Olycks- och skaderisk

En elrullstol eller elskoter är ett bra hjälpmedel för den som inte kan gå själv. Du kan lättare ta dig ut på egen hand, och bli mer aktiv och delaktig i samhället. Antalet som kör elrullstol eller elskoter ökar. Det kan bero på att det blir fler äldre personer i Sverige. Tyvärr ökar också olyckorna.

Elrullstol och elskoter i trafiken

Under tio år (2007 - 2016) har olyckorna som rapporterats till akutsjukhusen blivit tre gånger så många. (Carlsson och Lundälv, 2019) Den vanligaste olyckan är en singelolycka, utan andra fordon inblandade. Personen kan skadas när fordonet välter eller personen faller ur fordonet. Risken att välta är störst när det är en höjdskillnad i marken, till exempel en trottoarkant, eller en ojämn yta. Hastigheten kan också påverka risken för att välta, exempelvis i en sväng eller om personen kör in i något. Kollisionsolyckor med andra fordon förekommer också. Mer än hälften av alla kollisionsolyckor sker när elrullstolen eller elskotern korsar en gata, oftast på ett övergångsställe eller i en korsning. Det kan bli allvarliga skador både i singelolyckor och i kollision med ett annat fordon.

Under perioden januari 2001 till maj 2017 rapporterades 743 vägtrafikolyckor med 998 personer rapporterade där en elrullstol eller elskoter varit inblandad. Av olyckorna var 427 singelolyckor (varav 10 med dödlig skada) och 316 kollisionsolyckor (varav 12 med dödlig skada). Majoriteten av de lite allvarligare skadorna var höft- och huvudskador i både singelolyckor och kollisionsolyckor. Män dominerade i alla typer av olyckor.

 

Att skadas i en olycka

Om du är med om en olycka och elrullstolen eller elskotern skadas, till exempel genom att någon kör på den, bör du notera personens namn och kontaktuppgifter. Du behöver dessa uppgifter om du ska göra en polisanmälan och kontakta ditt försäkringsbolag.

Om du som har en förskriven elrullstol eller elskoter är med om en olycka ska du alltid meddela din förskrivare. Det är med hjälp av informationen från dig som de kan uppmärksamma trafiksäkerhetsrisker med din rullstolsmodell och ställa krav på tillverkarna att utveckla säkrare produkter. De hjälper dig också att titta på vad du kan göra för att undvika att olyckan upprepas.

 

Hur ser det ut i andra länder?

Användningen av elrullstol och elskoter ökar i många länder i västvärlden, till följd av att den äldre befolkningen ökar. Från många länder kommer också rapporter om att olyckorna ökar. Framför allt lyfts en oro över att en ökad användning av elskotrar ska medföra fler olyckor.

I Australien har man till exempel sett en kraftig ökning av olyckor där äldre skadats i elskoter-relaterade olyckor. Merparten av olyckorna uppstod när användaren föll ur stolen. Den vanligaste dödsolyckan uppstod när användaren korsade en väg. (McKenna, Tovell och Pointer, 2019)

Det är svårt att jämföra statistik över användning och olyckor mellan olika länder eftersom datainsamlingen för den här trafikantkategorin genomgående har brister och definitionen av fordonet varierar. Något förvånande ser man både i Australien och Storbritannien att en relativt stor andel av användarna är yngre än 60 respektive 65 år.

Hur användaren får sin elrullstol eller elskoter skiljer sig mycket mellan olika länder. I Sverige får de flesta sin elrullstol eller elskoter förskriven som ett hjälpmedel av en arbetsterapeut eller fysioterapeut. De bedömer körförmågan, säkerställer att fordonet lever upp till vissa kvalitetskrav och prövar ut en passande modell. De ger även körträning och trafikinformation. I en undersökning bland brukare i New South Wales i Australien uppgav endast en tredjedel att de konsulterat hälso- och sjukvårdspersonal innan de köpte sin elrullstol eller elskoter. (Edwards och McCluskey, 2010) I Storbritannien uppgav användarna av elskotrar i en undersökning att de huvudsakligen fått sin träning från privata återförsäljare, och i andra hand från lokala välgörenhetsorganisationer. (RICA, 2014)

En marknadsrapport från Storbritannien visar att försäljningen av elskotrar ökar, och att trenden går mot mer försäljning i icke specialiserade butiker samt i webbutiker. Även andrahandsmarknaden ökar. Där ser man också att de som köpte sitt hjälpmedel i webbutik eller i andrahand i lägre utsträckning uppgav att de mottagit körträning från återförsäljaren. (RICA, 2014)

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.