(Dnr N2017/05430/TIF)

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Remissvar på Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (Dnr N2017/05430/TIF)

Sammanfattning
NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har i förslaget till nationell plan för transportsystemet läst och kommenterar de avsnitt som handlar om Informations- och kunskapshöjande åtgärder som inte ingår i Trafikverkets uppdrag (avsnitt 5.4), Trimningsåtgärder för bättre säkerhet (avsnitt 7.4) samt Åtgärder för ökad och säker cykling (avsnitt 7.6). Generellt anser vi att de förslag som ingår under dessa avsnitt är mycket bra, och vi vill framför allt lyfta möjligheten att NTF kan vara den aktör som i dialog med Trafikverket genomför informations- och kunskapshöjande åtgärder. NTF har ett starkt varumärke hos media och allmänhet, och kan genom NTF:s medlemsorganisationer och nätverk på ett kostnadseffektivt sätt och med stor spridning vara en central aktör i detta arbete. Vi önskar också att ökad och säker gång lyfts i ännu större utsträckning i den nationella planen. Gång förekommer inte bara i tätorter och på kommunala vägar, utan också på och utefter statliga vägar, samt främjas av en ökad satsning på kollektivtrafiken. Det är därför mycket viktigt att göra trafiksäkra lösningar för gående som inte slås samman med cykelsatsningar, samt att ta hänsyn till personer med olika slags funktionsnedsättningar.

 

LADDA NER >>