I2019/02394/TM

Ändringar i yrkesförardirektivet

Remiss av promemorian Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet. Diarienummer I2019/02394/TM.

NTF:s synpunkter
NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har tagit del av promemorian om genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet. Vårt svar gäller skrivningarna om fortbildning som finns i avsnitten 4.4 och 4.6.

Sammanfattning NTF anser att - skrivningarna gällande fortbildning i avsnitten 4.4 och 4.6 ska förtydligas för att säkerställa en för kursdeltagarna lärande och givande utbildning. - yrkesförardirektivet ska reglera att en delkurs ska omfatta trafiksäkerhet och genomföras med praktiska moment på en trafikövningsplats. - Transportstyrelsens tillsyn av utbildares utbildningsplaner och delkursers genomförande ska förstärkas.

Ladda ner: NTF:s remissvar