Lagar och regler

Fordons last och passagerare

Last får inte placeras så att sikten blir skymd eller så att manövreringen av fordonet hindras. Last skall placeras så att inte körriktningsvisare, stoppljus, lykta eller strålkastare skyms. Lasten skall vara så förankrad att den inte förskjuts eller faller av. Om det behövs skall den vara övertäckt. (3 kap 78 och 80 §§ trafikförordningen)

Under färd får last eller annat inte placeras så att registreringsskyltarna inte går att läsa.

Om du tappat last eller annat på vägen måste du omedelbart avlägsna det. Kan du inte det, måste du, tills hindret är undanröjt, varna andra trafikanter med t ex varningstrianglar.

Passagerare
I en bil inte får man inte ta med fler passagerare än vad bilen är registrerad för och att den som åker med skall sitta på en plats som är avsedd för passagerare och som är utrustad med bilbälte. (4 kap 6 § trafikförordningen)

Transportstyrelsen kan dock i visst fall medge undantag från bestämmelserna om antalet passagerare.

Bagageutrymmet på kombibilar är inte avsett för passagerare om det inte finns särskilda säten. Utrymmet är en deformationszon, som tar upp en del av kollisionskraften vid påkörning bakifrån.

Last på biltaket
Lastbågar eller takräcke måste skruvas fast ordentligt. Efter några mils körning behöver skruvanordningarna kontrolleras och efterdras.

Fördela lasten jämnt och förankra den väl så att den inte kan förskjutas.
Till lastbågar finns ett antal tillbehör anpassade för transport av t ex cykel, surfingbräda och skidor.
I instruktionsboken finner du uppgift om högsta tillåtna vikt på taklasten.

Utskjutande last
Last på bil eller släp får inte skjuta ut mer än 20 cm åt någondera sidan. Högsta tillåtna fordonsbredd inklusive utskjutande last är 260 cm, för buss 255 cm, på allmän väg, Är ditt fordon 260 cm får alltså lasten inte gå utanför fordonet i sidled. Bredare fordon får bara färdas på enskild väg. Vissa undantag finns dock för allmän väg för bl a jordbruksredskap och motorredskap. (4 kap 15 § trafikförordningen) 
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg som transporterar odelbar last får föras på vägar som inte är enskilda trots att den bredd som anges i första stycket överskrids. Lasten får därvid skjuta ut mer än 20 centimeter utanför fordonet.

Tänk på att kedjor, rep eller presenningar som håller fast lasten inte får hänga löst utanför fordonet eller släpa på marken. (3 kap 81 § trafikförordningen)

Under mörker och vid dålig sikt skall last som skjuter ut mer än 20 cm i sidled alltid utmärkas med lyktor (vit framåt och röd bakåt) och reflexanordningar, (vit framåt och röd bakåt). De skall sitta mindre än 40 cm innanför lastens yttersta kant och om lasten är mer än 260 cm bred, på den yttersta kanten. (3 kap 83 § trafikförordningen)

Skjuter lasten ut framför eller mer än en meter bakom fordonet måste du tydligt utmärka lastens yttersta del, t ex med en gul eller röd flagga. (3 kap 83 § trafikförordningen)

I mörker eller vid dålig sikt måste du istället använda lykta och reflexer, som visar vitt ljus framåt och rött ljus bakåt. (3 kap 82 § trafikförordningen)

Skjutsning och last på motorcykel
För att få ha en passagerare på motorcykeln eller i en sidvagn måste du ha fyllt 18 år. Du får ta med högst en passagerare på motorcykeln under förutsättning att den är byggd för det. Detta står i registreringsbeviset. (4 kap 6 § trafikförordningen)

Tänk på att en passagerare påverkar motorcykelns köregenskaper.

I en sidvagn får du utöver det antal passagerare den är avsedd för också ta med ett barn under 10 år. I en släpvagn är det förbjudet att åka.
Lasten inte får skjuta ut mer än 20 cm i sidled utanför motorcykeln. Bredden, inklusive lasten, får dock på en lätt MC inte överstiga 120 cm. (4 kap 15 § trafikförordningen)

Skjutsning och last på cykel och moped
Det är inte tillåtet att färdas fler på en cykel eller en moped än vad fordonet är byggt för.

När cykeln eller moped klass II har lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna får man dock skjutsa ett barn under 10 år om man fyllt 15 år och två barn under 6 år om man fyllt 18 år. (6 kap 3 § trafikförordningen)

Kom ihåg att föraren är ansvarig för att barn som skjutsas använder cykelhjälm.
Vid cykling och mopedåkning får du inte transportera gods med sådan vikt eller sådant omfång att du inte kan manövrera cykeln eller mopeden säkert. Lasta alltså aldrig så att du får svårt att hålla balansen eller så att sikten blir skymd. Du får inte heller lasta så att du hindrar annan trafik. (6 kap 4 § trafikförordningen)