NTF Anser...

Mopedister

Det är inte enbart 15-åringar som kör moped. Fler grupper har upptäckt att mopeden är ett smidigt sätt att ta sig fram i storstädernas citykärnor och att den är lätt att parkera. I glesbygden är mopeden fortfarande ett populärt fordon för främst ungdomar, då den uppfyller deras krav på att kunna ta sig fram på egen hand.

Olika typer av mopeder
Det finns olika typer av mopeder och även olika typer av cyklar som räknas som mopeder. I moped klass II med högsta konstruktiva hastighet på 25 km/tim (eller 30 km/tim för de äldre mopederna) ingår även motoriserad cykel. Den har trampor och en hjälpmotor med en högsta effekt på 1 000 watt, som får ge ett krafttillskott upp till och med 25 km/tim. Det räcker med cykelhjälm för att få köra denna mopedtyp, men trafikförsäkring, förarbevis och ålder över 15 år krävs. Moped klass I är konstruerat för en hastighet av högst 45 km/tim, och hit räknas även en så kallad snabb-elcykel med en motoreffekt på högst 4 000 watt. Registrering krävs, samt skyddshjälm, trafikförsäkring och AM-körkort. Snabb-elcykeln och övriga moped klass I, får inte framföras på cykelbanor. Både förarbevis och AM-körkort kan återkallas vid trafikbrott. Fyrhjuliga mopeder, inklusive mopedbilar har väsentligt mycket sämre säkerhet än en personbil. Den registreras oftast som moped klass I och kräver minst AM-körkort. Bälte ska användas eller skyddshjälm.

Antal mopeder i trafik
Under sommaren 2017 fanns det 108 000 mopeder klass I i trafik, vilket är lika många som antalet i trafik sommaren 2007. Antalet har ökat de senaste två åren efter en tidigare ganska kraftig nedgång. Enligt försäkringsbranschen har antalet mopeder klass II i trafik minskat. Under 2016 fanns det cirka 44 000 mopeder klass II i trafik, beräknat på årsrisk. Det innebär att fler mopeder kan vara i trafik under delar av ett år. Under 2007 var det 81 000 mopeder klass II i trafik. Försäljningen av mopedbilar har ökat mycket under senare år och vid årsskiftet 2018/19 fanns cirka 12 000 registrerade fyrhjuliga mopeder.

Mopedister i olyckor
Mopedisterna är, liksom alla oskyddade trafikanter, mycket sårbara i en olycka. Under år 2019 omkom 6 mopedister i trafiken, år 2018 var det 7 mopedister. Det var 226 som skadades allvarligt och 23 som skadades mycket allvarligt år 2019. Om man tittar under flera år är det i genomsnitt cirka 6 mopedister som årligen omkommer i trafiken och nästan 250 som skadas allvarligt. Efter införandet av AM-körkort för klass I samt förarbevis för klass II hösten 2009, har antalet polisrapporterade svårt skadade 15-åringar minskat kraftigt. Det är nästan uteslutande män som omkommer på moped. I drygt 30 procent av det totala antalet dödade mopedister var mopedföraren påverkad av alkohol eller andra droger. Bland de omkomna i åldersgruppen 18–64 är andelen påverkade av alkohol eller droger större än andelen opåverkade. Bland de som var yngre än 18 år är andelen påverkade mycket liten. Att färre skadas på moped kan bero på minskade försäljningssiffror, färre registrerade mopeder i trafik, minskade ungdomskullar samt skärpta förarkrav. Nu ökar dock antalet 15–16-åringar igen och år 2025 kommer det att finnas cirka 267 000 vilket kan komma att påverka antalet mopedister.

Mopedisters hjälmanvändning
Målet för år 2020 är att 99 procent av mopedisterna ska åka med rätt använd hjälm. År 2019 var andelen 94 procent. Bland de som blir inblandade i olyckor är dock hjälmanvändningen lägre. Hjälmanvändningen bland omkomna mopedister är cirka 50 procent. Nästan 40 procent av alla mopedister som skadats mycket allvarligt har fått en huvudskada medan motsvarande andel är knappt 10 procent bland de allvarligt skadade. Användning av mopedhjälm minskar risken för allvarliga skador med 17 procent och mycket allvarliga skador med 47 procent.

NTF Anser…
När det gäller trafiksäkerhet för mopedister anser NTF att det är viktigt med en systemsyn så att både trafikmiljö, fordon och trafikant inkluderas i de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna.

När det gäller trafikmiljö anser NTF att…

 • Korsningar ska utformas så att alla trafikanter är väl synliga, att trafikanternas färdväg är förutsägbar, och att hastigheten är låg. Speciellt ska utformning som reducerar risken för kollisioner mellan mopedister och tunga fordon beaktas.
 • Mopedister har rätt till en säker trafikmiljö. Idag delar mopeder klass II (25 km/tim) infrastruktur med cyklister. Detta gör att åtgärder för säkrare cykling, när det gäller utformning och drift/underhåll, oftast också har en positiv effekt på säkerheten för mopedister klass II.
 • Anvisningar bör tas fram som anger var mopeder klass I (45 km/tim) bäst ska framföras, eftersom de inte får framföras på gång-, cykel- och mopedbanor. Moped klass I skulle kunna tillåtas på speciellt utpekade gång-, cykel- och mopedbanor mellan tätorter med liten trafik. Detta bör inte gälla mopedbilar.

När det gäller fordon anser NTF att…

 • Mopeder som levererats för att monteras ihop hemma ska, innan de tas i bruks, genomgå en kontrollbesiktning.
 • Säljare i branschen ska ta ansvar för säkerhetsinformation om fordon och säkerhetsutrustning och bidra till att motverka mopedtrimning.
 • Tysta elmopeder och andra fordon som framförs på gång-, cykel- och mopedbanor ska ha någon form av ljud för att observeras av gående med flera.
 • Lag ska införas om att alla mopeder, även klass II ska förses med registreringsskylt. Detta medför att också motoriserade cyklister ska ha registreringsskylt och det kommer bli lättare att i en olycka bedöma vilken typ av fordon som varit inblandat.
 • Polisen ska ges utbildning för att känna igen olika typer av elcyklar och mopeder så att inte klass I mopeder och s.k. snabb-elcyklar framförs på gång-, cykel- och mopedbanor.
 • Mopedbilar ska utrustas med bältespåminnare, krockkuddar, antisladdsystem och autobroms.
 • Krav på vinterdäck och regelbunden kontrollbesiktning av mopedbilar ska införas.

När det gäller trafikant anser NTF att…

 • AM-utbildningen ska ge kunskap om mopedbilen samt körträning om det är aktuellt för eleven.
 • Åtgärder ska vidtas för att öka mopedisternas synbarhet, t.ex. genom information om reflexmaterial och fluorescerande färger på kläder och moped.
 • Föräldrar ska ges utbildning om ungdomars mopedåkande, bl.a. med inriktning på föräldrars ansvar för att mopeder inte trimmas och för att hjälm, alternativt bälte i mopedbil, används.
 • Polisens övervakning av hastighet (trimning), hjälmanvändning och bältesanvändning (mopedbil) ska öka.
 • Kunskapen hos mopedister/elcyklister om riskerna med rullgrus i trafikmiljön och att inte knäppa hjälmen, alternativt inte använda bälte i mopedbil, ska öka (dessa faktorer är vanliga skadeorsaker).
 • Skolan ska i sitt trafiksäkerhetsarbete ta upp frågor om trafiksäkerhet, hjälmanvändning, bältesanvändning, trimning och andra risker i samband med olika typer av mopedkörning.