NTF Anser...

Vi vill tala om vad vi anser för att NTF representerar breda intressegrupper med ett gemensamt mål: En säker trafik för alla trafikanter med utgångspunkt i Nollvisionen. Detta dokument utgör den samlade NTF-rörelsens kunskap och bedömningar i olika trafiksäkerhetsfrågor och ligger till grund för NTF:s trafiksäkerhetsarbete.

Hastighet

Hastigheten är en av de viktigaste faktorerna som styr trafiksäkerheten, både när det gäller olycksrisk och skaderisk. Hastighet påverkar såväl sannolikheten att bli inblandad i en olycka som hur a...

Alkohol och droger

Alkohol och droger som kombineras med trafik är en av de starkast bidragande orsakerna till att olyckor inträffar och därmed att människor dödas och skadas.

Trötthet

Trötthet som olycksorsak har uppmärksammats mer och mer under senare år. Det är dock svårt att bedöma hur stort problemet är eftersom det inte anges i polisens och sjukvårdens rapportering till oly...

Distraktion

Distraktion innefattar en förskjutning av uppmärksamhet från körningen på grund av att föraren/ trafikanten tillfälligt fokuserar på ett föremål, en person, en uppgift eller en händelse som inte ha...

Trafikmiljö, Drift och underhåll

Nollvisionen innebär att trafikmiljön ska utformas så säker att ingen ska dödas eller skadas allvarligt även om man begår ett misstag. De dödliga olyckorna sker ofta i kollision med andra fordon el...

Barn som trafikanter

Barnens trafiksäkerhet är de vuxnas ansvar, samtidigt som barnen, enligt FN:s barnkonvention, ska vara delaktiga i beslut som rör deras liv och hälsa. Med barn avses här åldrarna 0–12 år.

Unga som trafikanter

Ungas personliga förutsättningar och utveckling spelar en stor roll för det mesta man gör i livet och också för hur man är som trafikant i olika roller. Med unga avses här barn i åldrarna 13–17 år,...

Äldre

Andelen äldre (≥65 år) utgör 20 procent i Sverige. Många äldre är friska och aktiva och de flesta, oavsett individuella förutsättningar, vill fortsätta leva som tidigare och kunna röra sig på ett s...

Funktionsnedsatta

Människor med funktionsnedsättning kan ha stora problem i vägtrafiken, främst i form av tillgänglighet men även när det gäller trafiksäkerhet.

Nya svenskar

Sverige har kommit långt i sitt trafiksäkerhetsarbete och har under lång tid uppmärksammat vikten av trafiksäkerhet. Säkerhetskulturen är hög, jämfört med i många andra länder, och de flesta trafik...

Gångtrafikanter

Gångtrafiken är en mycket viktig del i ett hållbart transportsystem, och att gå är en fysisk aktivitet som ger ett viktigt bidrag till ökad folkhälsa. En ökad gångtrafik kan bland annat åstadkommas...

Cyklister

En ökad cykling kan bidra till att minska resandets påverkan på miljön, till minskad trängsel i större städer och till en bättre folkhälsa. Men cyklister är oskyddade trafikanter och skaderisken är...

Mopedister

Det är inte enbart 15-åringar som kör moped. Fler grupper har upptäckt att mopeden är ett smidigt sätt att ta sig fram i storstädernas citykärnor och att den är lätt att parkera. I glesbygden är mo...

Att köra mopedbil och A-traktor blir allt vanligare bland ungdomar. Med fler A-traktorer och mopedbilar på vägarna ökar också antalet olyckor där dessa fordon är inblandade.

Motorcyklister

Motorcyklars trafikarbete har legat på ungefär samma nivå de senaste åren, runt 700 miljoner fordonskilometer. Antalet motorcyklar i trafik ökar dock varje år och har gjort så under en längre tid. ...

Fyrhjuling och snöskoteråkare

De flesta fyrhjulingar i Sverige är registrerade som antingen terränghjuling (även kallad ATV) eller motorcykel (även kallad quadricycle eller quad).

Personbilister

Personbilar står för drygt 80 procent av det totala trafikarbetet på svenska vägar, närmare 70 000 miljoner fordonskilometer.

Resande i kollektivtrafiken

En ökad andel kollektivtrafik är ett steg på vägen mot Nollvisionen, vilket också bidrar till minskad miljöbelastning. I vägtrafiken handlar det kollektiva åkandet om att åka med buss, men även spå...

Yrkesförare

Yrkesförare är exempelvis den som kör taxi, lastbil eller buss. Yrkestrafiken omfattas av ett stort antal regelverk, regler som ser olika ut för olika grupper av yrkesförare. Yrkesförarnas utbildni...