Konsumentupplysning

Buss, taxi och tunga transporter

Yrkestrafiken är ofta ett föredöme för den övriga trafiken. Det är nödvändigt att buss-, taxi- och åkeriföretag tar sitt ansvar för säkra resor och transporter. Här får du som beställer eller handlar upp en resa information om vilka krav du kan ställa på fordonet, föraren och företaget du anlitar.

Att resa med buss är det säkraste sättet att färdas på väg. Det betyder dock inte att det inte kan bli bättre – fortfarande finns det till exempel många bussar utan bilbälte på alla platser. Till bussidan.

Taxi är ett bra sätt att resa för att komma fram snabbt och bekvämt. Men det är lätt att glömma att det behövs ett lika stort säkerhetstänkande som i den egna bilen, som till exempel att följa hastighetsgränser och använda bilbälte. Till taxisidan.

Alltför många skadas i olyckor där tung trafik är inblandad, vilket främst beror på fordonens vikt och storlek. Eftersom transporterna stadigt ökar finns det starka skäl till ett ökat säkerhetstänkande. Till sidan om tunga transporter.

Vad anser NTF?

När det gäller trafiksäkerhet för yrkesförare anser NTF att det är viktigt med en systemsyn så att både trafikmiljö, fordon och trafikant inkluderas i de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna. Det är dessutom viktigt att krav och ansvarsfördelning omfattar trafiksäkerhet.

När det gäller krav och ansvarsfördelning anser NTF att…
• Trafiksäkerhet i yrkestrafiken är ett beställare‐ och ledningsansvar. Det är viktigt att både ställa krav och att följa upp dessa.
• Beställare och transportföretag ska införa ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete, exempelvis certifiering enligt ISO för att garantera trafiksäkra transporter. Med ett sådant system erhålls rutiner för egenkontroll (internrevision) och extern revision.
• Minimikrav i ett sådant kvalitetssystem är att förarna alltid är nyktra och drogfria, inte kör trötta, aldrig kör fortare än hastighetsgränserna och att bilbälten används. Kvalitetssystemet ska visa hur dessa och andra ingående krav kontrolleras.
• Trafiksäkerhetskrav ska ges samma prioritet som miljökrav, arbetsmiljökrav och kvalitetskrav i de yrkesmässiga transporterna.
• Yrkestrafiktillstånden ska kopplas till företagens trafiksäkerhetsarbete.
• Taxiföretagen ska motivera förare och passagerare att använd bilbälten, samt vid förbeställning tillhandahålla skyddsutrustning för barn.
• Person- och godstransportföretagen ska motivera förare och passagerare att använda installerade bälten.
• Persontransportföretagen ska hjälpa förarna att informera passagerare i buss om kravet att använda bälte.
• De som upphandlar yrkesmässiga transporter ska ställa krav på att bälte används, till exempel i skolskjutsar och vid transporter av passagerare med funktionsnedsättning, samt följa upp detta.

När det gäller trafikmiljö anser NTF att…
• Yrkesförare har rätt till en säker och förlåtande trafikmiljö. Det handlar bland annat om mittseparering, sidoräcken eller rensade sidoområden, korsningar som byggs om till cirkulationsplatser och rätt hastighetsgräns.
• Åtgärder ska vidtas som förbättrar trafiksäkerheten för de som arbetar vid vägarbeten och trafikolycksplatser, främst genom att säkerställa en säker hastighet.

När det gäller fordon anser NTF att…
• Motorfordon som används i yrkesmässig trafik ska utrustas med alkolås.
• Användningen av olika tekniska system i fordonen ska införlivas i ledningssystemet för trafiksäkerhet, exempelvis stöd för hastighetsanpassning (ISA), kurshållningsassistans, automatiska bromsar, stabilitetssystem, avståndsregulator och bältespåminnare.
• Höga krav ska ställas på fordons säkerhet vid upphandling.
• Bra och säkra vinterdäck till tunga fordon ska utvecklas och användas.

När det gäller trafikant anser NTF att…
• Yrkesförarna har en betydelsefull roll i trafiksäkerhetsarbetet. Deras utbildning ska därför utökas och anpassas till de krav som ställs i en alltmer krävande trafikmiljö.
• I fordonsprogrammets utbildning ska trafiksäkerhetsfrågorna ha en stor tyngd.
• Blivande yrkesförare ska ges goda möjligheter att skaffa sig erfarenhet genom handledd övningskörning, APL, arbetsplatsförlagt lärande.
• En obligatorisk riskutbildning för förare av tunga fordon ska införas. Den ska omfatta teoretiska delar och praktiska körövningar på halt underlag samt insikt om olika fordonskombinationers stoppsträcka och andra risker i trafiken, exempelvis oskyddade trafikanters utsatthet. Den obligatoriska fortbildningen för YKB (Yrkeskompetensbevis) är en lämplig arena för en sådan riskutbildning.

Att åka buss är det säkraste sättet att färdas på väg. Men bussar är fortfarande inblandade i olyckor och säkerheten kan bli ännu bättre. Här hittar du allmän information om bussar. Se specifika si...

Även om man åker taxi sällan och bara korta sträckor är trafiksäkerheten minst lika viktig som annars. Bälte är en självklarhet som varje taxiförare borde kräva att passagerarna använder.

Här tittar vi närmare på tunga transporter, det vill säga lastbils- och långtradartransporter. De är viktiga för Sveriges ekonomi, men orsakar allvarliga problem i trafiken, miljön och för förarna.