Olika trafikantgrupper

NTF arbetar för alla trafikanters säkerhet i enlighet med Nollvisionen. Även om trafikanten begår ett misstag ska ingen behöva straffas med död eller allvarlig skada. Därför måste både systemutformare och trafikanter ta sitt ansvar. Trafikmiljön ska vara så säker och förlåtande som möjligt, och olika trafikantslag helst vara separerade. Trafikanten ska följa de regler som finns och använda tillgänglig och lämplig skyddsutrustning. NTF värnar särskilt om gående och cyklister som oskyddade trafikanter men samtidigt arbetar vi även med till exempel insiktsutbildningar för yrkestrafiken som har en stor möjlighet att påverka trafikrytm och trafikbeteende och bidra till egen och andras säkerhet.

Insiktsutbildningar

Vad gör NTF för olika trafikantgruppers säkerhet?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.