Lagar och regler

Hastighet

På alla vägar finns fastställda högsta tillåtna hastigheter. Dessutom finns särskilda bestämmelser om hastigheter för vissa fordon och fordonskombinationer.
Till det kommer att oavsett vilket fordon du kör eller i vilken trafikmiljö du befinner dig måste du anpassa hastigheten efter de förhållanden som råder. (3 kap 14 § trafikförordningen)

Bashastighet
På väg utanför tättbebyggt område gäller att fordon inte får föras med högre hastighet än 70 km/tim – bashastigheten – om inte annat föreskrivs. Detta utmärks med vägmärken. Vägmärken anger också om lägre eller högre hastighet, 80, 90, 100, 110 eller 120 km/tim gäller. (3 kap 17 § trafikförordningen)

Den hastighet som anges på ett vägmärke innebär inte alltid att man kan köra så fort. Märket anger bara att man inte får köra fortare.

Tillräckligt låg hastighet
”Utöver andra fall som anges särskilt skall förare hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet

 • inom tättbebyggt område,
 • när sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena,
 • vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen,
 • där korsande fordonstrafik kan förekomma,
 • i skarpa kurvor,
 • vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd,
 • vid risk för bländning,
 • vid möte med andra fordon på smala vägar,
 • vid halt väglag,
 • när fordonet närmar sig en spårvagn, en buss eller en skolskjuts som
 • stannats för passagerarnas på- eller avstigning,
 • när fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen,
 • när fordonet närmar sig kreatur på vägen,
 • där vägarbete pågår,
 • förbi en olycksplats, samt
 • vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk.”

(3 kap 15 § trafikförordningen)
Har du väjningsplikt mot andra förare skall du i god tid minska hastigheten eller rent av stanna för att undvika missförstånd.

Det är alltid den senaste hastighetsskylten du passerat som gäller, tills du passerar nästa hastighetsskylt.

Zon
En viss högsta tillåten hastighet kan gälla inom ett begränsat område. Det är t ex vanligt att du inom bostadsområden inte får köra fortare än 30 km/tim. Detta skyltas med vägmärke som anger högsta tillåten hastighet och som gäller till dess att du åter träffar på ett vägmärke som anger annan hastighet. Att hastigheten gäller en viss zon behöver inte anges på tilläggstavla.

Hastighetsbegränsning viss tid
Är högsta tillåtna hastighet begränsat till vissa tid anges denna på en tilläggstavla.
Tilläggstavlan anger högsta tillåtna hastighet under följande tid
kl 8 – 17 (svart text) vardagar utom dag före sön- och helgdag
kl 8 – 14 (svart text inom parentes) vardag före sön- och helg dag
kl 8 – 13 (röd text) sön- och helgdagar.

Motorväg och motortrafikled
Motorväg och motortrafikled utmärks med märke när vägen/leden börjar och slutar. Hstigheten på motorvägar anges som på alla vägar med skyltar om högsta tillåten hastighet. Gäller lägre eller högre hastighet anges detta med vägmärke.
Trafikverket får dock bestämma hastigheten till högst 120 km/tim. (9 kap 1 § trafikförordningen)

Undantag från hastighetsbestämmelser
Hastighetsbegränsningar eller lokala trafikföreskrifter om färdhastighet gäller inte för fordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport eller av polis eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, veterinärer eller personal inom kriminalvården i brådskande yrkesutövning, eller i andra jämförliga trängande fall. (11 kap 10 § trafikförordningen)