Nödstopp

Minst en godkänd varningstriangel måste medföras vid färd med bil, motorredskap klass I, motorcykel med sidvagn och trehjulig motorcykel eller moped.

Lär dig mer om vad som gäller vid nödstopp

Minst en godkänd varningstriangel måste medföras vid färd med bil, motorredskap klass I, motorcykel med sidvagn och trehjulig motorcykel eller moped. Även om det inte är föreskrivet bör två varningstrianglar medföras. Denna rekommendation gäller också vid färd med traktor och andra motorredskap.

Varningstriangel ska sättas ut om du blivit stående på en körbana eller vägren och inte genast kan flytta fordonet. Detta gäller alltid om den tillåtna hastigheten på platsen är högre än 50 km/tim och det är förbjudet att stanna eller parkera. Tänk på att det även gäller släpfordon.

Varningstriangel ska också sättas ut om ditt fordon blivit stående i en plankorsning. Du måste då vidta de åtgärder som behövs för att varna andra trafikanter och förare av järnvägståg eller spårvagn. Se till att fordonet snarast flyttas till lämpligare plats.

Du måste också sätta ut varningstriangel om du av något annat skäl än till exempel motorfel har parkerat på en körbana och väderleksförhållandena eller annat gör det svårt att i tid se fordonet. (3 kap 57 § Trafikförordningen)

Så här placerar du varningstrianglarna:

1. Väg med dubbelriktad trafik och god sikt i båda riktningarna mot det stillastående fordonet.

2. Väg med dubbelriktad trafik och begränsad sikt i den ena riktningen. Är den fria sikten på grund av kurva eller backkrön begränsad före det stillastående fordonet, sätts varningstriangel upp före kurvan eller backkrönet och om så erfordras på längre avstånd än 100 meter.

3. Väg med dubbelriktad trafik och begränsad sikt i båda riktningarna.

Varningsblinker får användas då ett fordon på grund av en olycka, haveri eller liknande blir stående på vägen så att det kan utgöra fara eller hinder för annan trafik. Varningsblinker får även användas vid t ex bärgning och bogsering.

Användning av varningsblinker fritar inte föraren från skyldigheten att vidta andra lämpliga åtgärder för att varna trafikanter, t ex att på betryggande avstånd från fordonet sätta ut varningstrianglar.

Om du får något fel på ditt fordon på motorväg/motortrafikled, håll så långt åt höger du kan och fortsätt, om möjligt, till närmaste avfartsväg. Blir du tvungen att stanna, ska du köra eller rulla ut bilen så långt som möjligt på vägrenen. När du stannat där, sätt ut varningstriangel och låt eventuella passagerare sätta sig i säkerhet vid sidan av vägen. Speciellt gäller det att se till att barnen inte kan komma in på körbanan.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.