I2022/00150

Remiss av promemorian Parkering av elsparkcyklar

NTF:s synpunkter på förslagen
NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, tycker att det förslag som finns i promemorian om att det ska införas ett förbud mot att parkera elsparkcyklar på gång- eller cykelbana, annat än vid uppställningsplatser avsedda för cyklar, är mycket bra.

Ladda ner: NTF:s remissvar