Hastighet

På alla vägar finns fastställda högsta tillåtna hastigheter. Dessutom finns särskilda bestämmelser om hastigheter för vissa fordon och fordonskombinationer. Oavsett vilket fordon du kör eller i vilken trafikmiljö du befinner dig måste du anpassa hastigheten efter de förhållanden som råder. (3 kap 14 § Trafikförordningen)

Lär dig mer om hastighet i trafiken

På väg utanför tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/tim – bashastigheten – om inte annat föreskrivs. Högsta tillåtna hastighet utmärks med vägmärke. Vägmärken anger också om lägre, eller högre hastighet: 80, 90, 100, 110 eller 120 km/tim gäller. (3 kap 17 § Trafikförordningen)

Den hastighet som anges på ett vägmärke innebär inte alltid att man kan köra så fort. Märket anger bara att man inte får köra fortare.

Utöver andra fall som anges särskilt ska förare hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet

 • inom tättbebyggt område
 • när sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena
 • vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen
 • där korsande fordonstrafik kan förekomma
 • i skarpa kurvor
 • vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd
 • vid risk för bländning
 • vid möte med andra fordon på smala vägar
 • vid halt väglag
 • när fordonet närmar sig en spårvagn, en buss eller en skolskjuts som stannats för passagerarnas på- eller avstigning
 • när fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen
 • när fordonet närmar sig kreatur på vägen
 • där vägarbete pågår
 • förbi en olycksplats
 • vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk
  (3 kap 15 § Trafikförordningen)

Har du väjningsplikt mot andra förare ska du i god tid minska hastigheten eller rent av stanna för att undvika missförstånd. Det är alltid den senaste hastighetsskylten du passerat som gäller, tills du passerar nästa hastighetsskylt.

Zon
En viss högsta tillåten hastighet kan gälla inom ett begränsat område. Det är t ex vanligt att du inom bostadsområden inte får köra fortare än 30 km/tim. Detta skyltas med vägmärke som anger högsta tillåten hastighet och som gäller till dess att du åter träffar på ett vägmärke som anger annan hastighet. Att hastigheten gäller en viss zon behöver inte anges på tilläggstavla.

Hastighetsbegränsning viss tid
Är högsta tillåten hastighet begränsad till vissa tider anges denna på en tilläggstavla. Om tilläggstavlan anger högsta tillåtna hastighet under

 • kl. 8 – 17 (svart text) gäller den vardagar utom dag före sön- och helgdag
 • kl. 8 – 14 (svart text inom parentes) gäller den vardag före sön- och helgdag
 • kl. 8 – 13 (röd text) gäller den sön- och helgdagar

 

Motorväg och motortrafikled
Motorväg och motortrafikled utmärks med märke när motorvägen/-leden börjar och slutar. Hastigheten på motorvägar anges med vägskylt om högsta tillåten hastighet, vanligtvis 110 km/tim. Gäller lägre eller högre hastighet anges detta med vägmärke.

Undantag från hastighetsbestämmelser
Hastighetsbegränsningar eller lokala trafikföreskrifter om färdhastighet gäller inte för fordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport, i brådskande yrkesutövning av polisman, bilinspektör, tullpersonal, personal vid Kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller personal inom Kriminalvården, eller i andra jämförbara trängande fall. (11 kap 10 § Trafikförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

På en gemensam gång- och cykelbana ska jag hålla till vänster som gående, men vad gäller på gångbanor och i gångfältet på separerade gång och cykelbanor? Vilken sida av gångbanan ska man gå på då?

Måste man stanna vid stopplinjen vid vägmärket "Stop"?

Vilka trafikanter är man skyldig att visa särskild hänsyn mot?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.