Om NTF

Styrande dokument

Nedan återfinner du de dokument som styr NTF:s verksamhet. Det är NTF anser... där alla våra viktiga ståndpunkter finns samlade och vår verksamhetsinriktning. 


NTF anser... – en trafiksäkerhetsdeklaration
NTF anser... beskriver NTF-rörelsens gemensamma bedömning i olika trafiksäkerhetsfrågor och ska ligga till grund för NTF:s samlade trafiksäkerhetsarbete. Deklarationen fastställdes av NTF:s kongress i april 2019 och gäller tills vidare. Deklarationen har tagits fram under en process där NTF:s medlemsorganisationer har medverkat. I takt med nya erfarenheter och ny forskning utvecklas dokumentet, den senaste revideringen är gjord i januari 2021. I november 2021 har förändringar som främst gäller elsparkcyklister gjorts under avsnitt cyklister. Alla förändringar är beslutade av NTF:s styrelse.

NTF Anser

 

Verksamhetsinriktning 2021-2023
NTF arbetar med utgångspunkt i två styrande dokument. ”NTF anser…” beskriver vad NTF anser vara viktiga åtgärder i samhället för att trafiksäkerheten inom olika områden ska kunna förbättras. 

Det andra och föreliggande dokumentet ”Verksamhetsinriktning 2021-2023” beskriver vilka trafiksäkerhetsområden och trafikantgrupper som är prioriterade i NTF:s egen verksamhet under den kommande kongressperioden.

NTF:s verksamhetsinriktning

 

NTF:s Stadgar 2021
NTF ska arbeta för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. NTF ska utgöra en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk.

NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda invånares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa.

NTF:s Stadgar

 

NTF:s Årsredovisning 2019/20
Årsredovisningen är både en redovisning av den verksamhet som bedrivits under föregående kongressperiod samt en ekonomisk redovisning hur NTF:s medel används för ökat trafiksäkerhet och uppfyllande av NTF:s verksamhetsidé.

Årsredovisning 2019/20
 Kongressprokoll