Stanna och parkera

All uppställning av fordon räknas som parkering, oavsett om föraren befinner sig i eller vid fordonet. Ett fordon får bara stannas eller parkeras på högra sidan i färdriktningen utom vid spårvägs- och järnvägsspår eller på enkelriktad gata.

Lär dig mer om var man får stanna och parkera

På en väg får fordon stannas eller parkeras endast på högra sidan i färdriktningen. Om det finns järnvägs- eller spårvägsspår på högra sidan, får dock fordon stannas eller parkeras på vägens vänstra sida. På vägar med enkelriktad trafik får fordon även i andra fall stannas eller parkeras på vänstra sidan. När du stannar eller parkerar där det inte finns markerade parkeringsplatser ska du göra det på höger sida av vägen i färdriktningen och så långt som möjligt från vägbanans mitt. Om möjligt ska du parkera utanför körbanan, men givetvis inte på gång- eller cykelbana. (3 kap 52 § Trafikförordningen)

Utanför tättbebyggt område bör du använda parkeringsplats till höger i färdriktningen. Stanna eller parkera aldrig ditt fordon så att det blir till hinder eller fara för andra. En sådan uppställning kan betraktas som vårdslöshet eller hinder i trafik. (3 kap 52 § Trafikförordningen)

Innan du lämnar fordonet måste du övertyga dig om att du verkligen parkerat det på en lämplig plats och att det inte kan komma i rörelse av sig självt. Det är också viktigt att låsa fordonet eftersom det är din skyldighet att se till att ingen obehörig kan använda det. (3 kap 50 § Trafikförordningen)

Ett fordons dörrar eller andra anordningar får inte öppnas så att fara eller onödig olägenhet uppstår. Inte heller på- eller avstigning eller på- eller avlastning får orsaka fara eller olägenhet. (3 kap 50 § Trafikförordningen)

Parkering i mörker
Om du stannar eller parkerar i mörker, eller då sikten på annat sätt är nedsatt, ska du alltid ha parkerings- och baklyktor tända. Detta gäller på såväl körbana som vägren och på parkeringsplats i anslutning till vägen, som inte är så upplyst att ditt fordon syns på tillräckligt långt håll. (3 kap 74, 75 §§ Trafikförordningen)

Om fordonet saknar sådana lyktor ska du tända annan belysning som visar vitt eller gult ljus framåt och rött bakåt. Tänk på detta även när du parkerar i dagsljus, om fordonet kommer att stå kvar sedan mörkret fallit.

Parkering förbjuden
Det är inte tillåtet att parkera ett fordon på en väg inom ett avstånd av trettio meter från en plankorsning, på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras, på en huvudled, på en körbana bredvid ett annat fordon som stannats eller parkerats längs körbanans kant eller bredvid en anordning som har ställts upp där, på en mötesplats som märkts ut med vägmärke "Mötesplats". Man får dock parkera bredvid en tvåhjulig cykel, en moped eller en motorcykel utan sidvagn eller en anordning av motsvarande storlek. (3 kap 55 § Trafikförordningen)

Det är förbjudet att parkera på markerade buss- och spårvagnshållplatser eller andra utmärkta ändamålsplatser, och man får bara stanna för av- och påstigning om det inte hindrar den trafik som hållplatsen är avsedd för.

I vissa fall kan det vara tillåtet att parkera under en kortare tid. Detta anges då på en tilläggstavla under vägmärket ”Förbud att parkera fordon”. Är parkeringsförbudet begränsat till vissa tider anges dessa på en tilläggstavla. Tilläggstavlan anger förbud att parkera kl. 8-17 (svart text) vardagar utom dag före sön- och helgdag, kl. 8-14 (svart text inom parentes) vardag före sön- och helgdag, kl. 8-13 (röd text) sön- och helgdagar. På en enkelriktad gata får du stanna eller parkera på såväl höger som vänster sida, om inte de lokala trafikföreskrifterna säger annorlunda.

På vissa gator finns speciellt inrättade lastzoner för att underlätta för distributionstrafiken, så kallade ändmålsplatser. Där råder parkerings- och stoppförbud för icke behöriga fordon. På en laddplats får bara elbilar som laddas externt stannas eller parkeras (elbilar eller Pluggin-hybrid, gäller ej laddhybrider som inte laddas externt). Om förbudet endast gäller under viss tid eller för visst fordonsslag eller trafikantgrupp anges det med tilläggstavla.

När du parkerar bakom ett fordon med speciell liftanordning för gods, rullstol eller liknande, tänk då på att parkera så att liften går att fälla ner.

Där vägmärket “Förbud mot att parkera fordon” eller “Förbud mot att stanna och parkera fordon” är uppsatt gäller vägmärket på den sida där det är uppsatt. Upphör förbudet före nästa korsning anges detta med ett nytt vägmärke, då med en tilläggstavla som visar en pil nedåt eller mot färdriktningen. Glöm inte att 10 meter före vägkorsningen börjar det generella stopp- och parkeringsförbudet.

I en T-korsning gäller förbudet att stanna och parkera även på den anslutningsfria sidan av korsningen om inte parkering där har reglerats särskilt genom lokal trafikföreskrift.

 

Nyttoparkering
I vissa städer finns ett system med så kallad nyttoparkering. Den som ofta behöver använda sitt fordon i samband med arbetet kan ansöka hos kommunen om nyttoparkeringstillstånd. Tillståndet ger rätt att parkera fordonet under viss tid utan ytterligare avgift på avgiftsbelagd parkeringsplats eller där det råder parkeringsförbud.

Datumparkering
Datumparkering innebär att det är förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har udda husnummer på dag med udda datum, och på den sidan som har jämna husnummer på dag med jämnt datum.

Parkeringsförbud vissa tider eller veckonattsregeln
Datumparkering ersätts allt oftare av parkeringsförbud vissa tider eller veckonattsregeln. Veckonattsregeln innebär att det är tillåtet att parkera på gatan, eller viss del av gatan, utom under en natt i veckan. Detta gäller oftast för att städning och snöröjning ska kunna ske då. Bilden visar att det är parkeringsförbud varannan onsdag förmiddag, kl.7-10.

Boendeparkering
På vissa orter finns så kallad boendeparkering. Det innebär att den som bor inom ett visst område kan få tillstånd att parkera för en lägre avgift och/eller för en längre tid än vad som annars är tillåtet på de markerade parkeringsplatserna i området. Man kan betala för månadskort eller dagbiljett. Tillstånd för boendeparkering ges av kommunen.

Markerade och reserverade parkeringsplatser
Vägmärket ”Parkering” utan någon tilläggstavla innebär att parkering är tillåten för alla fordon. Under vardagar, utom dag före sön- och helgdag, gäller tillåtelsen dock bara för parkering under högst 24 timmar i följd. Om parkering begränsas till kortare tid eller viss tid på dygnet anges det med tilläggstavla. Likadant om parkering är tillåten längre tid än 24 timmar.

En tilläggstavla med fordonssymbol eller symbol för rörelsehindrade under vägmärket ”Parkering” betyder att parkering är tillåten endast för den kategori som anges med symbolen. All annan parkering är förbjuden.

Parkeringsplats för rörelsehindrade
För att få stå på en parkeringsplats för rörelsehindrade krävs parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Sådant parkeringstillstånd beviljas av kommunen och gäller för hela riket. (13 kap 9 § Trafikförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter 2009:73) I princip gäller tillstånd som utformats enligt gemenskapsmodell också inom hela EU. Respektera de rörelsehindrades parkeringsplatser. De är avsedda för personer som verkligen behöver dem. Har du inte tillstånd, betrakta platsen som ett parkeringsförbud. Ditt fordon kan flyttas med stöd av förordningen om flyttning av fordon.

Privata parkeringsplatser
Om du parkerar på en ägd eller hyrd parkeringsplats, som du inte har rätt till, kan den som äger eller hyr parkeringsplatsen anmäla dig för egenmäktigt förfarande. I värsta fall kan du drabbas av såväl böter som skadestånd.

Bortforsling av fordon
Bestämmelserna i förordningen om flyttning av fordon gäller inte bara på vägar och parkeringsplatser på allmän plats utan också på områden där lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering gäller.

Ett fordon får flyttas om det exempelvis är uppställt som i något av följande fall:

  • på parkeringsplats för rörelsehindrade med särskilt tillstånd
  • i kollektivkörfält, på gång- eller cykelbana, på markerad busshållplats, annan ändmålsplats, till exempel lastplats, eller på eller inom 5 meter före ett övergångställe
  • så att det hindrar andra fordon att passera eller försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg
  • så att det i andra fall uppstår fara för trafikolyckor eller uppkommer hinder i trafiken
  • om det är ett fordonsvrak

Ett fordon får också flyttas

  • om det är belagt med körförbud
  • om det är belagt med brukandeförbud
  • om det är oförsäkrat eller saknar registreringsskylt
  • om det har varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst 7 dygn

 

Undantag för polis med flera
Om det behövs för trafikövervakning får polisen stanna eller parkera där det är förbjudet. Detta gäller då också fordon som stoppas. Undantaget gäller även för fordon som används för eskort av vägtransport.

Undantag från stopp- och parkeringsförbud enligt Trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter gäller för fordon som används i trafikövervakning av kommunala parkeringsvakter, av polis- eller tullpersonal, av Kustbevakningen i tjänsteutövning och av Skatteverkets skattebrottsenheter, vid räddningstjänst, vid brådskande yrkesutövning av sjukvårdspersonal eller veterinär, vid transport av sjuka och rörelsehindrade, för åtgärder i samband med viltolycka samt vid transport av frihetsberövade och brådskande yrkesutövning av personal inom Kriminalvården.

Undantaget gäller även vid väghållningsarbete. Dessa undantag gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas. (11 kap 9 § och 12 kap 1 § p. 3 Trafikförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.