Om NTF

Styrande dokument

Nedan återfinner du de dokument som styr NTF:s verksamhet. Det är NTF anser... där alla våra viktiga ståndpunkter finns samlade och vår verksamhetsinriktning. 


NTF anser... – en trafiksäkerhetsdeklaration
NTF anser... beskriver NTF-rörelsens gemensamma bedömning i olika trafiksäkerhetsfrågor och ska ligga till grund för NTF:s samlade trafiksäkerhetsarbete. Deklarationen fastställdes av NTF:s kongress i april 2017 och gäller under 2018 och 2019. Deklarationen har tagits fram under en process där NTF:s medlemsorganisationer har medverkat. I takt med nya erfarenheter och ny forskning utvecklas dokumentet.

NTF Anser

 

Verksamhetsinriktning 2017-2019
NTF arbetar med utgångspunkt i två styrande dokument. ”NTF anser…” beskriver vad NTF anser vara viktiga åtgärder i samhället för att trafiksäkerheten inom olika områden ska kunna förbättras. 

Det andra och föreliggande dokumentet ”Verksamhetsinriktning 2017-2019” beskriver vilka trafiksäkerhetsområden och trafikantgrupper som är prioriterade i NTF:s egen verksamhet under den kommande kongressperioden.

NTF:s verksamhetsinriktning

 

NTF:s Stadgar 2015
NTF ska arbeta för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. NTF ska utgöra en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk.

NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och
enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre
trafiksäkerhet och folkhälsa.

NTF:s Stadgar 2015