Lagar och regler

Väjningsplikt

Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna. (3 kap 5 § trafikförordningen)

STOP
Vägmärket STOP innebär att du vid vägkorsning är skyldig att stanna vid stopplinje eller, om stopplinje saknas, omedelbart innan du kör in på den korsande vägen. Dessutom har du väjningsplikt mot alla fordon på denna.

Vägmärket STOP anger att du måste stanna, stopplinjen var du skall göra det. Varje fordonsförare måste stanna vid stopplinjen före infart på den korsande vägen. Det är således inte tillåtet att, utan att stanna, följa efter fordonet framför. (3 kap 19 § trafikförordningen och 2 kap 6 § vägmärkesförordningen)

”Stop”-märket sätts upp vid särskilt farliga korsningar eller där trafikintensiteten är hög. Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt används tillsammans med ”Stop”-märket tilläggstavlan ”Flervägsstopp”.

Väjningsplikt

Vägmärket Väjningsplikt anger att du har väjningsplikt mot alla fordon på den korsande vägen.

Väjningsplikt har den som kör in på en annan väg som är huvudled, motorväg eller motortrafikled och där accelerationsfält saknas, har väjningsplikt mot fordon på den väg föraren kör in på. Väjningsplikten gäller dock inte där föraren kommer in på huvudleden utan att byta körfält. (3 kap 21 § trafikförordningen)

Den här regeln gäller även om vägmärken för väjnings- eller stopplikt inte finns uppsatta.

Väjningsplikt gäller också mot fordon som är inne i en cirkulationsplats. (3 kap 22 § trafikförordningen)

Tänk också på att du är skyldig att i god tid sänka hastigheten eller stanna för att tydligt visa att du tänker fullgöra din väjningsplikt. Du får fortsätta färden först när du inte åstadkommer fara eller hinder för andra trafikanter. (3 kap 5 § trafikförordningen)

Man har väjningsplikt också då man från vägrenen eller en sådan cykelbana som är en del av vägen skall in på eller korsa en körbana.

Cyklister och mopedförare, som från cykelbana eller vägren skall köra in på eller korsa körbana, har väjningsplikt mot alla fordon på körbanan. (3 kap 21 § trafikförordningen)

Den grundläggande regeln om väjningsplikt innebär också att du är skyldig att lämna företräde åt fordon som korsar din egen väg när du ska köra in på en väg

  • från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något annat liknande område i anslutning till vägen,
  • från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg,
  • från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng eller
  • efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.


Högerregeln
Den så kallade högerregeln, som innebär att när två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger. Denna regel gäller i alla korsningar och i alla situationer utom sådana som räknas upp i den grundläggande regeln om väjningsplikt, t ex vid färd in på huvudled eller när du skall köra in i en cirkulationsplats där väjningsplikt gäller mot alla i cirkulationen. (3 kap 18 § trafikförordningen)

Högerregeln gäller även när du kör inne på t ex parkeringsplatser eller andra öppna platser. 

Högerregeln fritar dock inte någon av förarna från kravet på särskild försiktighet.

Skyldighet att lämna företräde åt buss

När en buss skall lämna en hållplats är du skyldig att minska hastigheten och stanna om det behövs för att lämna bussföraren företräde. (3 kap 45 § trafikförordningen)

Den regeln gäller på vägar där högsta tillåten hastighet är 50 km/ tim eller lägre. För att det inte skall uppstå någon fara är bussföraren skyldig att vara särskilt försiktig.

Din skyldighet är att ”släppa ut” bussen i det körfält som ligger längst till höger på vägen. Om bussföraren skall köra in i ett körfält som ligger längre till vänster har han skyldighet att rätta sig efter de regler som gäller för körfältsbyte. (3 kap 45 § trafikförordningen)

Väjningsplikt vid möte

Om vägens bredd är begränsad kan det anges med vägmärke om väjningsplikt mot mötande trafik

Mötande trafik har väjningsplikt.


Väjningsplikt mot gående och cyklist
En fordonsförare som närmar sig ett obevakat övergångsställe har väjningsplikt mot gående som är ute på eller just skall gå ut på övergångsstället. (3 kap 60 § trafikförordningen)
Väjningsplikt gäller även vid en obevakad cykelöverfart. (Ny regel från 1 sep 2014.)

Dessutom har varje fordonsförare – alltså också cyklister och mopedförare – väjningsplikt mot gående 

  • på gångbanor,
  • på vägar som är avsedda för gående och i terräng, när fordonet förs in på en körbana eller vägren från en fastighetsutfart,
  • när föraren avser att köra förbi till höger om en spårvagn eller en buss, som har stannats vid en hållplats utan refug. Han skall då lämna fri passage för på- eller avstigande passagerare. (3 kap 58 § trafikförordningen)På gågator och gångfartsområden har alla fordonsförare väjningsplikt mot gående och inget fordon får där föras med högre fart än gångfart. (8 kap 1 § trafikförordningen)

När du som fordonsförare närmar dig ett övergångsställe, cykelöverfart eller en cykelpassage skall du anpassa körningen så, att du inte blir tvungen att stanna på övergångsstället, cykelöverfarten eller cykelpassagen. (3 kap 62 § trafikförordningen)

Vid bevakade övergångsställen skall en fordonsförare låta gående passera om den gående gått ut på övergångsstället på grönt ljus eller ”grön gubbe”. Det här gäller även om fordonsföraren har grönt ljus eller får passera på tecken av polisman. Om en fordonsförare skall korsa ett bevakat övergångsställe efter en sväng i en korsning skall han lämna företräde åt gående som på rätt sätt gått ut på eller som just skall gå ut på övergångsstället. (3 kap 60 § trafikförordningen)

Dessa regler gäller även vid bevakade cykelpassager.
Förare som närmar sig en obevakad cykelpassage skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande eller mopedförare som är ute på överfarten. (3 kap 61 § trafikförordningen)

Obevakad cykelpassage
När du närmar dig en obevakad cykelpassage skall du anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande eller mopedförare som är ute på överfarten. Du kanske till och med måste stanna om det behövs. (3 kap 61 § trafikförordningen)

Obevakad cykelöverfart
Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. En cykelöverfart ska vara märkt med vägmärke samt hastighetssäkrat till 30 km/tim.

Plankorsning
En plankorsning är den plats där en väg i samma plan korsar en järnväg eller en spårväg som är anlagd på egen banvall.

När du närmar dig en järnväg eller spårväg, skall du anpassa hastigheten så att du kan stanna före korsningen om det behövs.

Även om det finns säkerhetsanordningar, måste du kontrollera att banan är fri innan du korsar spåret. Se efter så att inget tåg eller annat fordon kommer. Dressiner och andra lätta järnvägsfordon påverkar inte alltid de automatiska signalerna. Dessutom kan det bli fel även på signalanordningar. Lita aldrig på att du kan tågtiderna. (2 kap 7 § trafikförordningen)

Vid vissa plankorsningar är man skyldig att stanna innan man kör över spåret. Det utmärks då med vägmärket ”Stop”. Även i andra fall, t ex vid skymd eller nedsatt sikt, kan det vara nödvändigt att stanna för att förvissa sig om att korsningen är fri.