N2018/03192/MRT

Krav för typgodkännande av motorfordon...

Europeiska kommissionen förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter.

NTF:s ställningstaganden och synpunkter
NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, välkomnar förslagen som vi anser har stor bäring på trafiksäkerheten i Europa. Vi instämmer i rekommendationen om att det är Alternativ 3 som ska införas, men skulle självklart vilja att införandet gick snabbare.

Ladda ner