Konsumentupplysning

MC och fyrhjulingar

Det viktigaste för att öka motorcykeltrafikens säkerhet är att vidta åtgärder som förebygger olyckor, men det är också viktigt att lindra konsekvenserna om en olycka trots allt skulle inträffa.

Motorcyklister är mycket utsatta 
Fordonen ger dåligt skydd i en olyckssituation. Döds- och skaderiskerna är, liksom för övriga oskyddade trafikanter, mycket högre än för bilåkande.
Motorcyklister tillhör den grupp trafikanter som hittills inte omfattats av Nollvisionens fundament om biologisk tolerans och krockvåld. Det hänger samman med att man prioriterat att utforma vägsystemet så att fotgängare/cyklister i tätort och bilister utanför tätort inte ska råka illa ut. Med dagens hastighetsgränser och den utsatthet som motorcyklister har i höga farter måste andra typer av åtgärder utvecklas för att förbättra deras säkerhet. 

NTF anser att

  • Nollvisionen måste också innefatta motorcyklister.
  • Mitt- och sidoräcken ska öka säkerheten även för motorcyklister.
  • Åtgärder för att stoppa skadeutvecklingen för förare av extremt motorstarka motorcyklar och fyrhjulingar måste vidtas.
  • En utredning ska göras om trafiksäkerhetsnyttan av att låta motorcyklister och mopedister klass 1 i Sverige köra i kollektivtrafikfält.


NTF har deltagit i framtagandet av de nationella strategierna för ökad motorcykelsäkerhet. Prioriterade insatsområden i strategin är:

  • öka andelen motorcyklister som håller hastighetsgränsen
  • minska extremt beteende på motorcykel.
  • säkrare motorcyklar
  • säkrare vägar och gator
  • öka fokuset på synbarhet och uppmärksamhet

Hela strategin kan du ladda ner på Trafikverkets hemsida.