Lagar och regler

Väjningsplikt

Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna. (3 kap 5 § trafikförordningen)

STOP
Vägmärket STOP innebär att du vid vägkorsning är skyldig att stanna vid stopplinje eller, om stopplinje saknas, omedelbart innan du kör in på den korsande vägen. Dessutom har du väjningsplikt mot alla fordon på den korsande vägen.

Varje fordonsförare måste stanna vid stopplinjen före infart på den korsande vägen. Det är således inte tillåtet att, utan att stanna, följa efter fordonet framför. (3 kap 19 § trafikförordningen och 2 kap 6 § vägmärkesförordningen)

”Stop”-märket sätts upp vid särskilt farliga korsningar eller där trafikintensiteten är hög. Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt används tillsammans med ”Stop”-märket tilläggstavlan ”Flervägsstopp”.

Väjningsplikt

Vägmärket Väjningsplikt anger att du har väjningsplikt mot alla fordon på den korsande vägen.

Du har väjningsplikt mot alla fordon när du från en väg kör in på en annan väg som är huvudled, motorväg eller motortrafikled och där accelerationsfält saknas.

Väjningsplikten gäller dock inte där föraren kommer in på huvudleden, motorvägen eller motortrafikleden utan att byta körfält. (3 kap 21 § trafikförordningen)

Den här regeln gäller även om vägmärken för väjnings- eller stopplikt inte finns uppsatta.

Väjningsplikt gäller också mot fordon som är inne i en cirkulationsplats. (3 kap 22 § trafikförordningen)

Tänk också på att du är skyldig att i god tid sänka hastigheten eller stanna för att tydligt visa att du tänker fullgöra din väjningsplikt. Du får fortsätta färden först när du inte åstadkommer fara eller hinder för andra trafikanter. (3 kap 5 § trafikförordningen)

Man har väjningsplikt också då man från vägrenen eller en sådan cykelbana som är en del av vägen skall in på eller korsa en körbana.

Cyklister och mopedförare (moped klass II), som från cykelbana eller vägren skall köra in på eller korsa körbana, har väjningsplikt mot alla fordon på körbanan. (3 kap 21 § trafikförordningen) Detta gäller dock inte om cyklisten eller mopedföraren korsar körbanan på en cykelöverfart.

Den grundläggande regeln om väjningsplikt innebär också att du är skyldig att lämna företräde åt fordon som korsar din egen väg när du ska köra in på en väg

  • från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något annat liknande område i anslutning till vägen,
  • från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg,
  • från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng eller
  • efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.


Högerregeln
Högerregeln innebär att när två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger. Denna regel gäller i alla korsningar och i alla situationer utom sådana som räknas upp i den grundläggande regeln om väjningsplikt ovan. (3 kap 18 § trafikförordningen)

Högerregeln gäller även när du kör inne på t ex parkeringsplatser eller andra öppna platser. 

Högerregeln fritar dock inte någon av förarna från kravet på särskild försiktighet.

Skyldighet att lämna företräde åt buss

När en buss skall lämna en hållplats är du skyldig att minska hastigheten och stanna om det behövs för att lämna bussföraren företräde. (3 kap 45 § trafikförordningen)

Den regeln gäller på vägar där högsta tillåten hastighet är 50 km/tim eller lägre. För att det inte skall uppstå någon fara är bussföraren skyldig att vara särskilt försiktig.

Din skyldighet är att ”släppa ut” bussen i det körfält som ligger längst till höger på vägen. Om bussföraren skall köra in i ett körfält som ligger längre till vänster har han skyldighet att rätta sig efter de regler som gäller för körfältsbyte.

Väjningsplikt vid möte

Om vägens bredd är begränsad kan det anges med vägmärke om väjningsplikt mot mötande trafik

Mötande trafik har väjningsplikt.

Om det finns hinder som försvårar eller omöjliggör mötet, har den som har hindret på sin sida skyldighet att vänta eller alternativt stanna för att låta mötande passera.


Väjningsplikt mot gående
Vid ett obevakat övergångsställe har du som förare av fordon väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på övergångsstället.

Du ska vid ett bevakat övergångsställe ge gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera, detta gäller även om du får korsa övergångsstället enligt andra anvisningar.
När du efter att ha svängt i en korsning ska passera ett bevakat övergångsställe ska du köra med låg hastighet och du har väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället.

Dessutom har varje fordonsförare – alltså även cyklister och mopedförare – väjningsplikt mot gående 

  • på gångbanor,
  • på vägar som är avsedda för gående och i terräng, när fordonet förs in på en körbana eller vägren från en fastighetsutfart,
  • när föraren avser att köra förbi till höger om en spårvagn eller en buss, som har stannats vid en hållplats utan refug. Han skall då lämna fri passage för på- eller avstigande passagerare.
  • på gågator och gångfartsgator (3 kap 58 § trafikförordningen)

Väjningsplikt mot cyklist

Du som förare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfart.

När du närmar dig en obevakad cykelpassage ska du anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen.

Du ska vid en bevakad cykelpassage ge möjlighet att passera för cyklande och förare av moped klass II som på rätt sätt färdats ut på cykelpassagen, detta gäller även om du får korsa cykelpassagen enligt andra anvisningar.
När du efter att ha svängt i en korsning ska passera en bevakad cykelpassage ska du köra med låg hastighet och du har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som på rätt sätt har färdats ut på eller just ska färdas ut på cykelpassagen.

När du kört ut ur en cirkulationsplats, eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning, ska passera en obevakad cykelpassage ska du köra med låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera.

När du som fordonsförare närmar dig ett övergångsställe, cykelöverfart eller en cykelpassage skall du anpassa körningen så, att du inte blir tvungen att stanna på övergångsstället, cykelöverfarten eller cykelpassagen. (3 kap 62 § trafikförordningen)

Obevakad cykelpassage
När du närmar dig en obevakad cykelpassage skall du anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande eller mopedförare som är ute på överfarten. Du kanske till och med måste stanna om det behövs. (3 kap 61 § trafikförordningen)

Obevakad cykelöverfart
Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. En cykelöverfart ska vara märkt med vägmärke samt hastighetssäkrat till 30 km/tim. (3 kap 61a § trafikförordningen)

Plankorsning
En plankorsning är den plats där en väg i samma plan korsar en järnväg eller en spårväg som är anlagd på egen banvall.

När du närmar dig en järnväg eller spårväg, skall du anpassa hastigheten så att du kan stanna före korsningen om det behövs.

Även om det finns säkerhetsanordningar, måste du kontrollera att banan är fri innan du korsar spåret. Se efter så att inget tåg eller annat fordon kommer. Dressiner och andra lätta järnvägsfordon påverkar inte alltid de automatiska signalerna. Dessutom kan det bli fel även på signalanordningar. Lita aldrig på att du kan tågtiderna. (2 kap 7 § trafikförordningen)

Vid vissa plankorsningar är man skyldig att stanna innan man kör över spåret. Det utmärks då med vägmärket ”Stop”. Även i andra fall, t ex vid skymd eller nedsatt sikt, kan det vara nödvändigt att stanna för att förvissa sig om att korsningen är fri.