Säkert underhåll

Framför allt för oskyddade trafikanter - gående, cyklister, mopedister och motorcyklister - är underhållet helt avgörande för att de ska kunna färdas säkert. En förbättrad halkbekämpning bedöms vara en av de åtgärder som har störts potential att minska de allvarligt skadade cyklisterna.

Av alla cyklister som skadas så allvarligt så att de uppsöker akutsjukvård har cirka 80 procent skadats i en singelolycka och av dessa är vägrelaterade faktorer bidragande orsak till cirka 60 procent av olyckorna. Det handlar främst om drift och underhåll, men även vägutformning. Utifrån detta är förbättrad halkbekämpning bland de åtgärder som har störst potential att minska de allvarligt skadade cyklisterna.

Varje år skadas cirka 3 500 gående allvarligt i trafikmiljön. Även här handlar det till stor del om halkolyckor, vilket innebär att halkbekämpning både är ekonomiskt och skulle förhindra stort lidande.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Kan NTF påverka utformning av hastighetsdämpande åtgärder?

Vi har idag en hastighetsbegränsning på 10 km/h samt ett antal små väggupp. Varken guppen eller hastighetsbegränsningen fungerar dock tillfredsställande. Vad anser ni kan göras? Vem kontaktar man?

Vad är en gångpassage och varför byggs vissa övergångsställen om?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.