TSV 2019-5394

Transportstyrelsens slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, förslag och bedömningar

NTF:s synpunkter på förslagen
NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har tagit del av Transportstyrelsens slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, förslag och bedömningar och ger här våra synpunkter inom de områden där förslag har lämnats. Ytterligare några synpunkter som berör området med eldrivna enpersonsfordon finns under rubriken Övriga synpunkter.

Ladda ner: NTF:s remissvar