Vägrenen

Vägrenen är den del av vägen som ligger utanför körbanans kantlinje. När du från vägrenen ska köra tillbaka in på körbanan har du väjningsplikt. (3 kap 21 § Trafikförordningen) Vägrenen är avsedd som säkerhetsområde men också för tillfällig uppställning vid haveri, motorstopp, punktering eller annan nödsituation.

Vad gäller för vägrenen?

Det generella parkeringsförbud som gäller på huvudled utanför tättbebyggt område omfattar också huvudledens vägrenar. Använd rast- eller parkeringsplatser om du måste stanna. (3 kap 55 § Trafikförordningen) Vissa trafikanter, exempelvis gående, cyklister och mopedister ska dock, om gång- eller cykelbana saknas, använda vägrenen. (3 kap 12 § och 7 kap 1 § Trafikförordningen) Vägrenen ska också användas för trafik med fordon som är konstruerade för eller som inte får föras med högre hastighet än 40 km/tim, t.ex. vissa traktorer, motorredskap och A-traktorer. Sådana fordon ska föras så nära högra kanten som möjligt av vägrenen. Den som för ett fordon förspänt med dragdjur, rider samt driver eller leder kreatur ska också använda vägrenen. (3 kap 7 och 12 §§ Trafikförordningen) 

Om det behövs för att underlätta omkörning får vägrenen tillfälligt också användas av förare av andra fordon. Föraren har väjningsplikt mot fordon på körbanan när denne ska köra in på den igen. (3 kap 12 och 21 §§ Trafikförordningen) Den som vill köra om får inte genom signalering eller genom sitt körsätt tvinga ut framförvarande bilister på vägrenen. Man har nämligen ingen skyldighet att köra ut på vägrenen. Situationen blir givetvis en annan om du måste lämna fri väg för ett utryckningsfordon.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.