Om NTF

Organisationen

Allmänt om NTF
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF. Är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda. NTF:s nätverk består av cirka 25 nationella medlemsorganisationer. I NTF:s länsförbund/distrikt finns över 100 lokala trafiksäkerhetsföreningar och kommittéer.

NTF:s verksamhet administreras av ett centralt kansli samt regionalt av NTF-förbund eller NTF Distrikt.

Medlemskap
Organisation som vill verka enligt NTF:s ändamål kan bli medlem. Medlem inväljs av NTF:s styrelse. För mer information om medlemskap kontakta NTF:s centrala kansli.

Vår verksamhetsidé

 • NTF arbetar för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken
 • NTF utgör en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk
 • NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa
 • Genom NTF:s lokala förankring, närheten till människan och medlemsorganisationerna är vi en attraktiv samarbetspartner för trafiksäkerheten i hela Sverige

 

Nollvisionen
Nollvisionen är en ledstjärna för NTF:s verksamhet. Riksdagen har fastställt att Nollvisionen ska vara det långsiktiga målet för trafiksäkerheten som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.


Nollvisionen kan beskrivas som ett kontrakt mellan trafikanter och systemutformare. Trafikanterna har skyldighet att följa vägtrafiksystemets regler och systemutformarna har skyldighet att utforma systemet så säkert att konsekvenserna av en olycka inte leder till död eller svåra skador.

 

NTF:s förbund/distrikt och lokala administration av nationell verksamhet

 • NTF Dalarna (Verksamhet i Dalarnas län) 023-70 55 70
 • NTF FyrBoDal (Verksamhet i FyrBoDal, Västra Götalands län) 0520-22 40 40
 • NTF Gävleborg (Verksamhet i Gävleborgs län)  026-12 25 40
 • NTF Jönköping (Verksamhet i Jönköpings, Blekinge, Kalmar och Kronbergs län) 036-16 25 51
 • NTF Norrbotten (Verksamhet i Norrbottens län) 0920-24 68 50
 • NTF Skaraborg (Verksamhet i Skaraborg, Västra Götalands län) 0501-686 50
 • NTF Skåne (Verksamhet i Skåne län) 070-65 65 423
 • NTF Sörmland, Örebro län, Östergötland (Verksamhet i Sörmland, Örebro, Östergötlands län) 0155-29 02 29
 • NTF Värmland (Verksamhet i Värmlands län) 054-15 70 01
 • NTF Västerbotten (Verksamhet i Västerbottens län) 090-18 44 82
 • NTF Västernorrland (Verksamhet i Västernorrland och Jämtlands län) 0611-232 25
 • NTF Väst (Verksamhet i Väst, Västra Götalands län) 031-60 78 80
 • NTF Västmanland (Verksamhet i Västmanlands län) 070-53 55 218

 

Kontakta NTF lokalt här > NTF i ditt län...

 

 

Kongress
Kongressen är NTF:s högsta beslutande organ. Ledamöterna utses av NTF:s länsförbund och medlemsorganisationer. Ordinarie kongress hålls vartannat år. Kongressen fastställer arbetsmetoder för NTF:s verksamhet.

Finansiering
NTF finansieras via Trafikverkets anslag för ideella organisationer, samarbete med kommuner och landsting samt genom samverkan med kommersiella aktörer inom ramen för partnerskap.

NTF:s kommitteér och råd
NTF bedriver en omfattande verksamhet i samarbete med äldreorganisationer och fackliga organisationer inom transportområdet.

Yrkesförarråd
För arbetet inom transportområdet finns Yrkesförarråd/yrkestrafikråd med representanter för de organisationer, myndigheter och företag som arbetar med och har intresse att öka trafiksäkerheten för yrkestrafiken. Vanligtvis består yrkesförarråd av representanter från de fackliga organisationerna; Transport, Handels, Livs, Kommunal och SEKO samt organisationen TYA som är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn.

Äldrerådet
För arbetet med äldrefrågor finns en samverkansgrupp för äldrefrågor med representanter från de större pensionärsorganisationerna. För det lokala och regionala arbetet finns Äldreråd som har till uppgift att samordna det arbete som sker ute i pensionärsorganisationernas distrikt och föreningar.

NTF:s förtjänsttecken
NTF:s förtjänsttecken delas ut till personer som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för trafiksäkerhet. Utmärkelserna ges i första hand till personer som gjort insatser på frivillig och ideell grund, men kan även ges till personer som inom ramen för sin yrkesutövning gjort betydande insatser utöver vad som kan förväntas. NTF:s styrelse beslutar om utdelning av utmärkelser. NTFs förtjänsttecken utdelas såsom erkänsla till personer, vilka i Sverige utfört flerårigt förtjänstfullt arbete för trafiksäkerheten eller på annat sätt genom verksamt bistånd gjort sig förtjänta av NTF:s tacksamhet och uppskattning. NTF:s förtjänsttecken finns i guld och silver. NTF:s förtjänsttecken i silver Förtjänsttecknet utdelas i silver för i regel minst 10-årig förtjänstfull verksamhet. NTFs förtjänsttecken i guld Förtjänsttecknet utdelas i guld för i regel minst 15-årig förtjänstfull verksamhet. För att kunna tilldelas guld ska numera först silver ha erhållits (minst 5 år tidigare). Om särskilda skäl föreligger kan NTF Riks styrelse medge undantag. Bestämmelser Anställda inom NTF-organisationen kan inte tilldelas förtjänsttecken. Person som inom sitt yrkesutövande handlägger trafiksäkerhetsfrågor kan antingen tilldelas förtjänsttecken om han/hon vid sidan av sitt yrkesutövande gjort betydande insatser för trafiksäkerheten, eller gjort betydande insatser utöver vad som kan förväntas inom ramen för sin yrkesutövning. I meritförteckning och motivering ska noggrant anges den föreslagnas meriter samt vilken utmärkelse och valör (guld och silver) som avses. Förslag till mottagare ska lämnas skriftligt och åtföljas av motivering och meritförteckning. Viktiga datum Förslag ska vara inkomna till NTF-förbundens styrelser årligen, senast den 31 oktober, för att tas upp på närmast följande styrelsemöte. Därefter, senast 31 den december, skickar NTF-förbundet sitt förslag till NTF:s medaljutskott som bereder ärendet inför NTF:s näst¬kommande styrelse¬möte. För sent inkommen ansökan upptas inte till prövning i medaljutskottet. Förslaget skickas in som e-post till: medaljutskottet@ntf.se

Dokument

Förtjänsttecken blankett
Bestämmelser utmärkelser