Lagar och regler

Alla trafikanter - grundregler

Trafikant är ”den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg eller i terräng samt den som färdas i terräng”, d v s inte bara förare av motordrivna fordon utan också cyklister, gångtrafikanter, skidåkare och alla andra som uppehåller sig på vägen eller i terrängen – alltså även passagerare. Vägtrafikant är en trafikant på väg.

För dem som förflyttar sig i terräng, t ex med terrängskoter (snöskoter) gäller alltså reglerna i trafikförordningen. Där finns också särskilda regler för terrängfordon på väg.

Grundregeln i trafikförordningen ställer samma krav på alla trafikanter – att vi skall vara så omsorgsfulla och varsamma som omständigheterna kräver för att trafikolyckor inte skall inträffa.

Det ingår också i trafikanternas skyldigheter att visa hänsyn, inte bara sinsemellan, utan också gentemot barn, gamla och funktionshindrade.

En trafikant på väg skall också visa hänsyn mot ”dem som bor eller uppehåller sig vid vägen”. En terrängtrafikant får inte heller störa djur eller skada mark och växtlighet. (2 kap 1 § trafikförordningen).