Lagar och regler

Nödstopp

Minst en godkänd varningstriangel måste medföras vid färd med bil, motorredskap klass I, motorcykel med sidvagn och trehjulig motorcykel eller moped.
Även om det inte är föreskrivet bör två medföras. Denna rekommendation gäller också vid färd med traktor och andra motorredskap.

Varningstriangel skall sättas ut om du blivit stående på en körbana eller vägren och inte genast kan flytta fordonet. Detta gäller alltid om den tillåtna hastigheten på platsen är högre än 50 km/tim och det är förbjudet att stanna eller parkera. Tänk på att det även gäller släpfordon.

Varningstriangel skall också sättas ut om ditt fordon blivit stående i en plankorsning. Du måste då vidta de åtgärder som behövs för att varna andra trafikanter och förare av järnvägståg eller spårvagn. Se till att fordonet snarast flyttas till lämpligare plats.

Du måste också sätta ut varningstriangel om du av något annat skäl än t ex motorfel har parkerat på en körbana utanför tättbebyggt område och väderleksförhållandena eller annat gör det svårt att i tid se fordonet. (3 kap 57 § trafikförordningen)

Användning av varningstriangel
Så här placerar du varningstrianglarna:
1. Väg med dubbelriktad trafik och god sikt i båda riktningarna mot det stillastående fordonet.
2. Väg med dubbelriktad trafik och begränsad sikt i den ena riktningen. Är den fria sikten på grund av kurva eller backkrön begränsad före det stillastående fordonet, sätts varningstriangel upp före kurvan eller backkrönet och om så erfordras på längre avstånd än 100 meter.
3. Väg med dubbelriktad trafik och begränsad sikt i båda riktningarna.

Användning av varningsblinker
Varningsblinker får användas då ett fordon på grund av en olycka, haveri eller liknande blir stående på vägen så att det kan utgöra fara eller hinder för annan trafik. Varningsblinker får även användas vid t ex bärgning och bogsering.

Användning av varningsblinker fritar inte föraren från skyldigheten att vidta andra lämpliga åtgärder för att varna andra trafikanter, t ex att på betryggande avstånd från fordonet sätta ut varningstrianglar.

På motorväg/motortrafikled
Om du får något fel på ditt fordon på motorväg/motortrafikled, håll så långt åt höger du kan och fortsätt, om möjligt, till närmaste avfartsväg.

Blir du tvungen att stanna, skall du köra eller rulla ut bilen så långt som möjligt på vägrenen. När du stannat där, sätt ut varningstriangel och låt eventuella passagerare sätta sig i säkerhet vid sidan av vägen. Speciellt gäller det att se till att barnen inte kan komma in på körbanan.