Lagar och regler

Trafikregler vid terrängkörning

Terrängfordon, utom tung terrängvagn på hjul, får endast korsa en allmän väg. Fordonet skall då köras kortaste lämpliga sträcka på vägen. Man får också köra på vägen om det med hänsyn till terrängförhållandena är nödvändigt att göra det. (5 kap 2 § trafikförordningen)

Innan du med terrängmotorfordon kör ut på en väg är du skyldig att stanna. Du måste lämna alla trafikanter på vägen företräde, d v s även gående och skidåkare.

När du kör på en allmän väg eller en enskild väg, som i större utsträckning används av allmänheten, får du inte ha passagerare i terrängfordonet eller därtill kopplat släp.

Det betyder att om du har passagerare så måste de stiga ur och gå. På dessa vägar får du inte köra fortare än 20 km/tim.

Förbudet att köra på väg liksom passagerarförbudet och hastighetsbegränsningen gäller inte för polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning eller för att föra sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt.

Undantaget gäller också när terrängfordon används vid räddningstjänst eller i andra jämförliga trängande fall. (11 kap 6 § trafikförordningen)

Trafikregler i terräng
För trafik som får förekomma i terräng gäller dels de allmänna regler som gäller för all trafik, dels vissa särskilda bestämmelser i trafikförordningen.

Grundregel
Grundregeln är att det är förbjudet att köra. motordrivet fordon i terräng, men det finns undantag. Undantagen gäller om det sker i samband med jord- eller skogsbruk samt i samband med viss yrkesutövning. Vid dessa undantag gäller alltid att en terrängtrafikant skall anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och att skada på annans mark eller växtlighet undviks. (2 kap 1 § Trf) 

Alkohol – Droger – Sjukdom
Inte heller i terräng är det tillåtet att köra ett fordon om du är påverkad av alkohol eller andra stimulerande eller bedövande ämnen eller om du på grund av sjukdom eller av annan anledning inte kan köra på ett betryggande sätt.

Omsorg och varsamhet
När du färdas i terräng med ett motordrivet fordon måste du iaktta den omsorg och varsamhet som betingas av omständigheterna för att trafikolycka skall undvikas. (1 kap 1 § trafikförordningen)

Trafikbrottslagen gäller även vid terrängkörning och du kan åtalas och dömas för vårdslöshet eller grov vårdslöshet i trafik. (1 § trafikbrottslagen)
Fordonet skall behandlas så att det inte åstadkommer onödigt buller och inte släpper ut avgaser i en sådan mängd att de orsakar olägenhet. (4 kap 7 § trafikförordningen)

Väjningsplikt
Du har väjningsplikt mot fordon som närmar sig från höger och som skär din kurs. (3 kap 18 § trafikförordningen)

Du har du också väjningsplikt mot alla gående, inklusive skidåkare, sparkåkare och andra som räknas som gående.

Hastighet
Kör du ett motordrivet fordon, måste du anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver. Du skall ta hänsyn till terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning och trafikförhållandena i övrigt. (3 kap 14 § trafikförordningen)


Signaler och tecken
När det behövs för att förebygga eller avvärja fara måste du ge dig tillkänna med ljud- eller ljussignal eller på annat lämpligt sätt. Signaler får inte ges längre än nödvändigt. (3 kap 64 § trafikförordningen) 

Finns andra fordon eller gångtrafikanter i närheten bör du i tid ge tecken med körriktningsvisare eller med handen om du tänker göra en kursändring.
Att du har gett signal eller tecken fritar dig inte från skyldigheten att förvissa dig om, att den manöver du tänker göra kan genomföras utan fara eller onödigt hinder för någon annan. (3 kap 66 § trafikförordningen)

Belysning
Under mörker, skymning eller gryning och i övrigt när det är påkallat av väderleksförhållandena eller liknande måste föreskrivna lyktor och strålkastare eller sådana som fordonet är utrustat med vara tända under färd. Eventuellt parkeringsljus duger inte. (3 kap 77 § trafikförordningen)

Om det behövs skall helljus användas. Riskerar du att blända någon eller om det av annan anledning är lämpligare, t ex vid dimma, skall du använda halvljus.

Korsande av järnväg
Det är sällan det finns säkerhetsanordningar vid terrängleder, men även om de finns måste du vara mycket uppmärksam på om något tåg närmar sig. Om det behövs måste du kunna stanna för annalkande tåg. (2 kap 7 § trafikförordningen)

Last
Ett motordrivet fordon, släpfordon eller terrängsläp får inte lastas så att förarens sikt eller möjligheter att manövrera hindras. Lasten får inte heller skymma eventuella registreringsskyltar, strålkastare, lyktor etc.

Lasten skall vara anbringad så att den inte kan utgöra fara för person eller medföra skada på egendom. Om det behövs skall lasten vara fastgjord och övertäckt.

Lasten får heller inte göra att det blir svårare att köra eller att framkalla onödigt buller. Gäller en viss maximilast får den inte överskridas.

Passagerare får inte medtas i ett sådant antal eller placeras på ett sådant sätt att fara uppstår. (3 kap 78-83 §§ trafikförordningen)