Konsumentupplysning

MC och fyrhjulingar

Det viktigaste för att öka motorcykeltrafikens säkerhet är att vidta åtgärder som förebygger olyckor, men det är också viktigt att lindra konsekvenserna om en olycka trots allt skulle inträffa.

Motorcyklister är mycket utsatta 
Fordonen ger dåligt skydd i en olyckssituation. Döds- och skaderiskerna är, liksom för övriga oskyddade trafikanter, mycket högre än för bilåkande.
Motorcyklister tillhör den grupp trafikanter som hittills inte omfattats av Nollvisionens fundament om biologisk tolerans och krockvåld. Det hänger samman med att man prioriterat att utforma vägsystemet så att fotgängare/cyklister i tätort och bilister utanför tätort inte ska råka illa ut. Med dagens hastighetsgränser och den utsatthet som motorcyklister har i höga farter måste andra typer av åtgärder utvecklas för att förbättra deras säkerhet. 

NTF anser att

När det gäller trafiksäkerhet för motorcyklister anser NTF att det är viktigt med en systemsyn så att både trafikmiljö, fordon och trafikant inkluderas i de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna.

 • Det ska införas krav på en teknisk lösning så att motorcyklisters hastigheter kan registreras i ATK.
 • Motorcykeltillverkare ska erbjuda tekniska stödsystem för ökad säkerhet.
 • Alkolås för nya motorcyklar ska, liksom för andra fordon, bli obligatoriskt så snart teknikutvecklingen gör det möjligt.
 • Nya och effektiva skyddssystem för motorcyklister, t.ex. olika typer av krockkuddar behöver utvecklas i snabbare takt.
 • Belysning på motorcyklar ska utvecklas så att deras synbarhet för andra trafikanter ökas.
 • Tillverkare och säljare i branschen ska ta ansvar för säkerhetsinformation om fordon och försäljning av säkerhetsutrustningar.


NTF har deltagit i framtagandet av de nationella strategierna för ökad motorcykelsäkerhet. Prioriterade insatsområden i strategin är:

 • öka andelen motorcyklister som håller hastighetsgränsen
 • minska extremt beteende på motorcykel.
 • säkrare motorcyklar
 • säkrare vägar och gator
 • öka fokuset på synbarhet och uppmärksamhet

Hela strategin kan du ladda ner på Trafikverkets hemsida.

 

Intresset för fyrhjulingar ökar och tyvärr också olyckorna. Reglerna kan tyckas lite krångliga, eftersom fyrhjulingar delas in i en rad olika fordonsslag beroende på vad de ska användas till.

Du som kör motorcykel, moped och fyrhjuling måste enligt lag använda hjälm.