Om NTF

Styrande dokument

 

NTF:s Stadgar 2021
NTF ska arbeta för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. NTF ska utgöra en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk.

NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda invånares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa.

NTF:s Stadgar