NTF Anser...

Unga som trafikanter

Ungas personliga förutsättningar och utveckling spelar en stor roll för det mesta man gör i livet och också för hur man är som trafikant i olika roller. Med unga avses här barn i åldrarna 13–17 år, nedan kallade unga, ungdomar eller tonåringar.

Tonåringar i olika trafikantroller
I tonåren börjar barnen röra sig fritt i trafiken. Många är cyklister men det har konstaterats att cyklandet bland unga har minskat. Den totala sträckan cyklad av barn och unga har minskat med över 40 procent under åren 1995–2014. Att den cyklade sträckan minskat beror inte på att barn och unga cyklar allt kortare sträckor, utan på att andelen personer som cyklar har minskat. Cykelresorna bland barn och unga har till viss del ersatts av bilresor men framför allt av ett ökat resande med kollektivtrafik och resor till fots. Det är framför allt fritidscyklandet som minskat, såväl cyklandet till fritidsaktiviteter som cykling för lek och utforskande, men även cyklandet till skolan har minskat. En förklaring till minskat cyklande till skolan kan vara det fria skolvalet som lett till ökade avstånd mellan skola och hemmet, och tillgång till gratis busskort i större utsträckning än tidigare.

När ungdomar har rätt ålder inne väljer en del att köra moped, mopedbil, A-traktor och/eller motorcykel. Därefter är man passagerare i kompisars bilar och många börjar också övningsköra för personbil. Med större rörlighet i trafiken utsätter sig de unga för ökade risker. Med ökad ålder måste barnen stödjas i sitt ökade ansvarstagande, av föräldrar, skola och fritidsföreningar. Ungdomarna måste få förutsättningar att förstå värdet av trafiksäkerhet, både när det gäller det egna beteendet och de åtgärder som samhället och andra aktörer vidtar.

Ungdomars utveckling
Förmågan att vara och fungera i trafiken i olika trafikantroller handlar om vilka förutsättningar man har i sin fysiologiska utveckling, personlighet, livsstil, familjesituation och sociala bakgrund, men också om den erfarenhet man hunnit skaffa sig. Senare års forskning har visat att delar av hjärnans utveckling pågår under längre tid än man tidigare trott. Det limbiska systemet, med funktionen att ge uttryck för känslor och impulser, är relativt färdigutvecklat redan vid 15 års ålder. Däremot pågår utvecklingen av prefrontala cortex, med funktionen att kontrollera dessa känslor och impulser, längre upp i åldrarna. För flickor pågår utvecklingen upp till 22–23 års ålder och för pojkar upp till 25–26 års ålder. Det går därför att fastslå att ungdomar inte är färdigutvecklade när det gäller att reflektera över konsekvenser, och att de reagerar känslomässigt och impulsivt snarare än logiskt och förnuftigt. Detta kan vara en förklaring till ungdomars större risktagande och högre olycksinblandning.

Unga i dödsolyckor
År 2019 dödades sex unga i åldrarna 13–17 år, varav en var 13–14 år, ingen var 15 år och fem var 16–17 år. Av de sex omkomna var fyra personbilspassagerare, och vardera en ungdom färdades på motorcykel respektive moped. År 2018 omkom elva unga och år 2017 var det 7 unga som omkom.

Ungdomars cykelhjälmsanvändning
Cykelhjälmslagen gäller upp till 15 års ålder, men många barn slutar använda cykelhjälm innan dess. Om fler ungdomar använder hjälm kan många skallskador undvikas. Bland äldre grundskoleelever som går i högstadiet var hjälmanvändningen 37 procent år 2019, att jämföra med 29 procent år 2018.

NTF Anser…
För att ungdomar ska kunna röra sig säkert i trafiken anser NTF att det är viktigt med en systemsyn så att både trafikmiljö, fordon och trafikant inkluderas i de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna.

När det gäller trafikmiljö anser NTF att…

 • Vägtrafiksystemet, inklusive kollektivtrafiken, ska utformas med hänsyn till ungdomars förutsättningar, behov och levnadssätt.
 • Skolvägens risker ‐ inte bara avståndet ‐ ska avgöra rätten till skolskjuts.
 • Av‐ och påstigning av skolbussar och vägen till och från hållplatser ska göras sä
 • Lämpliga avlämningsplatser för elever som kommer med buss eller bil, ska finnas en bit från skolan så att det blir en bilfri zon närmast skolan.
 • Vid trafikintensiva gång- och cykelbanor ska separering mellan gående och cyklister eftersträvas med hänsyn till bland annat barn och unga.
 • För att öka säkerheten för barn och unga på cykel måste kvaliteten på drift och underhåll förbättras även på det mindre cykelvägnätet.

När det gäller fordon anser NTF att…

 • Säkerheten hos skolskjutsar, och i förekommande fall linjetrafiken, ska kvalitetssäkras i samband med upphandlingar. Det innebär att alla ska ha rätt till en egen sittplats med bälte.
 • De fordon som ungdomar färdas med - cyklar, mopeder, mopedbilar, A-traktorer, motorcyklar, personbilar och bussar - ska ha hög säkerhetsstandard.

När det gäller trafikant anser NTF att…

 • Vuxna ska ges en ökad förståelse för ungdomars begränsade förmåga att vistas i trafiken på ett säkert sätt.
 • Ungdomar ska få större möjligheter att ta ansvar för sin egen och andras säkerhet.
 • Ungdomar ska använda bästa tillgängliga skyddsutrustningar i alla olika trafikantroller, såsom reflexer, hjälmar, bälten med mera. Vid cykling vintertid behövs vinterdäck om inte cyklingen sker på cykelvägar med tillräcklig friktion.
 • Vuxna ska stärka ungdomar i deras roll som kravställare på en säker trafik.
 • En rese‐ och trafiksäkerhetspolicy för skolverksamheten ska finnas i varje kommun.
 • Skolan ska ha arbete med trafiksäkerhet från förskolan till och med gymnasiet, arbetet ska präglas av kontinuitet och anpassas efter barnens ålder.
 • Skolans arbete med trafiksäkerhet ska ge ungdomarna en successivt ökande insikt och förståelse för vad som är en säker trafik så att man att vill bete sig på ett trafiksäkert sätt, och får verktyg att ställa krav på säkra transporter, säkra trafikmiljöer med mera.
 • Skolans arbete med trafiksäkerhet ska ge barn och unga förutsättningar att successivt öka sina möjligheter att genom eget handlande klara sig bättre i trafiken.
 • Grundskolan och gymnasieskolan ska få kunskapsmål för området trafik och trafiksäkerhet, antingen direkt i läroplanen eller i kommentarmaterial till denna.
 • Lärarutbildningen ska ge de blivande lärarna förutsättningar och motivation för att arbeta med trafiksäkerhet i skolan.