med att endast kollektivtrafiken är tillgänglig.

NTF Anser…
För att personer med funktionsnedsättning ska kunna röra sig säkert i trafiken anser NTF att det är viktigt med en systemsyn så att både trafikmiljö, fordon och trafikant inkluderas i de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna.

När det gäller trafikmiljö anser NTF att…

 • Trafiksäkerhet för personer med funktionsnedsättningar ska beaktas i alla sammanhang som berör vägtransportsystemet.
 • Stat och kommun ska ta ansvar för säkerhet och tillgänglighet för trafikanter med funktionsnedsättning vilket bland annat kräver en ökad kunskap hos trafikplanerare och trafikbolag.
 • Trafikmiljön och kollektivtrafiken ska anpassas till de särskilda behov som personer med funktionsnedsättning har.
 • Om gång- och cykelvägar inte är separerade ska delning av utrymmet ske med taktil separering för att underlätta för synskadade.

När det gäller fordon anser NTF att…

 • Vid upphandling av resor med specialfordon eller buss ska krav ställas på säkra transporter av människor med funktionsnedsättningar.
 • Vid planering av säkra transporter för personer med funktionsnedsättning ska ett perspektiv som innefattar hela resan användas.
 • Fordonstillverkarna ska ta fram bättre system för säkra transporter av människor med funktionsnedsättningar.
 • Vid handikappanpassning av fordon ska trafiksäkerhet beaktas och endast i undantagsfall ska dispenser kunna fås.
 • Krav ska ställas på att rullstolar som används för transport i bil eller buss ska vara godkända för detta enligt motsvarande regler som idag gäller för bilbarnskydd.

När det gäller trafikant anser NTF att…

 • Kunskap om olika funktionsnedsättningar ska ingå i körkortsutbildningen.
 • Vid upphandling av specialfordon, kollektivtrafik och färdtjänst ska hänsyn tas till olika funktionsnedsättningar (exempelvis rörelsehinder, synskador, kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och förare som genomför transporterna ska ha specifik kunskap om funktionsnedsättningar.

 

 

 

[1] Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder definieras som den begränsning en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Funktionshinder är därmed inte något som en person har, utan något som uppstår i en miljö som inte är anpassad till funktionsnedsättningen och därför blir funktionshindrande. (Wikipedia)