Gående

Den som går är en trafikant och ska därför följa Trafikförordningens regler för alla trafikanter. Det finns också speciella regler för gångtrafikanten om hur han eller hon t ex ska gå på körbana eller gång- och cykelbana. Enligt Trafikbrottslagen kan en gående, liksom en fordonsförare, dömas för vårdslöshet i trafik. En gångtrafikant som haft del i uppkomsten av en trafikolycka och avviker från olycksplatsen kan till exempel dömas för smitning. De regler som gäller för gående gäller också dem som åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande. Samma regler gäller också när man leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon eller liknande fordon, samt leder, skjuter eller drar cykel, moped, motorcykel, barnvagn eller rullstol. (1kap 4 § Trafikförordningen) Den som för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående, t ex en gräsklippare, och den som i gångfart själv för en rullstol, anses också som gående.

Lär dig mer om trafikregler för gående

Anvisningar i trafiken
Som trafikant ska den gående följa anvisning för trafik som meddelas genom vägmärke, vägmarkering eller trafiksignal. Du är också skyldig att följa polismans anvisning. (2 kap 2 och 3 §§ Trafikförordningen) Det är förbjudet, men inte straffbart, att korsa en gata/väg mot rött ljus. Skulle exempelvis bilar kollidera som följd av att någon korsat gatan mot rött kan den gående dömas för vårdslöshet i trafik. Skyldigheten att lämna fri väg för till exempel utryckningsfordon gäller också gående.

Var ska man gå?
Gående ska använda gångbana eller vägren. Finns det ingen gångbana eller vägren ska gående använda cykelbana eller körbana. Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen.  (7 kap 1 § Trafikförordningen)

På motorväg och motortrafikled är gångtrafik förbjuden. (9 kap 1 § Trafikförordningen) På andra vägar där gångtrafik är förbjuden utmärks det med vägmärket “Förbud mot gångtrafik” Förbudet för gående gäller även påfarter och avfarter.

Korsande av körbana
Gående ska korsa en kör- eller cykelbana på ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe i närheten ska man korsa körbanan eller cykelbanan tvärs över den, och helst vid en vägkorsning. Körbana eller cykelbana ska korsas utan onödigt dröjsmål. (7 kap 3 § Trafikförordningen) Gå inte ut på körbanan framför eller bakom ett stillastående fordon, till exempel en buss som du nyss stigit av. Du har då svårt att överblicka trafiken på körbanan och fordonsförarna får svårt att upptäcka dig i tid. Se till att du inte går så att du tvingar fordonsförare att plötsligt bromsa. Fordonens stoppsträckor varierar med väglag och hastighet.

Övergångsställe
Övergångsställe är den del av en väg, som är avsedd att användas av gående för att korsa körbana eller cykelbana. Övergångsstället är markerat på vägen och/eller utmärkt med vägmärke “Övergångsställe”. Övergångsstället är bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler eller av polisman. I annat fall är det obevakat. Ett övergångsställe är obevakat även om trafiksignaler finns, men är släckta eller visar enbart blinkande gult ljus. Innan du går ut på ett övergångsställe ska du ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. (7 kap 4 § Trafikförordningen)

Om det inte finns något övergångsställe får du gå över vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken. Innan du passerar framför en bil som stannat för att släppa fram dig, måste du noga se efter att det inte kommer en omkörande bil. Det är visserligen förbjudet att köra om strax före eller på ett obevakat övergångsställe men ändå händer det alltför ofta att fordonsförare bryter mot den regeln.

Trafiksignaler 
Trafiksignaler för gående kan visa rött eller grönt ljus. Rött ljus innebär förbud att beträda körbana, cykelbana, järnvägs- eller spårvägskorsning.  Gående som befinner sig på körbanan eller cykelbanan när signalen växlar från grönt till rött ska fortsätta till andra sidan eller stanna på refugen om det finns en sådan.  I vissa signaler blinkar det gröna ljuset strax innan signalen växlar till rött. Det säkraste är då att vänta tills det blir grönt nästa gång. Som hjälp för synskadade ger en del trafiksignaler snabba ljudsignaler vid grönt ljus och långsamma vid rött.

Procession
En procession ska om det är lämpligt använda vägrenen eller körbanans högra sida i färdriktningen. Grupper av barn, som går högst två i bredd, ska om möjligt gå på gångbana, alternativt vägren eller cykelbana. Denna regel utesluter dock inte att en procession av barn med högst två i bredd alltid går på vänster sida. Det är bäst för barnens säkerhet om de alltid håller sig på samma sida av vägen vare sig de är ensamma eller går i grupp. När en procession eller annan grupp använder vägren, körbana eller cykelbana under annan tid än i dagsljus med klar sikt, ska den som går i täten ha minst en lykta som mot vägens mitt visar vitt eller gult ljus framåt. I kön ska det finnas minst en lykta som mot vägens mitt visar rött ljus bakåt. (7 kap 1 och 5 §§ Trafikförordningen)

Ledare för en grupp eller en procession som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna kan dömas till penningböter. (14 kap 10 § Trafikförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

På en gemensam gång- och cykelbana ska jag hålla till vänster som gående, men vad gäller på gångbanor och i gångfältet på separerade gång och cykelbanor? Vilken sida av gångbanan ska man gå på då?

Måste man stanna vid stopplinjen vid vägmärket "Stop"?

Vilka trafikanter är man skyldig att visa särskild hänsyn mot?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.