Lagar och regler

Fordons plats på vägen

Vägens skilda banor
Om det finns skilda vägbanor för olika slag av trafik skall du använda den bana som är avsedd för den trafikantgrupp du tillhör. Är en vägbana avsedd för viss trafik får annan trafik använda banan bara för att korsa den. (3 kap 6 § trafikförordningen) 

Cyklar
Cyklisten skall använda cykelbana i första hand. Finns ingen sådan skall man cykla på vägrenen. Om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge får en cyklist använda körbanan. Cyklar med fler än två hjul eller cykel som drar en cykelkärra får färdas på körbanan om det är lämpligare med hänsyn till cykelns bredd.

Cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får dock om särskild försiktighet iakttas använda körbanan i stället för cykelbanan om
1. den cyklande fyllt 15 år, och
2. den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 km/tim och i övrigt när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge. (3 kap 6§ trafikförordningen)

Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. (3 kap 12a§ trafikförordningen)


Cyklister och mopedister får använda markerade kollektivkörfält

Mopeder

Mopedisten – med tvåhjulig moped klass II – skall använda cykelbana, om det inte är förbud mot mopedåkning där. Saknas cykelbana skall mopeden föras på vägrenen. Om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge får man med tvåhjulig moped använda körbanan. 

För moped klass I skall vägrenen användas om sådan finns. (3 kap 6 och 7 §§ trafikförordningen)
Det är förbjudet att köra moped på motorväg och motortrafikled.

Bilar och motorcyklar
Bilar – personbilar, lastbilar och bussar – och motorcyklar skall alltid föras på körbanan.
I vissa undantagsfall får man köra på vägrenen. (3 kap 6 och 12 §§ trafikförordningen)

Andra motordrivna fordon
Traktorer och motorredskap, som är konstruerade för en hastighet av högst 40 km/tim, eller inte får föras fortare än 40 km/tim, t ex vid bogsering, skall föras på vägrenen. (3 kap 12 § trafikförordningen)

På motorväg och motortrafikled får inte förekomma annan trafik än med motorfordon som på väg kan och får framföras med en hastighet av minst 40 km/tim, dock inte moped klass I. (9 kap 1 § trafikförordningen)

Regeln omfattar också vägrenen samt på- och avfarter. Undantag gäller dock för motorredskap klass I, som är inrättat som mobilkran.

Vägrenen
Vägrenen är den del av vägen som ligger utanför körbanans kantlinje.

När du från vägrenen skall köra tillbaka in på körbanan har du väjningsplikt. (3 kap 21 § trafikförordningen)

Den är avsedd som säkerhetsområde men också för tillfällig uppställning vid haveri, motorstopp, punktering eller annan nödsituation.
Det generella parkeringsförbud som gäller på huvudled utanför tättbebyggt område omfattar också huvudledens vägrenar. Använd rast- eller parkeringsplatser om du måste stanna. (3 kap 55 § trafikförordningen)

Vissa trafikanter, bl a gående, cyklister och mopedister skall dock, om gång- eller cykelbana saknas, använda vägrenen. (3 kap 12 § och 7 kap 1 § trafikförordningen)

Vägrenen skall också användas för trafik med fordon som är konstruerade för eller som inte får föras med högre hastighet än 40 km/ tim, t ex vissa traktorer, motorredskap och epatraktorer. Sådana fordon skall föras så nära högra kanten som möjligt av vägrenen.

Den som för ett hästfordon eller som rider, driver eller leder kreatur skall också använda vägrenen. (3 kap 7 och 12 §§ trafikförordningen)

Om det behövs för att underlätta omkörning får vägrenen användas också av förare av andra fordon. Man har väjningsplikt mot fordon på körbanan när du skall köra in på den igen. (3 kap 12 och 21 §§ trafikförordningen)

Den som vill köra om får inte genom signalering eller genom sitt körsätt tvinga ut framförvarande bilister på vägrenen. Man har nämligen ingen skyldighet att köra ut på vägrenen. Situationen blir givetvis en annan om du måste lämna fri väg för ett utryckningsfordon.

När du från vägrenen skall köra tillbaka in på körbanan har du väjningsplikt. (3 kap 21 § trafikförordningen)

Placering på vägen
Fordonsförare, som enligt bestämmelserna om vägens skilda banor är hänvisade till vägrenen, skall föra sitt fordon så nära högra kanten som möjligt av vägrenen eller av den bana som används. (3 kap 7 § trafikförordningen)

Andra fordonsförare skall använda det körfält som ligger längst till höger i färdriktningen och som är avsett för fordonet.

Om körbanan är indelad i körfält med körfältsvägvisare får man köra i det körfält som är lämpligast för den fortsatta färden. Där den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/tim eller lägre och körbanan har minst två körfält för trafik i samma riktning som anges med vägmarkering, får man använda det körfält som är lämpligast med hänsyn till den fortsatta färden. (3 kap 7 § trafikförordningen)

Om en körbana har fyra eller flera körfält – totalt i båda riktningarna – får man inte köra i de körfält som ligger helt till vänster om körbanans mitt i färdriktningen. Omfattar körbanan tre körfält får man inte köra i det körfält som ligger längst till vänster. Reglerna gäller inte om trafiken är enkelriktad. (3 kap 8 § trafikförordningen)

Det är förbjudet att i tät trafik försöka ”vinna väg” genom att byta körfält, s k slalomkörning. Ett sådant färdsätt innebär olycksrisker och skapar onödig irritation. 
Förbudet gäller när en körbana har två eller flera körfält i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfälten. I ett sådant läge får bara de förare som färdas i körfältet längst till höger byta körfält. Andra förare får göra det om de skall stanna eller parkera eller inta rätt körfält före en vägkorsning. (3 kap 9 § trafikförordningen)