Mopeder

A-traktor

A-traktor är vanligtvis en ombyggd bil, även kallad EPA, som får framföras i högst 30 km/tim. För många unga är A-traktorn inte bara ett transportmedel utan även ett intresse och ett sätt att umgås. Fordonet är vanligast på landsbygden och i mindre kommuner, men har ökat i städer. De flesta som kör A-traktor är ungdomar i 15–17 årsåldern. Det är ett alternativ till att köra moped.

 

Vem får köra A-traktor?

När man fyllt 15 år och har minst AM-behörighet så får man köra A-traktor. Dagens AM-utbildning är dock endast anpassad för tvåhjulig moped vilket är ett problem. Efter 12 timmars utbildning på en moped på två hjul får en 15-åring ge sig ut i trafiken på egen hand i en A-traktor eller mopedbil. Man får heller inte övningsköra privat inför en AM-utbildning. Utbildningens utformning och restriktioner gör att det bland många A-traktor- och mopedbilsförare saknas både praktiska färdigheter och en djupare förståelse för de risker som är kopplade till att framföra ett fyrhjuligt fordon i trafiken. 

 

Översyn av gällande regelverk

Hösten 2021 fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att analysera behovet av ett förändrat regelverk för A-traktorer samt utreda var och hur de här fordonen används. Den 1 november 2022 presenterades analysen där Transportstyrelsen föreslår följande förändringar. 

 • Ett krav på bältesanvändning vid färd i traktor på väg.
 • Ett krav på att passagerare i en traktor vid färd på väg måste sitta på en plats avsedd för passagerare och endast en passagerare per plats.
 • En bestämmelse som innebär att en traktor a vid färd på väg inte får framföras i högre hastighet än den är konstruerad för.
 • En tvåårig prövotid för AM-behörighet.
 • Ett krav på användning av vinterdäck för A-traktorer på motsvarande sätt som för bilar.

Vidare bedömer Transportstyrelsen att följande föreskriftändringar bör genomföras:

 • Tekniska krav om hastighetsbegränsande åtgärder för att förhindra manipulering av elektronisk hastighetsbegränsning eller åtminstone försvåra att sådan kan ske utan synligt ingrepp.
 • Skärpta krav på utrustning för avgasrening.
 • Utvecklad AM-utbildning med ökat fokus på risker och möjlighet till utbildning på fyrhjuliga fordon.
 • Förtydligade krav på LGF-skyltens befintlighet och utformning.

 

Nya A-traktorregler från 31 augusti 2023

De nya reglerna innebär att:

 • Både den som kör A-traktor och eventuella passagerare måste använda bälte vid färd på väg.
 • Passagerare i en A-traktor får endast sitta på en plats avsedd för passagerare och det får endast sitta en person per plats.
 • En A-traktor får framföras i högst 30 km/tim vid färd på väg.

Det pågår även ett föreskriftsarbete om krav på vinterdäck för A-traktorer som planeras träda i kraft den 1 december 2023.

 

Olycksutvecklingen

I takt med allt fler A-traktorer på vägarna har även antalet olyckor ökat. År 2020 kom nya regler som gjorde det lättare att göra om en vanlig bil till A-traktor. Numera krävs egentligen inga förkunskaper för att göra om en vanlig bil till en A-traktor. På två år har antalet registrerade A-traktorer fördubblats, nu finns över 50 000 registrerade. I olycksstatistiken framgår att det är flest män som skadas. Ungefär tre av fyra omkomna eller skadade i olyckor med A-traktor var i åldersgruppen 0–17 år. Merparten av olyckorna har inträffat på 50-vägar. Knappt hälften av olyckorna var singelolyckor. År 2019 skadades 146 personer i olyckor med A-traktor, 2020 skadades 214 personer och fram till och med augusti 2021 har 200 personer skadats i A-traktorolyckor. Under de senaste fem åren har det i genomsnitt inträffat en dödsolycka per år där minst en A-traktor varit inblandad.

 

Vad säger lagen?

 • A-traktorns konstruktiva hastighet får vara högst 30 km/h. Det betyder att den inte får vara konstruerad för att köra fortare än så på horisontell väg.
 • För att köra A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för moped klass I eller ett traktorkort. Du får också köra A-traktor om du har ett körkort med någon annan behörighet.
 • Åldersgränsen för att ta AM-körkort är 15 år och för traktorkort är den 16 år.
 • Fordonet ska vara utrustat med en så kallad LGF-skylt baktill, som talar om att traktorn är ett långsamtgående fordon samt en registreringsskylt fram på fordonet. Registreringsskylten ska sitta väl synlig enligt samma regler som gäller för personbilar.
 • Alla A-traktorer ska besiktas. När en bil byggs om till A-traktor ska den genomgå en registreringsbesiktning för att godkännas innan den tas i trafik. Därefter ska den regelbundet genomgå kontrollbesiktningar.
 • Du får inte ha med så många passagerare att det utgör en fara för någon passagerare. Det är okej att ha med fler än en passagerare så länge alla sitter säkert placerade i bilen men personer eller saker får inte fraktas i utrymmet bakom framsätena.
 • En A-traktor får inte köras på motortrafikled eller motorväg.

 

Tips till ungdomar och föräldrar:

 • Det är inte tillåtet att manipulera en A-traktor för att fordonet ska gå fortare än 30km/h. Vid högre hastigheter utsätter man både sig själv, sina passagerare och andra trafikanter för stor fara. Föraren saknar tillräcklig utbildning för högre hastigheter och fordonet är inte anpassat för att framföras säkert vid högre hastigheter.
 • Den som kör en A-traktor vars konstruktiva hastighet är ändrad, riskerar att dömas för olovlig körning med böter och spärrtid på körkortet samt indraget körkortstillstånd. Under vissa förutsättningar kan även föräldrar dömas för tillåtande av olovlig körning.
 • Den som kör ansvarar för sina passagerare. Använd alltid bilbälte och se till att andra gör det också. Om ni avser använda fordonet vintertid bör A-traktorn utrustas med vinterdäck.
 • Håll så långt till höger som möjligt om du ser att någon vill köra om. Om körbanan är smal, krokig eller har mötande trafik ska du underlätta omkörning genom att sänka farten eller köra åt sidan så snart det blir möjligt.
 • Du som förälder bör provköra fordonet med jämna mellanrum för att försäkra dig om att det är säkert. Testa bromsar, belysning och kontrollera att det inte går att köra fortare än 30 km/tim.
 • Man får inte övningsköra innan man tagit AM-körkortet men det förhindrar inte att du som förälder åker med några gånger efter att kortet är taget i stället. Det finns mycket att öva på. Kontrollera att barnet verkligen förstår riskerna och vet hur fordonet fungerar. Notera hur hon eller han beter sig mot andra trafikanter, planerar sin körning, håller avstånd och placerar sig på vägen.