Fordonets säkerhet

Enligt 1 § i Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner är ett fordon en ”anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor”.

Fordonets säkerhet är också viktig!

Enligt 1 § i Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner är ett fordon en ”anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor”. Det betyder att en spårvagn, ett järnvägsfordon eller ett rullande flygplan inte betraktas som fordon.

Enligt 1 § i Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner kan fordonen delas in i:

  • motordrivna fordon
  • släpfordon
  • efterfordon
  • sidvagnar
  • cyklar
  • hästfordon
  • övriga fordon, t ex cykelkärror

Barnvagnar och sparkstöttingar är också fordon. Den som för ett sådant fordon räknas dock enligt trafikförordningen som gångtrafikant, liksom den som leder en cykel eller moped. (1 kap 4 § Trafikförordningen)

Fordonets säkerhet
Den grundläggande regeln om fordons beskaffenhet och utrustning finns i Fordonsförordning (2009:211). Den innebär att ett fordon får användas i trafik bara om det är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik. (2 kap 1 § Fordonsförordningen) Regeln gäller alla slag av fordon, således även cyklar. Varken Fordonslag (2002:574) eller Fordonsförordning (2009:211) innehåller några närmare regler om hur olika fordon ska vara utrustade för att få användas i trafik. Sådana regler finns i stället i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS).

I Fordonslagen och Fordonsförordningen finns bestämmelser om kontroll av fordon och deras utrustning. Registrerade motorfordon, vissa släpvagnar och terrängfordon samt motorredskap klass I ska till exempel genomgå en periodisk kontrollbesiktning.

Motordrivna fordon och släpfordon kan också bli föremål för flygande inspektion. Sådan inspektion får göras av bilinspektör eller av polisman med särskild utbildning. Om det visar sig att fordonet har sådana brister att det inte är fullt trafiksäkert kan ägaren föreläggas att kontrollbesiktiga det. Är bristerna allvarliga kan körförbud utfärdas för fordonet.

Ansvar för fordonets skick
Både föraren och ägaren ansvarar för att fordonet är säkert och lämpligt för trafik, bland annat att det är utrustat på rätt sätt och att utrustningen fungerar som den ska under färden. Om ägaren är under 18 år har hans förmyndare ansvaret. Det är bara om föraren inte vet om att det finns hinder för att bruka fordonet som han kan undgå böter. Även ägaren kan undgå böter om han gör vad som ankommer på honom för att hindra att fordonet används. (8 kap 9 § Fordonsförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.