Lagar och regler

Skyldigheter att lämna fri väg

Varje trafikant är skyldig att i god tid lämna fri väg för utryckningsfordon, som ger larmsignal och/eller har tänd lykta med roterande, runt om synligt blått ljus. Regeln innebär att du skall vika åt sidan eller stanna. (2 kap 5 § p 1 trafikförordningen).

En förare av utryckningsfordon och förare av fordon som används inom spaningsverksamhet inom polis-, tull- och kustbevakningsverksamhet behöver i ”trängande fall” inte följa trafikregler, trafiksignaler, vägmärken eller vägmarkeringar och får kräva fri väg. Detta fritar dock inte föraren från skyldigheten att visa hänsyn mot andra trafikanter. (11 kap 11-12 §§ trafikförordningen)

Du är också skyldig att lämna fri väg för järnvägståg och för spårvagn, om inte vägmärke om väjningsplikt gäller för spårvagnsföraren. (2 kap 5 § p 2 trafikförordningen).

Du får inte bryta eller på annat sätt hindra militärkolonn, kolonn av fordon som tillhör räddningstjänst, begravningsfölje, grupp av barn under ledares uppsikt eller annan procession. (2 kap 6 § trafikförordningen).