Terrängkörning

Terrängmotorfordon eller terrängsläp, utom tung terrängvagn på hjul, får enbart köras på enskilda vägar. De får dock köras kortaste lämpliga sträcka på annan väg i samband med att en sådan väg behöver korsas. Man får också köra på allmän väg om det med hänsyn till terrängförhållandena är nödvändigt. (5 kap 1 och 2 §§ Trafikförordningen)

Lär dig mer om regler för terrängkörning

Innan du med terrängmotorfordon kör ut på en väg är du skyldig att stanna. Du måste lämna alla trafikanter på vägen företräde, även gående och skidåkare. (5 kap 3 § Trafikförordningen)

När du kör på en allmän väg eller en enskild väg, som i större utsträckning används av allmänheten, får du inte ha passagerare i terrängfordonet eller därtill kopplat släp. (5 kap 4 § Trafikförordningen) På dessa vägar får du inte köra fortare än 20 km/tim.

Förbudet att i terrängmotorfordon och terrängsläp köra på väg, liksom passagerarförbudet och hastighetsbegränsningen, gäller inte för polis- eller tullpersonal, bilinspektörer, personal vid Kustbevakningen, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning eller för att föra sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt. Undantaget gäller också när terrängfordon används vid räddningstjänst eller i andra jämförliga trängande fall. (11 kap 6 § Trafikförordningen)

Trafikregler i terräng
För trafik som får förekomma i terräng gäller dels allmänna regler för all trafik, dels vissa särskilda bestämmelser i Trafikförordningen. Grundregeln är att det är förbjudet att köra motordrivet fordon i terräng, men det finns undantag. Undantagen gäller om det sker i samband med jord- eller skogsbruk samt i samband med viss yrkesutövning. Vid dessa undantag gäller alltid att en terrängtrafikant ska anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och att skada på annans mark eller växtlighet undviks. (2 kap 1 § Trafikförordningen) 

 

Alkohol – Droger – Sjukdom
Inte heller i terräng är det tillåtet att köra ett fordon om du är påverkad av alkohol eller andra stimulerande eller bedövande ämnen eller om du på grund av sjukdom eller av annan anledning inte kan köra på ett betryggande sätt.

 

Omsorg och varsamhet
När du färdas i terräng med ett motordrivet fordon måste du iaktta den omsorg och varsamhet som betingas av omständigheterna för att trafikolycka ska undvikas. (2 kap 1 § Trafikförordningen)

Trafikbrottslagen gäller även vid terrängkörning och du kan dömas för vårdslöshet eller grov vårdslöshet i trafik. (1 § Trafikbrottslagen)

Fordonet ska behandlas så att det inte bullrar onödigt mycket och se till att fordonet inte släpper ut avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter. (4 kap 7 § Trafikförordningen)

Väjningsplikt
Du har väjningsplikt mot fordon som närmar sig från höger och som skär din kurs. (3 kap 18 § Trafikförordningen) Du har du också väjningsplikt mot gående, inklusive skidåkare, sparkåkare och andra som räknas som gående.

 

Hastighet
Kör du ett motordrivet fordon måste du anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver. Du ska ta hänsyn till terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning och trafikförhållandena i övrigt. (3 kap 14 § Trafikförordningen)

Signaler och tecken
När det behövs för att förebygga eller avvärja fara måste du väcka andra trafikanters uppmärksamhet med ljud- eller ljussignal eller på annat lämpligt sätt. Signaler får inte ges längre än nödvändigt. (3 kap 64 § Trafikförordningen) 

Finns andra fordon eller gångtrafikanter i närheten bör du i tid ge tecken med körriktningsvisare eller handen om du tänker göra en kursändring. Även om du har gett signal eller tecken är du skyldig att försäkra dig om att den manöver du tänker göra, kan genomföras utan fara eller onödigt hinder för någon annan. (3 kap 66 § Trafikförordningen)

 

Belysning
Under mörker, i skymning eller gryning och i övrigt när det är påkallat av väderleken eller liknande måste föreskrivna lyktor och strålkastare eller sådana som fordonet är utrustat med vara tända under färd. Eventuellt parkeringsljus duger inte. (3 kap 77 § Trafikförordningen)

Om det behövs ska helljus användas. Riskerar du att blända någon eller om det av annan anledning är lämpligare, t ex vid dimma, ska du använda halvljus.

 

Korsande av järnväg
Det är sällan det finns säkerhetsanordningar vid terrängleder, men även om de finns måste du vara mycket uppmärksam på om något tåg närmar sig. Om det behövs måste du kunna stanna för annalkande tåg. (2 kap 7 § Trafikförordningen)

 

Last
Ett motordrivet fordon, släpfordon eller terrängsläp får inte lastas så att förarens sikt eller möjligheter att manövrera fordonet hindras. Lasten får inte heller skymma eventuella registreringsskyltar, strålkastare, lyktor etc. Lasten får inte medföras så att den kan utgöra fara för person eller orsaka skada på egendom. Om det behövs ska lasten vara fastgjord och övertäckt. Lasten får heller inte göra att det blir svårare att köra eller framkalla onödigt buller. Gäller en viss maximal last får den inte överskridas.

Passagerare får inte medtas i ett sådant antal eller placeras på ett sådant sätt att fara uppstår. (3 kap 78-80 §§ Trafikförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

På en gemensam gång- och cykelbana ska jag hålla till vänster som gående, men vad gäller på gångbanor och i gångfältet på separerade gång och cykelbanor? Vilken sida av gångbanan ska man gå på då?

Måste man stanna vid stopplinjen vid vägmärket "Stop"?

Vilka trafikanter är man skyldig att visa särskild hänsyn mot?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.