N2017/06396/TS.

Utredning av finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada,

NTF:s synpunkter
NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har tagit del av utredningen gällande finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada. Transportstyrelsens förslag att vårdgivare ska ersättas med ett riktat statsbidrag för inrapportering till Strada, tycker vi är ett bra förslag eftersom det återspeglar vårdgivarens faktiska kostnad för inrapportering. Vår förhoppning är att detta förslag ska öka antalet skaderapporter.

När det gäller Transportstyrelsens andra förslag, att elektroniskt utlämnande av uppgifter ska vara avgiftsfritt för statliga myndigheter, kommuner och landsting samt för forskningsändamål har vi en viktig fråga: Gäller detta även för NTF? Att begränsa NTF:s arbete genom att kräva finansiering och därmed erhålla en ökad administration hos både oss och Transportstyrelsen gynnar inte det trafiksäkerhetshöjande arbetet. Vi förutsätter att förslaget inte begränsar NTF:s och andra ideella organisationers möjlighet till avgiftsfritt elektroniskt utlämnande av uppgifter från Strada. 

 

LADDA NER »