NTF Anser...

Yrkesförare

Yrkesförare är exempelvis den som kör taxi, lastbil eller buss. Yrkestrafiken omfattas av ett stort antal regelverk, regler som ser olika ut för olika grupper av yrkesförare. Yrkesförarnas utbildning har förbättrats sedan nya bestämmelser för grundläggande utbildning och fortbildning införts för att få köra person- och godstransporter yrkesmässigt. Det yrkeskompetensbevis (YKB) som erhålls efter godkänt prov i grundutbildningen gäller i fem år, och förnyas genom att man går en fortbildning omfattande 35 timmar.

Regler för kör- och vilotider
Regler för kör- och vilotider finns för att vägarna ska vara trafiksäkra, förarna ha goda arbetsförhållanden och transportföretagen kunna konkurrera på lika villkor. För fordon och fordonskombinationer som har högre sammanlagd totalvikt än 3,5 ton, samt bussar oavsett vikt, gäller EU:s regelverk om kör- och vilotider. För dessa transporter används färdskrivare för att säkerställa att reglerna följs. För lätta fordon gäller vilotidsregler för lätta fordon. Transportföretagen är skyldiga att planera transporterna så att reglerna kan följas. Kontroll av att reglerna följs, sker genom kontroller av färdskrivare, diagramblad och förarkort, både på väg och genom företagskontroll.

Trafiktillstånd behövs för yrkestrafiken
För att bedriva taxitrafik krävs ett taxitrafiktillstånd och för att köra taxi krävs en taxiförarlegitimation. Trafiktillstånd krävs också för gods- och busstrafik. Det är Transportstyrelsen som har ett övergripande ansvar för yrkestrafiken på väg. De utformar och tillämpar regelverk för yrkestrafik, samt beviljar tillstånd.

Yrkesförare är viktiga för trafiksäkerheten
Yrkesförarna har en betydelsefull roll i trafiksäkerhetsarbetet. Många yrkesförare framför ett stort och tungt fordon som kan ge upphov till ett mycket stort krockvåld. Därför är deras beteende och goda omdöme i trafiken viktigt, samtidigt som de färdas mycket i trafiken och kan vara en bra förebild för andra trafikanter. Hos tunga fordon, liksom lättare fordon, är det viktigt med bra bromsar och däck. Från och med juni 2019 finns skärpta regler för tung lastbil och tung buss om att ha vinterdäck eller likvärdig utrustning på samtliga hjul, inte enbart på drivaxlarna. Kravet gäller mellan den 1 december och 31 mars när vinterväglag råder.

Ledningssystem i trafiksäkerhet, ISO 39001
ISO 39001 är ett ledningssystem för trafiksäkerhet med syfte att få fler aktörer att på ett systematiskt sätt arbeta mot Nollvisionen. Sverige har aktivt deltagit i framtagandet av den internationella standarden: ISO 39001:2012 Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet – Krav och vägledning. Det har varit möjligt att certifiera sig enligt standarden sedan början av år 2013. Det systematiska arbetet med trafiksäkerhet kan ofta gå hand i hand med systematiskt miljöarbete (exempelvis ISO 14001) och systematiskt arbetsmiljöarbete (ISO 45001).

Yrkesförares bältesanvändning
Taxiförare använder bilbälte i lite lägre utsträckning än privatbilister, användningen var 97,7 procent år 2019. Bältesanvändningen i tunga lastbilar är mycket lägre än i personbilar. Den är omkring 75 procent, lite lägre om lastbilsföraren har släp och lite högre utan släp. Bältesanvändningen bland bussförare har mätts av VTI under 2018. Förarnas användning var 100 procent i beställningstrafik, 79 procent i kommersiell linjetrafik och 85 procent i regional linjetrafik.

Yrkesförares hastighetsefterlevnad
Hastighetsefterlevnaden är inte tillräckligt god bland yrkesförarna. På det kommunala vägnätet, år 2019, bland lastbilar och bussar, var det 70 procent som höll hastigheten och bland lastbilar med släp var det 79 procent. På det statliga vägnätet är tunga lastbilar med släp den fordonsklass som har lägst andel trafikarbete inom gällande hastighetsgräns (80 km/tim). År 2016 körde 33 procent inom 80 km/tim på vägar med hastighetsgräns 90 km/tim. På vägar med hastighetsgräns 110 och 120 km/tim var det 13 procent som körde maximalt 80 km/tim.

Enligt en studie av Folksam var taxiförares hastighetsefterlevnad i Uppsala och Stockholm ännu sämre, där åtta av tio mätta taxibilar har kört över hastighetsbegränsningen. Nio av tio körde för fort på vägar med hastighetsgräns 40 km/tim, och drygt sju av på 30-vägar.

Bland övriga yrkesförare i Uppsala och Stockholm körde nästan åtta av tio inom branschen Bud, transport och logistik för fort (alla vägar) och i övriga branscher var det ungefär sju av tio som körde för fort. Bland bussföretagen körde hälften för fort (alla vägar). Bäst på att hålla hastighetsgränserna var de företag som är ISO 39001-certifierade. De hade 49 procent överträdelser jämfört med bolagen utan ISO 39001-certifiering som hade 74 procent överträdelser.

Tunga lastbilar i olyckor
Statistik med tunga lastbilar visar att det under de senaste 10 åren i genomsnitt omkommit 50 trafikanter per år i kollision med tung lastbil. Under samma tidsperiod har 4 till 6 person årligen omkommit när de färdats i tung lastbil. År 2019 var det 4 som omkom i tung lastbil samt 25 i lätt lastbil. Andelen omkomna i kollision med tung lastbil utgjorde 24 procent av totalt antal omkomna i vägtrafiken år 2019.

Av dödsolyckorna med tunga lastbilar under åren 2013–2017 var 106 i kollision med personbil, 22 med gående, 21 med lastbil, 15 var singelolyckor, 14 var i kollision med motorcykel, 14 med cykel, 2 med moped, 1 med buss, 1 med spårbundet och 1 i kollision med djur. Ungefär tre fjärdedelar av dödsolyckorna med tunga lastbilar skedde på gatu- eller vägsträcka, var femte inträffade i en korsning. Ungefär en fjärdedel av olyckorna med tung lastbil skedde i mörker eller gryning/skymning, resten i dagsljus. I 80 procent av olyckorna var det uppehållsväder. I en tredjedel av olyckorna var vägbanan våt/fuktig, eller att det förekom is eller snö.

För de yrkesförare som finns vid vägarbetsplatser är det viktigt att trafiksäkerheten förbättras, liksom för dem som arbetar vid trafikolycksplatser.

NTF Anser…
När det gäller trafiksäkerhet för yrkesförare anser NTF att det är viktigt med en systemsyn så att både trafikmiljö, fordon och trafikant inkluderas i de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna. Det är dessutom viktigt att krav och ansvarsfördelning omfattar trafiksäkerhet.

När det gäller krav och ansvarsfördelning anser NTF att…

 • Trafiksäkerhet i yrkestrafiken är ett beställare‐ och ledningsansvar. Det är viktigt att både ställa krav och att följa upp dessa.
 • Beställare och transportföretag ska införa ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete, exempelvis certifiering enligt ISO 39001 för att garantera trafiksäkra transporter. Med ett sådant system erhålls rutiner för egenkontroll (internrevision) och extern revision.
 • Minimikrav i ett sådant kvalitetssystem är att förarna alltid är nyktra och drogfria, inte kör trötta, aldrig kör över hastighetsgränserna och att bilbälten används. Kvalitetssystemet ska visa hur dessa och andra ingående krav kontrolleras.
 • Trafiksäkerhetskrav ska ges samma prioritet som miljökrav, arbetsmiljökrav och kvalitetskrav i de yrkesmässiga transporterna.
 • Yrkestrafiktillstånden ska kopplas till företagens trafiksäkerhetsarbete.
 • Taxiföretagen ska motivera förare och passagerare att använd bilbälten, samt vid förbeställning tillhandahålla skyddsutrustning för barn.
 • Person- och godstransportföretagen ska motivera förare och passagerare att använda installerade bälten.
 • Persontransportföretagen ska hjälpa förarna att informera passagerare i buss om kravet att använda bälte.
 • De som upphandlar yrkesmässiga transporter ska ställa krav på att bälte används, till exempel i skolskjutsar och vid transporter av passagerare med funktionsnedsättning, samt följa upp detta.

När det gäller trafikmiljö anser NTF att…

 • Yrkesförare har rätt till en säker och förlåtande trafikmiljö. Det handlar bland annat om mittseparering, sidoräcken eller rensade sidoområden, korsningar som byggs om till cirkulationsplatser och rätt hastighetsgräns.
 • Åtgärder ska vidtas som förbättrar trafiksäkerheten för de som arbetar vid vägarbeten och trafikolycksplatser, främst genom att säkerställa en säker hastighet.

När det gäller fordon anser NTF att…

 • Motorfordon som används i yrkesmässig trafik ska utrustas med alkolås.
 • Användningen av olika tekniska system i fordonen ska införlivas i ledningssystemet för trafiksäkerhet, exempelvis stöd för hastighetsanpassning (ISA), kurshållningsassistans, automatiska bromsar, stabilitetssystem, avståndsregulator och bältespåminnare.
 • Höga krav ska ställas på fordons säkerhet vid upphandling.
 • Bra och säkra vinterdäck till tunga fordon ska utvecklas och användas.

När det gäller trafikant anser NTF att…

 • Yrkesförarna har en betydelsefull roll i trafiksäkerhetsarbetet. Deras utbildning ska därför utökas och anpassas till de krav som ställs i en alltmer krävande trafikmiljö.
 • I fordonsprogrammets utbildning ska trafiksäkerhetsfrågorna ha en stor tyngd.
 • Blivande yrkesförare ska ges goda möjligheter att skaffa sig erfarenhet genom handledd övningskörning, APL, arbetsplatsförlagt lärande.
 • En obligatorisk riskutbildning för förare av tunga fordon ska införas. Den ska omfatta teoretiska delar och praktiska körövningar på halt underlag samt insikt om olika fordonskombinationers stoppsträcka och andra risker i trafiken, exempelvis oskyddade trafikanters utsatthet. Den obligatoriska fortbildningen för YKB (Yrkeskompetensbevis) är en lämplig arena för en sådan riskutbildning.