Lagar och regler

Stanna och parkera

All uppställning av fordon räknas som parkering, oavsett om föraren befinner sig i eller vid fordonet. Ett fordon får bara stannas eller parkeras på högra sidan i färdriktningen utom vid spårvagns, järnvägsspår eller på enkelriktad gata.

När du stannar eller parkerar där det inte finns markerade parkeringsplatser skall du göra det på höger sida av vägen i färdriktningen och så långt som möjligt från vägbanans mitt. Om möjligt skall du parkera utanför körbanan, men givetvis inte på gång- eller cykelbana. (3 kap 52 § trafikförordningen)

Utanför tättbebyggt område bör du använda parkeringsplats till höger i färdriktningen.
Stanna eller parkera aldrig ditt fordon så att det blir till hinder eller fara för andra. En sådan uppställning kan betraktas som vårdslöshet eller hinder i trafik.
Innan du lämnar fordonet måste du övertyga dig om att du verkligen parkerat det på en lämplig plats och att det inte kan komma igång av sig självt. Det är också viktigt att låsa fordonet eftersom det är din skyldighet att se till att ingen obehörig kan använda det. (3 kap 50 § trafikförordningen)

 Ett fordons dörrar eller andra anordningar får inte öppnas så att fara eller onödig olägenhet uppstår. (3 kap 50 § trafikförordningen)

Det gäller också för på- eller avstigning eller på- eller avlastning som inte heller får orsaka fara eller olägenhet.

Parkering i mörker
Om du stannar eller parkerar i mörker, eller då sikten på annat sätt är nedsatt, skall du alltid ha parkerings- och baklyktor tända.

Detta gäller på såväl körbana som vägren och parkeringsplats i anslutning till vägen, som inte är så upplyst att ditt fordon syns på tillräckligt långt håll. (3 kap 74 § trafikförordningen)

Om fordonet saknar sådana lyktor skall du tända annan belysning som visar vitt eller gult ljus framåt och rött bakåt. Tänk på detta även när du parkerar i dagsljus, om fordonet kommer att stå kvar sedan mörkret fallit.

Stoppförbud
Förbud att stanna och parkera – stoppförbud – betyder att du inte får stanna annat än om trafiksituationen kräver det.

Ett fordon får inte stannas eller parkeras

 • på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart,
 • i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant,
 • på eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande cykelbana eller gångbana,
 • i en vägport eller tunnel,
 • på eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där sikten är skymd,
 • längs en heldragen linje, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen,
 • i ett cykelfält, eller
 • i ett spärrområde
 • i en cirkulationsplats
 • i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik. (3 kap 53 § trafikförordningen)


På motorväg och motortrafikled och dess på- och avfarter samt på vägrenen råder alltid förbud att stanna. (9 kap 1 och 2 §§ trafikförordningen)

Förutom på de uppräknade ställena är det förbjudet att stanna där vägmärket ”Förbud att stanna och parkera” finns uppsatt. Förbudet gäller på den sidan där märket är uppsatt och fram till nästa korsning.

Upphör förbudet före nästa korsning anges detta med ett nytt förbudsmärke, då med en tilläggstavla som visar en pil nedåt eller mot färdriktningen. Glöm inte att 10 meter före vägkorsningen börjar det generella stoppförbudet.
Är stoppförbudet begränsat till vissa tider anges dessa på en tilläggstavla.

Tilläggstavlan anger förbud att stanna
kl 8 – 17 (svart text) vardagar utom dag före sön- och helgdag
kl 8 – 14 (svart text inom parentes) vardag före sön- och helgdag
kl 8 – 13 (röd text) sön- och helgdagar.

Parkering förbjuden
Det är inte tillåtet att parkera ett fordon

 • på en väg inom ett avstånd av trettio meter från en plankorsning,
 • på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras,
 • på en huvudled,
 • på en körbana bredvid ett annat fordon som stannats eller parkerats längs körbanans kant eller bredvid en anordning som har ställts upp där,
 • på en mötesplats som märkts ut med märke "Mötesplats"

Man får dock parkera bredvid en tvåhjulig cykel, en moped eller en motorcykel utan sidvagn eller en anordning av motsvarande storlek. Förbudet att parkera på huvudled gäller både utanför tättbebyggt område. (3 kap 55 § trafikförordningen)

Det är förbjudet att parkera på markerade buss- och spårvagnshållplatser eller en annan utmärkt ändamålsplats och man får bara stanna för av- och påstigning om det inte hindrar den trafik som hållplatsen är avsedd för.

 

På vissa gator finns speciellt inrättade lastzoner för att underlätta för distributionstrafiken s k ändmålsplatser. Där råder parkerings- och stoppförbud för icke behöriga fordon.

På en laddplats får bara elbilar som laddas externt stannas eller parkeras (elbilar eller Pluggin-hybrid, gäller ej laddhybrider som inte laddas externt). Om förbudet endast gäller under viss tid eller för visst fordonsslag eller trafikantgrupp anges det med tilläggstavla.

 

När du parkerar bakom ett fordon med speciell liftanordning för gods, rullstolar eller liknande, tänk då på att parkera så att liften går att fälla ner.

Där märket parkering förbjudet är uppsatt gäller märket på den sida märket är uppsatt. Upphör förbudet före nästa korsning anges detta med ett nytt förbudsmärke, då med en tilläggstavla som visar en pil nedåt eller mot färdriktningen. Glöm inte att 10 meter före vägkorsningen börjar det generella stopp- och parkeringsförbudet.

I en T-korsning gäller förbudet att stanna och parkera även på den anslutningsfria sidan av korsningen om inte parkering där har reglerats särskilt genom lokal trafikföreskrift.

I vissa fall kan det vara tillåtet att parkera under en kortare tid. Detta anges då på en tilläggstavla under vägmärket ”Förbud att parkera fordon”.
Är parkeringsförbudet begränsat till vissa tider anges dessa på en tilläggstavla.

Tilläggstavlan anger förbud att parkera
kl 8 – 17 (svart text) vardagar utom dag före sön- och helgdag
kl 8 – 14 (svart text inom parentes) vardag före sön- och helgdag
kl 8 – 13 (röd text) sön- och helgdagar.
På en enkelriktad gata får du stanna eller parkera på såväl höger som vänster sida, om inte de lokala trafikföreskrifterna säger annorlunda.

Nyttoparkering
I vissa städer, bl a Stockholm, finns ett system med s k nyttoparkering. Den som ofta behöver använda sitt fordon i samband med arbetet kan ansöka hos kommunen om nyttoparkeringstillstånd. Tillståndet ger rätt att parkera fordonet under viss tid utan ytterligare avgift på avgiftsbelagd parkeringsplats eller där det råder parkeringsförbud.

Datumparkering
Datumparkering innebär att det är förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har udda husnummer på dag med udda datum och på den sidan som har jämna husnummer på dag med jämnt datum.

Parkeringsförbud vissa tider eller veckonattsregeln
Datumparkering försvinner allt oftare till förmån för parkeringsförbud vissa tider eller veckonattsregeln. Veckonattsregeln innebär att det är tillåtet att parkera på gatan, eller viss del av gatan, utom under en natt i veckan. Detta gäller oftast för att städning och snöröjning ska kunna förekomma. Bilden visar att det är parkeringsförbud varannan onsdag förmiddag, kl.7-10.

Boendeparkering
På vissa orter finns s k boendeparkering. Det innebär att den som bor inom ett visst område kan få tillstånd att parkera för en lägre avgift och/eller för en längre tid än vad som annars är tillåtet på de markerade parkeringsplatserna i området. Man kan betala för månadskort eller dagbiljett. Tillståndet för boendeparkering ges av kommunen.

 

Datumparkering

Parkeringsförbud vissa tider

Markerade och reserverade parkeringsplatser
Vägmärket ”Parkering” utan någon tilläggstavla innebär att parkering är tillåten för alla fordon. Under vardagar utom dagar före sön- och helgdagar gäller tillåtelsen dock bara för parkering under högst 24 timmar i följd.
Om parkering begränsas till kortare tid eller viss tid på dygnet anges det med tilläggstavla. Likadant om parkering är tillåten längre tid än 24 timmar.

En tilläggstavla med fordons- eller symbol för rörelsehindrade under märket ”Parkering” betyder att parkering är tillåten endast för den kategori som anges med symbolen. All annan parkering är förbjuden.

Parkeringsplats för rörelsehindrade (handikapplats)
För att få stå på en parkeringsplats för rörelsehindrade krävs parkeringstillstånd. Sådant parkeringstillstånd beviljas av kommunen och gäller för hela riket. (13 kap 9 § trafikförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter 2009:73)

I princip gäller tillstånd som utformats enligt gemenskapsmodell också inom hela EU.

Respektera de rörelsehindrades parkeringsplatser. De är avsedda för personer som verkligen behöver dem. Har du inte tillstånd, betrakta platsen som ett parkeringsförbud. Ditt fordon kan flyttas med stöd av förordningen om flyttning av fordon.

Privata parkeringsplatser
Om du parkerar på en ägd eller hyrd parkeringsplats, som du inte har rätt till, kan den som äger eller hyr parkeringsplatsen anmäla dig för egenmäktigt förfarande. I värsta fall kan du drabbas av såväl böter som skadestånd!

Bortforsling av fordon
Bestämmelserna i förordningen om flyttning av fordon gäller inte bara på vägar och parkeringsplatser på allmän plats utan också på områden där lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering gäller.

Ett fordon får flyttas bl a om det är uppställt som i något av följande fall:

 • på parkeringsplats för handikappade med särskilt tillstånd,
 • i kollektivkörfält, på gång- eller cykelbana, på markerad busshållplats, annan ändmålsplats, t ex lastplats, eller på eller inom 5 meter före ett övergångställe,
 • så att det hindrar andra fordon att passera eller försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg,
 • så att det i andra fall uppstår fara för trafikolyckor eller uppkommer hinder i trafiken.
 • om det är ett fordonsvrak


Ett fordon får också flyttas

 • om det är belagt med körförbud,
 • om det är belagt med brukandeförbud,
 • om det är oförsäkrat eller saknar registreringsskylt
 • om det har varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst 7 dygn.


Undantag för polis m fl
Om det behövs för trafikövervakning får polisen stanna eller parkera där det är förbjudet. Detta gäller då också fordon som stoppas. Undantaget gäller även för fordon som används för eskort av vägtransport.

Undantag från stopp- och parkeringsförbud enligt trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter gäller för fordon som används i trafikövervakning av kommunala parkeringsvakter, av polis- eller tullpersonal, av kustbevakningen i tjänsteutövning och av Skatteverkets skattebrottsenheter, vid räddningstjänst, vid brådskande yrkesutövning av sjukvårdspersonal eller veterinär, vid transport av sjuka och rörelsehindrade, för åtgärder i samband med viltolycka samt vid transport av frihetsberövade och brådskande yrkesutövning av personal inom Kriminalvården.

Undantaget gäller även vid väghållningsarbete.
Dessa undantag gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas. (11 kap 9 § och 12 kap 1 § p. 3 trafikförordningen)